Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważny komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armena Edigariana

Szanowni Państwo,

w związku decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od 11 do 25 marca, chciałbym wzmocnić apel Ministra Zdrowia dotyczący odpowiedzialnego zachowania w tym okresie.

Apeluję o ograniczenie wyjść. Należy potraktować ten okres, jako czas kwarantanny. Proszę również o załatwianie spraw studenckich z administracją uczelni w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, aplikacji Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office365) i ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wiadomością otrzymaną z MNiSW, ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Dear Students,

in relation to the Jagiellonian University's authorities decision on the suspension of didactic classes from 11 until 25 March, I would like to reinforce the appeal of the Ministry of Health concerning responsible behaviour in this period of time.

I would like to appeal to you to refrain from going out. This period has to be considered as a time for quarantine. I would like to also ask you to handle any student issues with the university's administration remotely, via electronic mail, Teams application (available for free within the Office 365 package) and to limit direct contact.

At the same time, I would like to inform you that according to the information provided by the Ministry of Science and Higher Education, the validity of student identity cards, by virtue of a regulation, will be automatically extended until 31 May, without the necessity of visiting a secretary office.

 

Data opublikowania: 12.03.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka