Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej - regulamin rekrutacji na stypendia w ramach programu Erasmus+

Koordynatorzy: dr Robert Kołodziej (urlop naukowy do końca roku akademickiego 2020/21)

   dr Magdalena Duś

   dr hab. Ewa Data-Bukowska, prof. UJ

Miejsce składania dokumentów: wyłącznie elektronicznie w systemie USOS

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której Student planuje wyjazd na stypendium Erasmus+. Alternatywnie można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej. Ponadto w liście motywacyjnym należy wskazać:

- zawodowe i pozazawodowe motywacje wyjazdu

- zawodowe i pozazawodowe kwalifikacje do wyjazdu

- w jaki sposób zamierza się podczas wyjazdu dobrze reprezentować uczelnię macierzystą

- przedmioty, które zamierza się realizować podczas wyjazdu i ich powiązanie z programem studiów na uczelni macierzystej

List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż dwie standardowe strony (3600 znaków ze spacjami)

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia arytmetyczna minimum 3.70. Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium kandydatom z niższą średnią. Kandydaci, których średnia arytmetyczna jest niższa niż 3,70 są zobowiązani uzasadnić w liście motywacyjnym, że wyjazd nie spowoduje utrudnień w zaliczeniu kolejnego etapu studiów na UJ.   

3. Udokumentowana znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (macierzysty język danego kraju lub/i inny język, gdy jego znajomość jest wymagana przez uczelnię partnerską) - na poziomie B1 lub wyższym. Student załącza poświadczone przez sekretariat za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (np. certyfikaty językowe, świadectwo maturalne, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów). Studenci pierwszego roku studiów licencjackich ubiegający się o wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+ przedkładają zaświadczenie o znajomości języka kierunkowego (niemieckiego lub szwedzkiego) wystawiane przez koordynatora PNJN/PNJSZ.

Kryteria kwalifikacyjne

Przy kwalifikacji zostanie zastosowany odpowiedni przelicznik arytmetyczny (średnia + ułamki punktu za rok studiów + za list motywacyjny). Decydują następując kryteria: średnia ocen, etap studiów, list motywacyjny. Do średniej ocen dolicza się odpowiednio 0,1 pkt. za etap studiów: kandydaci z 1 roku studiów licencjackich nie otrzymują punktów, kandydaci z 2 roku studiów licencjackich otrzymują 0,2 pkt, kandydaci z 3 roku studiów licencjackich otrzymują 0,3pkt, a kandydaci z 1 roku studiów magisterskich otrzymują 0,4 pkt. Za list motywacyjny kandydat może uzyskać nie więcej niż 0,6 pkt. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 6,0.

Decyzję o zakwalifikowaniu Studenta do udziału w programie Erasmus+ podejmuje Komisja Instytutowa w składzie: wicedyrektor instytutu ds. dydaktycznych, koordynator programu Erasmus+ IFG, przedstawiciel samorządu studenckiego. Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej IFG. 

Przed wyjazdem na stypendium student jest zobowiązany złożyć w sekretariacie studenckim podanie o delegowanie.

Procedura odwoławcza

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, są uprawnieni do składania odwołania od decyzji Komisji Instytutowej w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołanie składa się w sekretariacie IFG w godzinach przyjmowania Studentów. Student otrzyma odpowiedź na złożone odwołanie w terminie 14 dni roboczych. Odwołania rozpatruje Komisja Instytutowa, która dodatkowo zasięga opinii opiekuna roku Studenta składającego odwołanie.