Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Seminarium Aspects of Power in Viking Age Scandinavia

Instytut Filologii Germańskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium "Aspects of Power in Viking Age Scandinavia", które odbędzie się 7 czerwca 2023 roku w Auditorium Maximum UJ.

W wikińskiej kulturze wojowników kwestia władzy i związanej z nią siły i pozycji pełniła kluczową rolę w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i religijnym. O ile jednak tematyka władzy królewskiej była szeroko dyskutowana, brak nadal szerszego spojrzenia na inne aspekty pojęcia władzy. Celem seminarium będzie dyskusja nad szeroko pojętym zjawiskiem władzy w Skandynawii epoki wikingów, obejmującym m.in. takie jej przejawy jak:

- władza polityczna/królewska,

- siła opinii publicznej,

- tematyka lojalności i zdrady związanej z władzą,

- literackie konwencje wyrażania władzy,

- władza w ujęciu skandynawskiej mitologii i religii,

- przemiany zachodzące w ideologii władzy w związku z chrystianizacją.  

Komitet organizacyjny: dr Marta Rey-Radlińska, dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała

Program wydarzenia można pobrać tutaj: strona 1, strona 2.

Wydarzenie finansowane ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim  

Grafika przedstawia scenę ze średniowiecznej bitwy, postacie walczących rycerzy.

The Institute of Germanic Studies and Faculty of Philology of Jagiellonian University kindly invite everyone interested to the conference “Aspects of Power in Viking Age Scandinavia”.

KRAKÓW, AUDITORIUM MAXIMUM, 7 JUNE 2023

In the Viking culture of warriors the issue of power and the strength and position associated with it played a crucial role in political, social, cultural and religious life. While the subject of royal power and rulership has been widely discussed, a broader analysis of other aspects of the concept of power is still lacking. The aim of the seminar will be to discuss the widely understood phenomenon of power in Viking Age Scandinavia, which include, among others, such its manifestations as:

- political/royal power,

- power of public opinion,

- the problem of loyalty and betrayal in relation to power,

- literary instruments of power,

- power in  terms of Scandinavian mythology and religion

- changes concerning the ideology of power in connection with the process of Christianization.

The Organising Committee: dr Marta Rey-Radlińska, dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała

Conference Programme: Page 1Page 2.

The event is financed by the Excellence Initiative strategic program at the Jagiellonian University.