Till huvudmenyn

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Avdelningens publikationer

Information om våra senaste publikationer är tillgänglig här: Jagiellonian University Repository.

 

Publikationsarkiv

Krzysztof Bak

Böcker

P D A Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama, Stockholm 1987.

Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2005.

Artiklar

’Prolog’ P.D.A. Atterboma jako główny manifest romantyzmu szwedzkiego/ Warsztat 1 1982. s. 147–162

Filozofia wolności F. Schellinga w pismach P.D.A. Atterboma. Rocznik Historycznoliteracki PAN 21. 1984, s. 41–79

Nekyia som arketypiskt mönster i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Tidskrift för litteraturvetenskap 13/4. 1984, s. 4–26

Inicjacja i alchemia. Komentarz do poglądów M. Eliadego. Warsztat. 1985, s. 49–65

O początkach alchemii. Warsztat 2. 1985, s. 9–26

Metafizyka muzyki we wczesnych utworach P.D.A. Atterboma. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie 54. 1985, s. 19–32

Mellan nödvändighet och frihet. Om det tragiska i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Tidskrift för litteraturvetenskap 15/1. 1986, s. 38–58

Die Zeitmodalitäten in dem Märchen von der Insel der Glückseligkeit. [w:] U. & H.-A. Heindrichs (red.). Die Zeit im Märchen, Kassel. 1989, s. 62–67

Det romantiska i modernismen. [w:] A. Lien (red.) Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk fenomen og teoretisk problem. Trondheim. 1991, s. 57–61

Det metapoetiska i svensk 80-talspoesi. [w:] E. Marold & B. Glienke (red.) Arbeiten zur Skandinavistik. Kiel. 1992, s. 284–291

Kosmos återupprättat. Sex läsningar av Magnus Dahlströms prosa. Tidskrift för litteraturvetenskap 22/4 1993, s. 3–20

Om fosforisterna och autocensuren. [w:] A. Masát (red.) Literature as Resistance and Counter-Culture. Budapest. 1993, s. 91–95

Die provisorische Ordnung. Zu Magnus Dahlströms Prosa. [w:] K. Brynhildsvoll (red.) Presentationen. Schwedische Gegenwartsautoren. Reinhardt: Morsbach. 1994, 139–189

Mannen i/utanför den feministiska diskursen. [w:] H Kress (red.). Litteratur og kjønn i Norden. Háskólaútgáfan: Reykjavík. 1996, s. 557–562

Polyfont och monofont. Om Birgitta Trotzigs poetik. [w:] W. Baumgartner & H. Fix (red.) Arbeiten zur Skandinavistik. Verlag Fassbaender: Wien. 1996, 233–239

Program och porträtt. Birgitta Trotzigs poetologiska strategier. [w:] H. Uecker (red.) Fragmente einer skandinavistischen Poetikgeschichte, Frankfurt/M 1997, s. 119–128

Romantikens upplysningstid. [w:] H. Uecker  (red.) Opplysning i Norden. Peter Lang GmbH: Frankfurt/M. 1998, s. 121–126

Birgitta Trotzig och mystiken. [w:] Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 13–31

Varats avigsida. Om en ontisk tolkning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. Kritiker 17–18. 2010, s. 112–122

Subjektivitetens tätaste mörker. Om tolkning av bildkonst hos Birgitta Trotzig. [w:] T. Björk et al., (red.). Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar om konst och humaniora, Stockholms universitet: Stockholm. 2010, s. 13–19

Strategie archetekstualne w twórczości Astrid Lindgren. Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa 1. 2010, s. 78–96

Södergran och närläsningen. Några reflektioner. Acta Sueco-Polonica 16. 2010–11, s. 11–24

’Till översättningens lov’. Birgitta Trotzigs translatologiska credo, [w:] Th. Götselius, A. Olsson & B. Westin (red.) Vandring genom tiden. Stockholm-Stehag 2011, s. 19–26,

także w:

C.-G. Holmberg & P. E. Ljung (red.) IASS 2010. Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010, Lund University Open Access: Lund 2011, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/, s. 1–10

Material och tolkning i Birgitta Trotzigs ’Ormflickan’. [w:] M. Andersson, E. Druker & K. Hallberg (red.) I litteraturens underland. Makadam förlag: Göteborg-Stockholm. 2011, s. 350–362

Genreekvilibristen Astrid Lindgren. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 6. 2011, s. 7–28

Todorov and after. Kilka refleksji o współczesnych badaniach nad fantastyką. [w:] J. Kornhauser & D. Zając (red.) Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze. Scriptum: Kraków. 2012, s. 7–23

Fantasin i arbete. Om Gaston Bachelards telluriska onirism och Sara Lidmans Gruva. [w:] Ch. Johansson & P.A. Wiktorsson (red.) Litteraturens arbetare. Ellerström:  Lund 2012, s. 203–215

Den kluvna kärnan. Läsningar av Birgitta Trotzigs ’Ormflickan’, Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia 21. 2012, s. 87–118

Svaghetsegoism. Om Andreas Bjerres kriminalpsykologi i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 11–33.

What is Hidden in Västerbotten’s Stomach? On Augustine and Torgny Lindgren’s Minnen. Journal of Northern Studies 8/1. 2014, s. 91–142.

Psykologi och moral i Andreas Bjerres kriminalstudier. Arche 46–47. 2014, s. 220–231.

’Aequitas’ i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon. [w:] I. Orehovs, C. Wargelius (red.) Literatūra un likums/ Literature and Law. Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective. Ryga 2014, s. 102–111.

Vad döljer sig i Västerbottens mage? Om Augustinus och Torgny Lindgrens Minnen. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 135. 2014, s. 5–50.

Om ikonoklasmen hos Birgitta Trotzig, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 10. 2015, s. 275 – 297.

Odysseus und Sirenen in der schwedischsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts, [w:] Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta & Anna Dąbrowska (red.), Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur, Frankfurt am Main. 2016, s. 103 – 112.

Recensioner

Witold Maciejewski, Polsko-szwedzkie paralele romantyczne, Kwartalnik Neofilologiczny 31 1984, s. 254–259

Roland Lysell: Erik Lindegrens imaginära universum, Horisont 31/6. 1984, s. 113–116

Gustaf Fredén: Östan om solen Nordan om jorden, Tidskrift för litteraturvetenskap 13/4. 1984, s. 73–74

Literatury skandynawskie i bałtyckie w ’Dziejach literatur europejskich’, Nowe Książki 1985/2, s. 36–40 (rec. książki: Dzieje literatur europejskich II/2, red. W. Floryan)

Ryszard K. Nietschke & Zenon Ciesielski, Literatura szwedzka, Horisont 33/1. 1986, s. 83–85

Horace Engdahl: Den romantiska texten, Allt om Böcker 7/1. 1987, s. 57–58

När Olsson läser Trotzig, Vår Lösen 79/4. 1988, s. 284–293 (rec. książki: Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta)

Inge Suchsland: ’At elske og at kunne’. Weiblichkeit und symbolische Ordnung in der Lyrik von Edith Södergran, skandinavistik 22/2. 1992, s. 146–148

Bertil Romberg: Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk, Internationales Referateorgan zur Skandinavistik 1 1995, s. 75

Catharina Segerbank: Dödstanken i svensk romantik. Odödlighetstanke och uppståndelsetro hos tre svenska diktare: Per Daniel Amadeus Atterbom, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, Internationales Referateorgan zur Skandinavistik 1. 1995, s. 75–76

Stephan Michael Schröder: Literarischer Spuk. Skandinavische Phantastik im Zeitalter des Nordischen Idealismus, skandinavistik 26/1. 1996, s. 55–57

Johan Redin: Ars inventrix. En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis’) paraestetiska projekt, Tidskrift för litteraturvetenskap 32/3. 2003, s. 138–142

Anders Tyrberg: Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren, Samlaren 124. 2003, s. 409–415

Mattias Pirholt: Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, Tidskrift för litteraturvetenskap 35/2. 2006, s. 104–116

Essäer

Faustlegenden och initiation, Faust, red. W. Carlsson, Stockholm 1984, s. 14–21

Svartkonst och retorik, Allt om Böcker 5/2 1985, s. 34–37 (esej o Apulejuszu)

På spaning efter homo religiosus. Om Mircea Eliades fenomenologiska författarskap, Horisont 32/1 1985, s. 53–64

Initiation och magi. Om den senaste Faustforskningen, Horisont 33/5 1986, s. 52–60

Mellan dekonstruktion och romantik. Om Ulf Erikssons lyriska författarskap, Åttiotal 26/27 1987, s. 10–225

Novalis och den romantiserade romansen, Allt om Böcker 7/3 1987, s. 20–22

Polskhetens summa i diktens form, Göteborgs-Posten 29.4.1988 (esej o szwedzkim przekładzie Pana Tadeusza)

Det försummade upphöjt till utopi, Göteborgs-Posten 30.6.1990 (esej o twórczości Josepha Rotha)

Människan skapas i mötet, Dagens Nyheter 12.7.1990 (esej o m.in. Characterisation and Individuality in Greek Literature, red. C. Pelling 1990,)

Tyskland söker ny patriotism, Dagens Nyheter 13.9.1990 (esej o m.in. Deutscher Konservatismus 1990, Kurta Lenka)

Idéerna speglade i bilder, Dagens Nyheter 6.9.1990 (esej o m.in. The Medieval Translator. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, red. R. Ellis 1989, & S. Delany i Medieval Literary Politics. Shapes of Ideology 1990,)

Jungs tur att bli upphöjd och avsågad, Dagens Nyheter 3.6.1991 (esej o m.in. C.G. Jung and Humanities. Toward a Hermeneutics of Culture, red. K. Barnaby & P. d’Acierno 1990, i M.-L. von Franz, Själens speglingar. Projektion och inre samling i C.G. Jungs psykologi 1990,)

Folket bestulet på revolution, Dagens Nyheter 25.3.1991 (esej o książkach: Wolfgang Herles Nationalrausch. Szenen aus dem gesamtdeutschen Machtkampf 1990, i Michael Kunzes Der Freiheit eine Gasse. Traum und Leben eines deutschen Revolutionärs 1990,)

Metamorfozy Birgitty Trotzig, Noc transwestytów, red. J.C. Arnault, Warszawa 2004, s. 12–13

Svenska studenter har alla svar – men inga frågor, Dagens Nyheter 11.3.2013

(wraz z Aną Udovic) Att studera utan läsvana. [w:] A. Udovic, Generation ego. Att fostras i en narcissistisk kultur. Sztokholm 2014, s. 130–136.

Varia

Artykuły popularnonaukowe (w wyborze)

”Metamorfozy Birgitty Trotzig”, Noc transwestytów, red. J.C. Arnault, Warszawa 2004, s. 12–13

”Jungs tur att bli upphöjd och avsågad”, Dagens Nyheter 3.6.1991 (esej o m.in. C.G. Jung and Humanities. Toward a Hermeneutics of Culture, red. K. Barnaby & P. d’Acierno (1990) i M.-L. von Franz, Själens speglingar. Projektion och inre samling i C.G. Jungs psykologi (1990))

”Idéerna speglade i bilder”, Dagens Nyheter 6.9.1990 (esej o m.in. The Medieval Translator. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, red. R. Ellis (1989) & S. Delany i Medieval Literary Politics. Shapes of Ideology (1990))

”Människan skapas i mötet”, Dagens Nyheter 12.7.1990 (”esej o m.in. Characterisation and Individuality in Greek Literature, red. C. Pelling (1990))

”Det försummade upphöjt till utopi”, Göteborgs-Posten 30.6.1990 (esej o twórczości Josepha Rotha)

”Polskhetens summa i diktens form”, Göteborgs-Posten 29.4.1988 (esej o szwedzkim przekładzie Pana Tadeusza)

”Novalis och den romantiserade romansen”, Allt om Böcker 7/3 (1987), s. 20–22

”Mellan dekonstruktion och romantik. Om Ulf Erikssons lyriska författarskap”, Åttiotal 26/27 (1987), s. 10–225

”Initiation och magi. Om den senaste Faustforskningen”, Horisont 33/5 (1986), s. 52–60

”Faustlegenden och initiation”, Faust, red. W. Carlsson, Stockholm 1984, s. 14–21

”På spaning efter homo religiosus. Om Mircea Eliades fenomenologiska författarskap”, Horisont 32/1 (1985), s. 53–64

Svartkonst och retorik”, Allt om Böcker 5/2 (1985), s. 34–37 (esej o Apulejuszu)

Kulturdebatt

”Tyskland söker ny patriotism”, Dagens Nyheter 13.9.1990 (esej o m.in. Deutscher Konservatismus (1990) Kurta Lenka)

”Folket bestulet på revolution”, Dagens Nyheter 25.3.1991 (esej o książkach: Wolfgang Herles Nationalrausch. Szenen aus dem gesamtdeutschen Machtkampf (1990) i Michael Kunzes Der Freiheit eine Gasse. Traum und Leben eines deutschen Revolutionärs (1990))

Ponad 100 recenzji literackich, kronik, odpowiedzi na ankiety prasowe, wywiadów, tłumaczeń artykułów etc. w prasie codziennej (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten) i magazynach literackich (m.in. BLM, Allt om Böcker, Vår Lösen, Åttiotal/Nittiotal, Horisont, Nowe Książki). Moją pierwszą szwedzką publikacją był udział w ankiecie: ”Enkät om Ekelöf: vad han betytt för lyrik och andra” (Allt om Böcker 2/1984); wśród zaproszonych do udziału w ankiecie znaleźli się twórcy tej miary, co Johannes Edfelt, Olof Lagercrantz i Birgitta Trotzig. Recenzowałem m.in. wybitne dzieła literatury szwedzkiej: Lars Ahlin, De sotarna! De sotarna! (BLM 1990/5), Ulf Eriksson, I förut lugna rum (Horisont 1985/4), Lars Gustafsson, Biodlarens död (Nowe Książki 1983/5), Niklas Rådström, Berättat om natten (Göteborgs-Posten 3.10.1988), Steve Sem-Sandberg, De ansiktslösa (BLM 1987/6), Göran Sonnevi, Oavslutade dikter (BLM 1988/1), Carl-Johan Vallgren, Längta bort (BLM 1989/1). Przeprowadziłem wywiad m.in. z Astrid Lindgren (Nowe Książki 1985/10 & 1986/2) i Wisławą Szymborską (Allt om Böcker 1987/7). Tłumaczyłem artykuły o szwedzkiej literaturze dziecięcej, które znalazły się w przygotowanym przeze mnie numerze tematycznym (Nowe Książki 1985/10).

”Svenska studenter har alla svar – men inga frågor”, Dagens Nyheter 11.3.2013

”Universitetslarm”, Expressen 22.05.2013 [razem z Aną Udovic]

Jan Balbierz

Böcker

Det är inte alls nagon självbiografi. Hjalmar Bergmans roman Jag, Ljung och Medardus som självbiografisk text, Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet Nr 14: Stockholm, 2003.

Nowy kosmos. Strinberg nauka i znaki, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria: Gdańsk, 2009.

A propos Inferna. Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas: Kraków 2012.

Redaktion

Współredakcja monograficznego numeru czasopisma poświeconego kulturowym aspektom run: Studia Historyczne, R.LVI, 2013, Z. 3 (223).

Współredakcja bloku tekstów doktoranckich na temat Jamesa Joyce’a. Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 9. 2014.

Artiklar

Mellan tradition och modernism. En narratologisk studie i Hjalmar Bergmans roman En döds memoarer, w: Brushuvudet, Hj. Bergman Samfundets Skriftserie, Stockholm 1995, s.114–129.

Det är vad jag vill kalla en stum berättelse. Sprakets kris och filmens sprak hos Hj. Bergman, Tidskriften Parnass, 3/4 1995.

Georg Steiner, krytyk epoki po-słowia, w: Teksty drugie, 2/96.

"Pa Nova Zemblas fjäll". Utopi och antiutopi i Bengt Lidners "Grevinnan Spastaras död", w: Heiko Uecker (Hrsg.) Opplysning i Norden. Foredrag pa den XXI. studiekonferanse i IASS, Frankfurt a/M etc, 1998.

"Mitt öde är som det gamla Österrikets - dunkel aber sicher." Bergman, Freud och den centraleuropeiska kulturpessimismen, w: En sann europé - Hjalmar Bergman i ett internationellt perspektiv. Symposium i Örebro 1996, Stockholm 1998, s. 67-86.

Myślenie estetyczne Wolfganga Welscha, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod redakcją Ryszarda Nycza, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas, Kraków 1998, s.462-470.

"A New Cosmos". Strindberg, Science and Mimesis. w: Materiały polsko-szwedzkiej konferencji na temat modernizmu, Kraków 2001, Uppsala 2003 str. 115-124.

Linsen, smältdegeln och "ett slags halv verklighet". Om Strindberg experiment med fotografin 1886–1911. Materiały Konferencji strindbergowskiej w Berlinie 200, Berlin 2003 str. 263–278.

Strindberg bland hieroglyfer [w:] Strindbergiana. Tjugonde samlingen, red. Birgitta Steene, Stockholm 2005, s. 27–50.

Eine andere Wissenschaft, ein anderes Theater. August Strindberg und die europäische Naturphilosophie ind Ästhetik, materiały z 25 konferencji IASS w Wiedniu, 2–7 sierpień 2004 [w:] Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute, Sven Hakon Rossel (Hg.), Wien 2006, s. 125–133.

"Die Welt als Wille und Verstellung". Strindbergs naturvetenskapliga narrationer i Jardin des Plantes, En bla bok och Gröna Säcken, TijdSchrift voor Skandinavistiek, Amsterdam, Rocznik 31, Vol.1 2010, s. 63–77.

Men on the Edge on Nervous Breakdown. Some Remarks on Strindberg, Hamsun, Medicine and the City. DESHIMA. Revue d’histoire globale des pays du Nord, Strasbourg 2/2011 (numer monograficzny Ville sensible), s. 89-96.

Gunnar Ekelöf: Pound [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany prof. dr habilitowanej Elżbiecie Tabakowskiej. Red. Maria Piotrowska i inni. Tertium: Kraków 2012, s. 49-66.

Roy Andersson. Człowiek w przestrzeni. Acta Sueco-Polonica, nr. 19, rocznik 2013, s. 227-242.

Re-Mapping Runic Landscapes. An Introduction.

Studia Historyczne, R.LVI, 2013, Z. 3 (223), s.293-299.

Szuflady Leopolda Blooma. Ciało i dieta w kilku rozdziałach Ulissesa. Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 9. 2014, s. 227–235.

Kroppen på vift. Diet och flanörskap i Knut Hamsuns Svält. [w:] E. Balzamo (red.) Flanörens världsbild. Sztokholm 2014, s.41-51.

Hjalmar Bergman i jego scenariusze filmowe. [w:] T. Szczepański (red.), Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej. Gdańsk 2014, s.45-62.  

Modernistische Dichtung als Kulturwissenschaft? Der Fall Gunnar Ekelöf. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 4. 2014, s. 275-284.

Multimedialność a kryzys reprezentacji. Wstępne rozpoznania. [w:] M. Kmiecik, M. Szumna (red.) Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje. Kraków 2014, s.13-36.

Biblioteka Morza Bałtyckiego. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2015, Balticum nr 20, s. 166-173.

Dionizos wyzwolony. Ingmar Bergman inscenizuje „Bachantki” Daniela Börtza, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 11 2016, zeszyt 3, s. 139-153.

Coś w rodzaju „Peer Gynta”: Ingmar Bergman inscenizuje „Żywot rozpustnika” Igora Strawińskiego, Acta Sueco-Polonica, 2016 nr 20, s. 141-153.

Kraina Beckomberga, Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, 12/2016, s.117-127.

Recensioner

Z tekstu powstałeś i w tekst się obrócisz. Proza szwedzka 1980-1990, Literatura na Świecie 8/93.

Opowieści o królu Dawidzie. Recenzja powieści T.Lindgrena "Batszeba" oraz S.Heyma , Res Publica 6/94.

Milczenie Tomasa Tranströmera, Kresy 2/95.

O Czerwonym Pokoju Augusta Strindberga, Dekada Literacka 1/96.

Melancholia i rewolucja. Recenzja powieści T. Pynchona "49 idzie pod młotek" w: Dekada Literacka 10/96.

Dwaj moderniści szwedzcy [H. Martinson, A. Lundkvist], Dekada Literacka 1/97.

Sztukmistrz z Brooklynu. Recenzja powieści P.Austera "Trylogia nowojorska" w: Odra 2/1997.

Recenzja naukowa tomu "Äldre polska dramer. Jan Kochanowski, Avvisandet av de grekiska sändebuden; Julian Ursyn Niemcewicz, Riksdagsmannens hemkomst. Tolkade och kommenterade av Lennart Kjellberg. Acta Sueco-Polonica. Bokserie nr 3", Ruch Literacki 1/99, s.111–112.

Strindberg on the Beach. Recenzja "Gry snów" Strindberga w reżyserii Roberta Wilsona. Didaskalia 2/99.

Cóż to wszystko znaczy? Recenzja "Błękitnej księgi"Augusta Strindberga w inscenizacji Magnusa Florina i Lennarta Mörka oraz tomu "Köra och vända. Strindbergs efterlämnade papper i urval av Magnus Florin och Ulf Olsson", Didaskalia 10/99.

Wołanie z otchłani. Recenzja powieści P.O.Enquista "Biblioteka kapitana Nemo", Odra 5/99.v

Ogród Linneusza. Recenzja powieści Magnusa Florina "Ogród", Rzeczpospolita (dodatek Plus-Minus) 30.10/01.11.99.

Zeszyty zapisane w Kalkucie. Recenzja "Dziennika Indyjskiego" Mircei Eliadego,

Rzeczpospolita (dodatek Plus-Minus) 18/19.12.99.

Dni Szwecji w Krakowie-omówienie, Dekada Literacka 12/1999.

Końcówka Bergmana, recenzja "Sonaty Widm" Strindberga w reżyserii Ingmara Bergmana, Didaskalia 6-8/2000.

Inferno Augusta Strindberga, Rzecz o książkach, Rzeczpospolita, nr. 1/2001.

Upiory Bergmana, recenzja "Upiorów" Ibsena w reżyserii Ingmara Bergmana, Didaskalia 6-8 2002.

Prawo do buntu; recenzja „Antygony” Sofoklesa w reżyserii Jasenko Selimovica, Didaskalia 4-8 2003

Recenzja naukowa monografii Stena Wistranda "Att slas till insikt. Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac", Skandinavistik 1/2003.

Praopowieści Ingmara Bergmana. Recenzja książki Maaret Koskinen, I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap, Tygodnik Powszechny. Nr 52-52/2003.

Dyskretny urok prowincji. Recenzja powieści Mikaela Niemi, Muzyka pop z Vittuli, Dekada Literacka 1/2004.

Sen o czystości. Recenzja powieści P. O. Enqvista Wizyta królewskiego konsyliarza, Rzeczpospolita (dodatek Rzecz o książkach) 11/2005.

Stambuł. Anatomia Melancholii. Recenzja książki Orhana Pamuka Istanbul. Memories of a City. Tygodnik o Książkach 2/2007.

Okiem proroka (o twórczości Strindberga) Tygodnik Powszechny 10/2010, dodatek Książki w Tygodniku, s.14-15.

Chrzest samotności, (o twórczości Paula Bowlesa), Tygodnik Powszechny 49/2010, dodatek Książki w Tygodniku, s.8-9.

Czego nie da się włożyć między okładki książki. Nowa proza (auto)biograficza ze Szwecji, Dekada Literacka 4/5 2010, s.39-46.

Posłowie do powieści Genlemani Klasa Ostergrena, Dodo Editor, Kraków 2010, s.487-500.

Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, red. Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska, Katowice 2011, Wyd. Śląsk, s. 205-213.

Imperium kłamstw. O twórczości Steve Sem-Sandberga, Tygodnik Powszechny 44/2011, dodatek Conrad 04.

Astrid Regnell, Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. ellerströms. Lund 2009, Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Vol. 133/ 2012.

Recenzja naukowa książki Tron är mitt lokalbatteri, red. Martin Hellström.

Tidskrift för litteraturvetenskap, Sztokholm 2013: 3–4, s.173-175.

Recenzja wydawnicza tomu Filologiskt smörgåsbord 2, WUJ. 2013

Noty na temat Antologii prozy szwedzkiej (Dekada Literacka), książki Lecha Sokoła,

Witkacy i Strindberg,tomu poetyckiego T.Tranströmera, Gondola żałobna Odra.

Wywiad z reżyserem Bo Widerbergiem, Kino.

Wywiad z aktorem Erlandem Josephsonem, Kino.

Leksykon miast intymnych: swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki; Nowy York: od Mannahatty do Ground Zero, Andruchowycz Jurij, Rittenhouse Magdalena Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2015, Galicja po Galicji = Galicia after Galicia nr 21, s. 179-181.

Dublineska, Enrique Vila-Matas

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2016, Miasto jako dzieło sztuki = The city as a work of art nr 22-23, s. 338-340.

Översättningar

Ingmar Bergman, Kraków 1994 (współredakcja i przekłady).

Bo Widerberg, Kraków 1995 (współredakcja i przekłady).

Yvan Goll, Kinodram [w:] Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Kraków 1995.

Rudolf Leonhard, Uwagi o estetyce i socjologii filmu [w:] Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Kraków 1995.

Anders Olsson i Daniel Birnbaum, Czarna żółć. Melancholia klasyczna, Literatura na Świecie 3/95.

Gershom Scholem, Walter Benjamin, Literatura na Świecie 3/95.

Wolfgang Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod redakcją Ryszarda Nycza, Kraków 1998.

Renate Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Brunona Schulza, Teksty drugie 6/1999 [59], s. 103-120.

Arne Melberg, Mimesis Platona, Pamiętnik Literacki 2/2001, s. 5-36.

Arne Melberg, Teorie mimesis, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas, Kraków 2002.

Ögonblickets anatomi/Anatomia momentu, katalog wystawy współczesnej grafiki polskiej, Mariefred/Kraków 2003.

Reversed Art and Engeneering, katalog wystawy współczesnej sztuki polskiej, Skulpturens hus, Sztokholm, Warszawa 2004.

Sven Nykvist, Kult światła, Świat Literacki, Izabelin 2006.

Anders Bodegård, Jak czytano Szymborską w Szwecji Nowa dekada krakowska, nr. 5/6 2013, s. 40-45.

Anders Bodegård, Jak czytano Szymborską w Szwecji, [w:] A. Papieska (red.) Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Warszawa 2014, s. 37-43. [Wcześniej publikowane w Dekadzie Krakowskiej]

Essäer

Enfant terrible wiersza, esej na temat poezji Larsa Gustafssona. Tygodnik Powszechny, 04 listopada 2013, dodatek: ”Szwecja w Książkach”.

Miasto jak świat. William Dalrymple, Tygodnik Powszechny, 2016 nr 17 (3485), s. 62-63.

Niespieszy wszechświat opowieści. Javier Marias, Tygodnik Powszechny: Magazyn Literacki, 2016 nr 44 (3512), s. 22-23.

Piotr de Bończa Bukowski

Böcker

Ordnungsschwund - Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche Expressionismus. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 2000.

Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2006.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Bukowski, P. & Heydel, M. (red.) Znak: Kraków, 2009

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2013

Kształty nowoczesności, Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Bukowski, P. & Szewczyk-Haake, K. (red.). Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno, 2013

Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac. De Bończa Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015.

Artiklar

Zum Hölderlingedicht von Erik Lindegren, Zeszyty Naukowe UJ, Prace historycznoliterackie, z. 91, 1996, s. 19-27.

Słowo o poezji Gunnara Björlinga, Dekada Literacka, 7-8/1996, s. 14.

Opowiedzieć Szwecji Szymborską, Dekada Literacka, 10/1996, s. 9.

Objawienia i rytuały Birgitty Trotzig, Dekada Literacka, 1/1997, s.4.

U granic języka, Didaskalia nr 22, 1997, s. 62-68.

Kalla länder. Om Marcin Świetlickis poesi, BLM nr 6, 1998, s. 51.

Genealogia Procesu literackiego modernizmu H.R.Jaussa, w: Odkrywanie modernizmu. Pod red. R.Nycza, Universitas: Kraków 1998, s. 60-70.

August Strindberg and the Expressionist Aesthetics of Pär Lagerkvist in "Modern Theater", w: Expressionism and Modernism. New Approaches to August Strindberg, Eds. M.Robinson and S.V.Rossel, Edition Praesens: Wien 1999, s. 47-52.

Od Szczęśliwego Piotra do Czarnej Rękawiczki. O nieznanej w Polsce dramaturgii Augusta Strindberga, Didaskalia nr 33, 1999, s. 62-68.

Allmacht und Ohnmacht der Väter - Pär Lagerkvist und die deutschen Expressionisten. Eine vergleichende Motivstudie, Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft, Band 34, Heft 1, 1999, s. 20–34.

Ku topologii nowożytnej podmiotowości, Teksty drugie 1/2 [54/55] 1999, s. 109-120.

Sztuka pastiszu. Dwie dekady prozy szwedzkiej, STUDIUM nr 3-4 (17-18), 1999, s. 139-142.

Die Maske des Vaters. Ein Deutungsversuch von August Strindbergs Fadren, Edda - Hefte 4, 2000, s. 320-333.

[z E. Datą-Bukowską] Deskrypcja i porządek wrażeń. Problem obrazowania w szwedzkim przekładzie Doliny Issy Czesława Miłosza, Acta Sueco-Polonica nr 8/9 (1999-2000), s. 17-31.

Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w Czerwonym pokoju Augusta Strindberga i Próchnie Wacława Berenta, Teksty drugie 2 [67] 2001, s. 78-100.

August Strindberg's Inferno and the Absence of the Work, w: Strindberg and Fiction, ed. G.Rossholm et al., Stockholm, 2001, s. 97-104.

Tytus Czyżewskis formistische Lyrik und die Poetik des deutschen Expressionismus. Prolegomena zu einer integrativen Vergleichsstudie, w: Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Kunst um 1900, Hg. von H. Kircher, M. Kłańska, E. Kleinschmidt, Köln-Weimer-Wien, 2002, s. 159-176.

Spelet och maskerna i August Strindbergs En dåres försvarstal, Folia Scandinavica Posnaniensia vol 7/2003, s. 65–88.

August Strindberg's Discourse of Authority. The Problem and its Contexts, w: Polish-Swedish Modernism. Literature - Language - Culture, eds. M.A. Packalén and S. Gustavsson, Almqvist & Wiksell: Stockholm 2003, s. 103-113.

„Dzieło i wyobraźnia”, w: Olof Lagercrantz, Emanuel Swedenborg. Poemat o życiu w zaświatach, przełożył, przypisami i posłowiem opatrzył Piotr Bukowski, Świat Literacki: Izabelin 2003, s. 166-174.

The Prophet's Authority on Trial. The Image of Emanuel Swedenborg's Word in August Strindberg's Inferno and Legender, w: Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, Pod red. W. Waleckiego, z. 97-98, Pod red. W. Waleckiego, s. 47-64.

Über die Mehrdimensionalität der Goethe-Rezeption in Strindbergs Spätwerk [O wielowymiarowości recepcji Goethego w późnej twórczości Augusta Strindberga], w: Strindberg and his Media, edited by K. Wechsel, Kirchhof & Franke: Berlin 2003, s. 325-340.

Między konwencją a niezwykłością. Kilka uwag o metaforze na marginesie próby przekładu wiersza Valborgsnatt Karin Boye, Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, 1/2004, nr 12, s. 124-138.

[z E. Datą-Bukowską] Vid översättlighetens gräns. Unga översättare inför ett kultur-språkligt betingat översättningsproblem, w: Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G., Kowal, I. (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. WUJ: Kraków 2008, s. 87–99.
[z G. Pietrzak-Porwisz i I. Kowal] Inledning, w: Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G., Kowal, I. (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. WUJ: Kraków 2008, s. 7-10.

 O udanych spolszczeniach szwedzkiej liryki, w: Szewczyk, G.B., Płomińska, M. (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, red. G. B. Szewczyk, M. Płomińska, ATUT: Wrocław 2008, s. 27-39.

[z M. Heydel] Przekład - język – literatura, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, s. 5-37.

R. Jakobson; J. Levy; A. Popovic; A. Neubert; W. Koller; Ch. Nord; H.-G. Gadamer; G. Steiner; F. Paepcke; R. Stolze; P. Riceour; J. Derrida; G. Spivak, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, strony 41–42; 71; 87-88; 123-124; 143-144; 173-174; 319-320; 327-328; 335-336; 347-348; 357-358; 373-374; 403-404.

Słowo wstępne, w: Szwecja – od początków państwa dobrobytu do współczesności, red. W. Michałkiewicz, Skandynawistyczne Koło Naukowe, Kraków 2009, s. 9.

Krytyka przekładu w teorii i praktyce. Przypadek deskryptywistów, w: Piotrowska, M. (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych, Tertium: Kraków 2010, s. 133-141.

Słowo wstępne, w: „se.kultura”, Skandynawistyczne Koło Naukowe, Kraków 2010, s. 9-10.

Heros, nadczłowiek, demon. Mit Karola XII w literaturze szwedzkiej, w: Szewczyk, G.B., Płomińska, M. (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, Tom 2, Śląsk: Katowice 2011, s. 15-31.

[z K. Czok i J. Magierą] Zakład Filologii Szwedzkiej przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia Humanistyczne AGH, tom 10/1, 2011, s.  229-233.

Słowo wstępne: nowy półrocznik, nowa filologia, Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, Nr 1, Kraków 2011, s. 5-6.

Skazany na nieprzekładalność? O tłumaczeniu liryki Erika Axela Karlfeldta na język polski, Acta Sueco-Polonica, Nr 16 (2010-2011), s.  81-90.

W przestrzeni przekładu. Czesława Miłosza i Emanuela Swedenborga tłumaczenia rzeczy ostatecznych, Teksty Drugie, 2011, nr 5 [131], s. 122-136

Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu, w: Piotrowska, M., Dybiec-Gajer, J. (red.), Przekład – teorie, terminy, terminologia, Tertium: Kraków 2012, s. 17-28.

Interdyscyplinarne aspekty przekładoznawstwa, w: Chmielewski, A., Dudzikowa, M., Grobler, A. (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, Impuls: Kraków 2012, s. 181-198.

Hermeneutyczne kompetencje tłumacza, w: Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor Elżbiecie Tabakowskiej, pod red. M. Piotrowskiej, S. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy, Tertium: Kraków 2012, s. 125-139.

Nihilizm, autorytet i autonomia: w kręgu filozofii nadczłowieka Friedricha Nietzschego, w: Nihilizm i nowoczesność. Pod red. E. Partygi o M. Januszkiewicza, Errata: Warszawa 2012, s. 49-64.

Skandynawski „Brand”, w: Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, nr 2 (1) /2012, s. 5-7.

“Harmony and Openness to Many Levels of Reality” – the Thought of Emanuel Swedenborg in the Writings of Czeslaw Milosz, Arcadia. International Journal of Literary Culture, 2012, Volume 47, Number 2, s. 328-344.

Niełatwy dialog. O korespondencji Karla Dedeciusa i Czesława Miłosza, Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, nr 27/2013, s. 203-216.

Czeslaw Milosz Reads Swedenborg – Some Preliminary Remarks, w: Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a „World Memory”. Context, Content, Contribution, The Royal Swedish Academy of Sciences/Swedenborg Foundation Press: Stockholm- West Chester 2013, s. 268-278.

[z M. Heydel] Polska myśl przekładoznawcza. Badacze – teorie – paradygmaty, w: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel, Wydawnictwo UJ: Kraków 2013, s. 7-38.

Nietzsche we wczesnej recepcji Augusta Strindberga i Stanisława Przybyszewskiego. Próba konfrontacji, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk–Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno 2013, s. 31-62.

[z K. Szewczyk-Haake] Słowo wstępne, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk–Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno 2013, s. 7-10.

Heresiarchs and Modern Prophets. Czeslaw Milosz on Dostoevsky and Swedenborg, w: Filologiskt smörgåsbord 2, Red. Ewa Data Bukowska, Magdalena Wasilewska-Chmura, Jagiellonian University Press: Kraków 2013, s. 35-49.

Skandynawistyka interdyscyplinarna, Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, 3. 2014, s. 7-8.

Słowo w retorycznej teorii przekładu, w: Słowo – kontekst – przekład, pod red. J. Dybiec-Gajer i A. Tereszkiewicz, Tertium: Kraków 2014, s. 15-26.

Georg Brandes und August Strindbergs Nietzsche-Rezeption 1888-1890, w: Influx. Der deutsch-skandinavische Kulturaustausch um 1900, Søren R. Fauth / Gísli Magnússon (Hg.),

Königshausen & Neumann: Würzburg 2014, s. 305-316.

[z M. Heydel] Polish Translation Studies: Toward a Transdisciplinary Research, Europa Orientalis, vol. XXXIII (2014) [Translation Theories in the Slavic Countries, ed. by A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Diddi], s. 143-158.

[z M. Heydel] Słowa i obrazy. Przekładoznawcze prace Elżbiety Tabakowskiej, w: Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac. De Bończa Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015, s. 7-19.

[z M. Heydel] Polish Studies in Translation: Re-Mapping an Interdisciplinary Field, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3/2015. Translatologica Pragensia IX, editors: J. Kralova, D. Mracek, S. Rubas, s. 39-54.

Zwischen Platon und christlicher Kunst. Zu Friedrich Schleiermachers Verständnis der Übersetzung in seinen frühen Jahren, w: Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur. Festschrift für Prof. Dr. Maria Kłańska zum 65. Geburtstag. Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta, Anna Dąbrowska (Hrsg.), Peter Lang: Frankfurt am Main 2015, s. 195-204.

Ptaki Tarjei Vasaasa w adaptacji Witolda Leszczyńskiego. O genezie arcydzieła filmowego, Folia Scandinavica Posnaniensia, Volume 19, Poznań 2016, s. 57-73.

Friedrich Schleiermacher's Theory of Translation From a New Perspective, 6. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum, Weltliteraturen - Meisterwerke: Shakespeare und Cervantes 2016, Networking Guide, s. 64-65.

Recensioner

W kleszczach tekstu [rec. H.James: W kleszczach lęku], Dekada Literacka, 1/1995, s. 13.
Klucz do przestrzeni [rec. M.Tulli: Sny i kamienie oraz N.Goerke: Fractale] , Dekada Literacka, 4/1995, s. 12.

Nowe szaty Elektry [rec. I.Noll: Die Häupter meiner Lieben], Dekada Literacka, 8/1995, s. 13.

Krytyk na obczyźnie: Marcel Reich-Ranicki [rec. P.Wapnewski (red.): Betrifft Literatur. Über Marcel Reich-Ranicki], Dekada Literacka, 1/1996, s. 13.

Krytyk zasłuchany: Horace Engdahl [rec. H.Engdahl: Beröringens ABC], Dekada Literacka, 3/1996, s. 18.

Literatura i dialog [rec. K.Dedecius: O Polsce, Europie, literaturze], Dekada Literacka, 9/1996, s. 11.

Miron Białoszewski: od siebie, do siebie [rec. M.Białoszewski: Wybór poezji], Dekada Literacka, 1/1997, S. 10.

Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, XVI-XVII, 1997, s. 255-264.

A.A.Wallas: Zeitschriften und Anthologien des Expressionismus in Österreich, CONVIVIUM. Germanistisches Jahrbuch - Polen, DAAD 1997, s. 473-475.

Bacz, by nazbyt się nie spoufalić [rec. J.W.Goethe, Faust I], Gazeta Wyborcza ("Gazeta w Krakowie") 3.06.1997.

Obecność nieobecnego. Ernst Jünger w Polsce [rec. W.Kunicki / K.Polechoński: Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998], Dekada Literacka, 2-3/2000, s. 22.

O pożytku płynącym z rocznic. Z niemieckich księgarni, Dekada Literacka, 1-2/2001, S. 98-102.

Rajski język i grzech pierworodny [rec. Übersetzen: Walter Benjamin, Hg. Ch. Hart Nibbrig], Dekada Literacka, 3-4/2002, s. 100-104.

Översättningar

Edmund Husserl: List do Hugo von Hofmannsthala, Teksty drugie 2-3/1996, s. 255-258.

Wiersze G. Ekelöfa, G. Björlinga, E. Lindegrena i K. Frostenson, w: Klasycy nowoczesnej poezji szwedzkiej, Antologia pod red. P. Bukowskiego i E. Niewiarowskiej, Dni Kultury Szwedzkiej we Wrocławiu - grudzień 1997. [Broszura, 53 strony]

Hans Robert Jauss: Proces literackiego modernizmu od Rousseau do Adorno, w: Odkrywanie modernizmu. Pod red. R.Nycza, Universitas, Kraków, 1998, s. 21-59.

Heiner Müller: W imię teatru, który wierzy w historię, Didaskalia nr 25/26, 1998, s. 106-108.

Aris Fioretos: Tu i tam, Studium Nr 3-4 (17-18), 1999, s. 182-187.

Katarina Frostenson i Magnus Florin: O Gombrowiczu. Dialog w ośmiu aktach, Dekada Literacka 4/1999, s. 8-9.

Magnus Florin: Szczególne miejsca Katariny Frostenson, w: K. Frostenson: 4 monodramy - Sala P, Przeł. L. Neuger, Księgarnia Akademicka, Kraków, 1999, s. 7-15.

Vera Croghan: Język szwedzki dla początkujących, Przekład i adaptacja Piotr Bukowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1999, stron 362.

Walter Benjamin: Trzy fragmenty o sztuce opowiadania, Teksty drugie 3/2000, s. 235-237.

Olof Lagercrantz, Emanuel Swedenborg. Poemat o życiu w zaświatach, przełożył, przypisami i posłowiem opatrzył Piotr Bukowski, Świat Literacki: Izabelin 2003

Radegundis Stolze, Tłumaczenie jako proces ewolucyjny, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, s. 349-355.

Friedrich Schleiermacher: Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens / O różnych metodach tłumaczenia [tekst zródłowy i przekład na język polski], przełożył Piotr Bukowski, w: Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, 1/2009, nr 21 [WUJ: Kraków 2010], s. 8-29.

Varia

Samtal

"Na scenie stoję sam" Z Franzoblem rozmawiają Małgorzata Sugiera i Piotr Bukowski, Didaskalia, nr 36, 2000, s. 91-92.

Czy ja robię refrakcję? Rozmawiają P. Bukowski, M. Heydel, J. Jarniewicz, M. Łukasiewicz, Ł. Sommer, M. Szuster, w: Literatura na Świecie, nr 3-4/2012, s. 351-376.

Próba wytłumaczenia przekładu. Rozmowa z Piotrem de Bończa Bukowskim o teorii i praktyce przekładu. Fragile. Pismo kulturalne, nr 3 (21) 2013, s. 10-16.

Notiser

Gunnar Ekelöf 1907-1968, Dekada Literacka, 5/1995, s. 4.

Werner Aspenström 1918-1997, Dekada Literacka, 1/1997, s. 5.

Erik Lindegren, Dekada Literacka, 1–2/1998, s. 14.

Katarina Frostenson, Dekada Literacka, 3/1998, s. 17.

 

Ewa Data-Bukowska

Böcker

Zaimki wskazujące w języku szwedzkim – analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. TEXT: Kraków, 2005.

Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim – perspektywa kognitywna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2016. ISBN 978-83-233-4108-6.

Redaktion

Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Data-Bukowska, E. & Wasilewska-Chmura, M. (red.) Jagiellonian University Press: Kraków, 2013

Artiklar

Finlandsvenskan vid vägval. Svenskt i Finland 1997, Kuggom, Finlandia, 1996, s. 40–44.

Zaimki wskazujące den här (ten tu) / den där (ten tam) w języku szwedzkim jako kategoria radialna. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 119, (red.) S. Stachowski, Kraków, 1999, s.7-24.

Znaczenie zaimków wskazujących samma i densamma w języku szwedzkim - analiza kognitywna. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 120, (red.) S. Stachowski, Kraków. 2000, s.37-60.

(wraz z: Bukowski, Piotr) Deskrypcja a porządek wrażeń. Problem obrazowania w szwedzkim przekładzie Doliny Issy. Acta Sueco-Polonica 8-9 1999-2000. 2000. s.17-31.

Problem rzekomej synonimii niektórych zaimków wskazujących w języku szwedzkim i jego konsekwencje glottodydaktyczne. [w:] W. Maciejewski (red.) Język polski w Szwecji – język szwedzki w Polsce, Polskan i Sverige och svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000r., Poznań, 2001, s. 81-90.

Bounding as an Element of Semantic Structure of Demonstratives: a Case Study of the Swedish Language. [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz (red.) Cognitive Linguistics Today, Peter Lang: Frankfurt/Main. 2001, s. 553-569.

(wraz z: Holmqvist, Kenneth) Semantisk struktur hos demonstrativa pronomen denna och den här. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123. 2006, s.19-31.

The World from Afar – the World in Close-up. Some Thoughts on Manifestations of Viewing in Translations of Swedish Texts into Polish. [w:] W. Chłopicki, A. Pawelec & A. Pokojska (red.) Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, Tertium: Kraków, 2007, s. 290-311.

Obrazy ukryte w małych rzeczach – o różnych sposobach tworzenia nowych pojęć w języku polskim. [w:] W. Chłopicki (red.) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. Język a komunikacja 19, Tertium: Kraków, 2007, s. 71-79.

O funkcjonowaniu zaimkowych odniesień anaforycznych w języku polskim – analiza z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125. 2008, s. 51-65.

(wraz z: Bukowski, Piotr) Vid översättlighetens gräns. Unga översättare inför ett kultur-språkligt betingat översättningsproblem. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I.  Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 2008, s. 87-99.

From gesture to adverbial – Swedish det as an example of linguistic polysemy. Biuletyn PTJ 64. 2008, s. 125-142.

>>Nie mogę zacząć próbować wyjaśniać<< – początkujący tłumacze wobec asymetrii językowych. [w:] M. Piotrowska (red.) Tłumacz wobec problemów kulturowych, Język a komunikacja 26, Tertium: Kraków. 2010, s. 177-187.

O dziesięciu sposobach widzenia przedstawionej w oryginale rzeczywistości – na przykładzie tłumaczeń z języka szwedzkiego na język polski. [w:] K. Hejwowski K. (red.) Tłumaczenie: leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa. 2010, s. 90-100.

O konceptualizacjach kreatywności w translatologii. [w:] P. Fast, A. Car & W. M. Osadnik (red.) Historyczne oblicza przekładu, Śląsk: Katowice, 2011.    s. 77-113.

Eksplicytacja jako uniwersalium translatorskie - na przykładzie tłumaczeń szwedzko-polskich. Acta Sueco-Polonica 16. 2011, 91-112.

O błędach łatwych do uniknięcia – krótkie zestawienie niedociągnięć translatorskich w tłumaczeniach szwedzko-polskich. [w:] M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.) Przekład –teorie, terminy, terminologia, Tertium: Kraków: Tertium, 2012, s.273-283.

Can the concept of creativity be of any use in translator education? [w:] A. Szczepaniak-Kozak, H. A. Lankiewicz (red.) The creative potential of the word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile, 2013, s.187-202.

Text Creation in non-professional Translation: The case of repetition. [w:] E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord  2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 51-66.

Dlaczego akurat akkurat? O różnych stopniach pragmatykalizacji w leksykalnej przyjaźni polsko-norweskiej. [w:] W. Chłopicki, A. Knapik, P. Chruszczewski (red.) Słowo w kontekście. Język a komunikacja 35. Tertium: Kraków. 2013, s. 77-88. 

On Avoiding and Adding Repetitions in Translation. Acta Sueco-Polonica 19. 2013, s. 53-72.

Kształtowanie kompetencji kulturowej w przekładzie – ciągle aktualne wyzwanie dydaktyczne. [w:] E. Wąsikiewicz-Firlej, H. A. Lankiewicz, A. Szczepaniak-Kozak (red.) Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy. Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile: Piła. 2014, s. 39-54.

The Norwegian lexical item ‘akkurat’ and the Polish ‘akurat’: A Cognitive Semantic Analysis. Studia Kognitywne/Cognitive Studies 14. 2014, s. 219–235.

Ett litet språks spår i översättarvärlden – på jakt efter ett svensk-polskt översättningsspråk. Folia Scandinavica Posnaniensia 16. 2014, s. 4-16.

Analiza sieci wyborów jako narzędzie kształtowania kreatywności w przekładzie. . [Choice Network Analysis as a Tool in Training Creativity in Translation] inTRAlinea 16. Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy. Maria Piotrowska i Sergiy Tyupa (red.). 2014, s. 1-8. Permanent URL: http://www.intralinea.org/specials/article/2015.

Metadiscourse in an Emerging Discipline: On Writer-Reader Interaction in Polish Translation-related Research Articles. [w:] M. Zabielska, E. Wąsikiewicz-Firlej, A. Szczepaniak-Kozak, (red.) Discourse in Co(n)text. The Many Faces of Specialised Discourse. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. 2014, s. 276–304.

Do Translators Get Attached to Constructions? On the Pivotal Role of the Minimax Strategy in Translation. Linguistica Silesiana 36. 2015, s. 231-251.

Sprzeczne motywacje. O powtórzeniach w „trzecim kodzie” z perspektywy kognitywnej. Acta Sueco-Polonica 20. 2015, s. 56–68.

Translating What is Blurred – Evidence from Swedish –to-Polish Translations, w: L. Ilynska, M. Platonova (red.) Meaning in Translation: Illusion of Precision. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Thyne. 2016, s. 435–452.

Dominik Dziedzic

Artiklar

Polityczny projekt feministycznej krytyki literackiej – krytyka osobista Nancy K. Miller, w: Women Online Writing. Fifteen shades of Polish feminism(s): literature, culture and gender discourses in Polish academia, nr 3, London 2014, s. 33–42.

Den skräckelfyllda kroppen. Feminism och hysteri i Carina Rydbergs ’Nattens amnesti’, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, red. C. Juda, Anna Car, nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014, s. 45–60.

Idealism och kroppsligt begär i Viktor Rydbergs Vapensmeden, w: Źródła humanistyki europejskiej, red. K. Korus, A. Andrzejewska, K. Pszczoła, A. Rój, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014. s. 147–172.

Tekst literacki w perspektywie studiów nad homoseksualnością, w: Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, red. E. Tabakowska, G. Borowski, A. Cierpich, K. Wąsala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015, s. 179–185.

Monika Jazowy-Jarmuł

Artiklar

Uttryck för futuralitet genom tempusformer i svenskan, w: Zeszyty Naukowe UJ z. 120,  Kraków 2000. s.97-112

Zur Wiedergabe der schwedichsen Futurformen im Polnischen, w: Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag, Wydawnictwo WSP: Rzeszów 2000. s.221-232

O złożeniach nominalnych w języku szwedzkim i ich polskich odpowiednikach tłumaczeniowych, w: Piotrowska Maria (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych, seria Język a komunikacja 26, Tertium: Kraków 2010, s. 209-218.

Om demonstrativa pronomen i attributiv funktion – ett svensk-polskt studium, w: Data-Bukowska Ewa, Wasilewska-Chmura Magdalena, Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, 2013, Kraków, s. 83–93.

O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim, w: Knapik Aleksandra, Chłopicki Władysław, Chruszczewski Piotr, Słowo w kontekście, Język a komunikacja 35, 2013, Kraków, s. 119-128.

Czy gramatyka kontrastywna potrzebna jest tłumaczowi? O zadaniach gramatyki kontrastywnej na usługach teorii przekładu w: inTRAlinea  2014, M.Piotrowska&S. Tyupa „Challenges in Translation Pedagogy”, http://www.intralinea.org/specials/translation_pedagogy.

Czy du oznacza ty? O uwarunkowaniach wyborów translatorskich w procesie tłumaczenia szwedzkich zaimków osobowych na język polski, w: Biedrzyńska Anna, Palmowski Michał, Language in culture – culture in language, 2014, Nowy Sącz, s. 105-113.

Iwona Kowal

Böcker

Struktura tekstu narracyjnego w języku polskim i szwedzkim. ARCANA: Kraków, 2006. (wydanie 2. w 2007 roku).

Kieszonkowy słownik szwedzko-polski, polsko-szwedzki. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe: Kraków, 2008.

The Dynamics of Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Development. Jagiellonian University Press: Kraków, 2016.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.).Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Artiklar

What do false-starts and self repairs tell us about narrative structure. Psychology of Language and Communication. 1999, s. 75-82.

Spójność referencjalna w opowiadaniach 9 - 15-latków. [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia pragmalingwistyczne, 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa. 2002, s. 84-101.

Funkcje zdań i konstrukcji względnych w polskich i szwedzkich mówionych tekstach narracyjnych. Biuletyn PTJ. 2003 s. 75–96.

Omstarter och självkorrektioner i svenska berättelser. [w:] Filologiskt smörgåsbord. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 65-78.

Partizipialkonstruktionen im narrativen Diskurs. Linguistica Silesiana. 2007, s. 97-104.

Czy falstart może być oznaką manipulacji – o autopoprawkach uczestników obrad komisji śledczej. [w:] G. Habrajska & A. Obrębska (red.) Mechanizmy perswazji i manipulacji. Piktor: Łódź 2007, s. 275–286.

Att mäta språklig medvetenhet. En datorstödd analys av självkorrigeringar. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008, s. 185-194.

(wraz z P. Bukowskim i G. Pietrzak-Porwisz). Inledning [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 7-10

O wyrażaniu kontrastu czyli jak język szwedzki radzi sobie bez a? [w:] G. B. Szewczyk & M. Płomińska (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku. Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2008, s. 49–57.

De första stegen att bilda en sammanhållen text. [w:] J. Granfeldt, G. Håkansson, M. Källkvist & Suzanne Schlyter. Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8–9 november 2007. ASLA: Lund 2008, s. 115–125.

Bedömning av metaspråklig medvetenhet. En longitudinell studie. [w:] P. Juvonen, (red.). ASLA 22. Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm 7–8 november 2008. Language and learning. Papers from the ASLA symposium in Stockholm 7-8 November 2008 ASLA: Stockholm 2009, s. 157–171.

Wpływy interjęzykowe na początkowym etapie nauki języka szwedzkiego [w:] G. B. Szewczyk, M. Płomińska (red.) Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku. Śląsk. Sp. o.o. Wydawnictwo Naukowe: Katowice. 2011, s. 167-186.

Online Revisions in FL Writing. General Rules and Individual Differences [w:] J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.) Individual Learner Differences in SLA. Bristol: Multilingual Matters, 2011, s. 309–320.

Målar grammatikböcker fan på väggen? Inlärning av en 'svår' kategori i svenskan [w:] A. Ylikiiskilä & M. Westman (red.) ASLA 23. Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12–13 november 2010. Language for the Future. Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010. ASLA: Falun, 2011, s. 98-111.

Wpływ dynamiki i struktury grupy na proces nauki i nauczania języka obcego. Neofilolog. 39/2. 2012, s. 131–146

Svenska utifrån – Sverige inifrån? Lärobok som kunskapsförmedlare och attitydskapare.  [w:] C. Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (red.) ASLA 24. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11–12 maj 2012.  ASLA: Linköping/Växjö. 2013, s. 61–71

Utveckling av lexikal och syntaktisk komplexitet i svenska som främmande språk. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 105-118 

Die Sprachsituation in Schweden. Linguistica Silesiana Vol. 34. 2013, s. 75-93

Fluency in second language writing: A developmental perspective. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 131(3). 2014, s. 229–246

Tvärspråkligt inflytande under utveckling. Samspel av språk vid inlärningen av svenska som L3. Acta Sueco-Polonica 20 (2015–2016), 2016, s. 9–28

Översättningar

 [wraz z E. Wojciechowską] Maskowski, P., Machcewicz, A., Pawlicki, A. På upptäcktsfärd i Polen. Departament Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: Warszawa, 2003

Podlecki, J. Wieliczka – den gamla saltgruvan. Wydawnictwo Karpaty - Andrzej Łączyński: Kraków, 2004

[wraz z Winfriedem Spinlerem] Kuczman, K. Krakau: Ein Bildführer. Kier: Kraków, 2005

Dattke, J. Szkoła Montessori – Jedna szkoła dla wszystkich. Pedagogika Montessori – proces edukacyjny i wychowawczy jako pomoc w życiu. [w]: Surma, B. (red.) Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Łódź: Wydawnictwo Palatum, 2009, s. 89–205.

Fichtenhofer, B. (2009). Superwizja. [w]: Bielańska, A. (red.) Psychodrama. Elementy teorii i praktyki, ENETEIA: Warszawa, 2009, s. 331–340

Hellbrügge, T. Pedagogika Montessori jako pomoc terapeutyczna. Zalety pedagogiki montessoriańskiej w placówkach integracyjnych. [w]: Surma, B. (red.) Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Palatum, 2009, s. 15–24.

Grażyna Pietrzak-Porwisz

Böcker

Metonimia i metafora w strukturze semantycznej szwedzkich somatyzmów hjärta ‘serce’, ansikte ‘twarz’ i hand ‘ręka’. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2007.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Artiklar

Między biegunem światła i biegunem mroku, Literatura na Świecie 8, 1993, s. 70-79.

Metonymi i samspel med metafor, w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 79-93.

Metonimia w ujęciu kognitywnym, Prace Językoznawcze VIII, 2006, s. 29-39.

Semantyka bieli w języku polskim i szwedzkim, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123, 2006, s. 135-154.

Semantyka czerwieni w języku szwedzkim, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124, 2007, s. 103-117.

Så länge hjärtat slår – om hjärtmetaforiken i svenskan, w: Marianne Nordman, Siv Björklund, Christer Laurén, Karita Mård-Miettinen & Nina Pilke (red.), Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007, (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70), Vasa 2008, s. 220–229.

En värld av ljus och mörker. Om konceptuella ljus- och mörkermetaforer i svenskan, w: Piotr Bukowski, Grażyna Pietrzak-Porwisz, Iwona Kowal (red.), Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 167–175.

Podstawowa nazwa barwy różowej w języku szwedzkim – rosa czy skär?, w: Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska  (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku,  Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie wydawnictwo Oświatowe: Wrocław 2008, s. 71-84.

Nie bierz do ust koniaku chłodniejszego niż 18 i cieplejszego niż 21 stopni Celsjusza. Semantyka określeń temperatury w języku polskim i szwedzkim (znaczenia konkretne), Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125, 2008, s. 133-150.

Gorące głowy, zimne dranie, ciepłe kluchy. Metaforyka ciepła i chłodu w języku polskim i szwedzkim, w: Chłopicki Władysław, Jodłowiec Maria (red.), Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym, Tertium: Kraków 2010, s. 217-232.

Så långt ögat når. Visuell perception som metaforfält i svenskan, w: Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm (red.), Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet: Stockholm 2010, s. 281–290.

Czy małe znaczy mało? O tłumaczeniu wykrzykników, w: Hejwowski Krzysztof (red.), Tłumaczenie – leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa 2010, s. 34-43.

Dranie, którzy różnią się przymiotnikami. Stopnie policyjne jako problem przekładowy, Acta Sueco-Polonica 17 /„Kultura Popularna” 2, 2012, s. 154-163.

Tjälknul, oxdans och Falu rödfärg på polska. Översättningstekniker vid återgivning av svenska kulturreferenser i polska översättningar, w: Bihl Björn, Andersson Peter & Lötmarker Lena (red.), Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning Karlstad den 13–14 oktober 2011, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet: Karlstad 2013, s. 244-255.

Pary wyrazowe w języku szwedzkim: wybrane aspekty semantyczne i stylistyczne, w: Jodłowiec Maria, Tereszkiewicz Anna (red.), Język a komunikacja 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, Tertium: Kraków 2013, s. 125-132.

”Goddag, jag heter Fröjd” – om översättning av semantiskt laddade figurnamn i skönlitterära texter, w: Data-Bukowska Ewa, Wasilewska-Chmura Magdalena (red.), Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, Jagiellonian University Press: Kraków 2013, s. 137–150.

Jakiego koloru są szwedzkie „czerwone domy”? O technikach tłumaczenia leksyki nacechowanej kulturowo, w: Dybiec-Gajer Joanna, Tereszkiewicz Anna (red.), Język a komunikacja 34: Słowo – kontekst – przekład, Tertium: Kraków 2014, s. 137-145.

Mellan domesticering och exotisering. Kulturreferenser i äldre och nyare översättningar av Maj Sjöwalls och Per Wahlöös romaner till polska, Folia Scandinavica Posnaniensia 17, 2015, s. 19–34.

[z Beatą Walczak-Larsson] Vart har det unika och särpräglade tagit vägen? Hummelhonung av Torgny Lindgren i polsk språkdräkt, Acta Sueco-Polonica 20, 2016, s. 27–140.

Recensioner

Pietrzak-Porwisz, Grażyna: [A. Uggla: Från politik till litteratur. Sveriges väg till den polska nationella diktningen], Ruch Literacki 4–5, 1990, s. 374-5.

Pietrzak-Porwisz, Grażyna: Historia miłości nieodwzajemnionej, czyli o recepcji szwedzkiej literatury dla dzieci w Polsce i polskiej w Szwecji [E. Teodorowicz-Hellman: Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży], Przekładaniec 1, 2006, s. 211-218.

Översättningar

Kristina Ohlsson: Niechciane (powieść, oryg. tytuł Askungar), Prószyński i S-ka: Warszawa 2010, 392 s.

Kristina Ohlsson: Odwet (powieść, tytuł oryg. Tusenskönor), Prószyński i S-ka: Warszawa 2011, 397 s.

Inger Frimansson: Dobranoc, kochanie (powieść, tytuł oryg. God natt min älskadeBuchmann: Warszawa 2011, 320 s.

Inger Frimansson: Wyspa nagich kobiet (powieść, tytuł oryg. De nakna kvinnornas ö.

Agnieszka Proszewska – doktorand

Artiklar

Amor Dei Intellectualis – miłość do Boga czy umiłowanie Natury? Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe 3, 2014, Kraków, s. 60-80.

Amor Dei Intellectualis – kärleken till Gud eller till Naturen? Filosofisk tidskrift 4, 2016, Stockholm, s. 3–15.

Marta Rey-Radlińska

Artiklar

Puola on toista maata: kommunismi vapautti voimat (”Polska jest inna. Komunizm uwolnił siły”), wspólnie z Ollim Mäkinenem, Kirjakauppalehti, 2004, s. 14-17

Positiivinen sankari ja dekadenssi – ideologista dialektiikkaa Ita-Euroopan taiteessa („Bohater pozytywny i dekadencja – ideologiczna dialektyka w sztuce Wschodniej Europy”), wspólnie z Ollim Mäkinenem i Hanną Mäkinen, Kanava 1/2005, s. 52-56

Sagi islandzkie i ich przekłady na język polski.  [w:] A.Achtelik & D. Halmer (red.) Na polsko-skandynawskichścieżkach historii, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Rybnik – Zabrze, 2009, s. 35-52

”The Old-Norse Narrative Audunar þáttr vestfirzka as a Parabolic Fiction”. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2011, s. 95-110

Wstęp do wyboru wierszy Larsa Gustafssona Dziwne drobne przedmioty. Wybór wierszy,

Znak: Kraków. 2013, s. 5-8

Þættir – krótkie formy narracyjne. [w:] J. Morawiec, Ł. Neubauer (red.). Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015, s. 40-61.

Översättningar

Przekład z islandzkiego: ”Opowieść o Auðunie z Zachodnich Fiordów” („Auðunar þáttr verstfirzka”) uzupełniony komentarzem, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2008.

Carina Wolff-Brandt, ”Wyspa Trolli”, DW Bellona (”Vinden vänder på Trollskär”), 2004

Eva Rönnblom, ”Owoce egzotyczne”, DW Bellona (”Sätt kärnor, frön och knölar) 2006

Jan Jäger, Juha Saarinen, ”Moja pierwsza książka o golfie”, Wydawnictwo REA (”Första

golfboken”), 2008

Pia Hagmar, ”Straszny plan”, Wydawnictwo REA (”En hemsk plan”), 2009

Seria książek dla dzieci (18 tomów), Marie Louise Rudolfsson, Wydawnictwo REA, 2009-2012

Thomas Kanger, ”Mężczyzna, który przychodził w niedziele”, Wydawnictwo Czarne

(”Söndagsmannen”) 2009

Thomas Kanger, ”Pogranicze”, Wydawnictwo Czarne (”Gränslandet” ), 2010

Lars Kepler, ”Hipnotyzer”, Wydawnictwo Czarne (”Hypnotisören”). 2011

Lars Kepler, ”Kontrakt Paganiniego”, Wydawnictwo Czarne (”Paganinikontraktet”), 2012

Lars Kepler, „Świadek”, Wydawnictwo Czarne („Eldvittnet”), 2013

Lars Kepler, „Piaskun”, Wydawnictwo Czarne („Sandmannen”), 2014

Lars Kepler, „Stalker”, Wydawnictwo Czarne („Stalker”), 2016

Per Nilsson, „Zakochałem się w Milenie”, Wydawnictwo Zakamarki („Flickan jag älskar heter Milena”), 2016

Emma Adbåge, “Liczymy na spacerze”, Wydawnictwo Zakamarki (“Räkna med naturen”), 2016

Per Nilsson, „Inny niż wszyscy”, Wydawnictwo Zakamarki („Inte som alla andra”), 2017

Lina Bengtsdotter, „Annabelle”, Wydawnictwo Burda Książki („Annabelle”), 2017

Lars Kepler, „Plac zabaw”, Wydawnictwo Czarne („Playground”), 2017

Marta Stasiak-Górna

Artiklar

Det svenska verbet stå och dess motsverigheter i polskan – en studie ur kognitivt perspektiv. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 2008, s. 155–166.

 Talspråk som ett översättningsproblem - en studie av talspråk i Åsa Larssons kriminalroman Solstorm och dess polska översättning. Acta Sueco Polonica nr 16 2010-2011,. Warszawa. 201, s. 149-166.

’Det är också skit samma’ – Nic nie szkodzi. O sposobach tłumaczenia szwedzkich wulgaryzmów w przekładzie szwedzkiej literatury współczesnej. [w:] M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.) Język a komunikacja 30. Przekład – teorie, terminy, terminologia. Tertium: Kraków. 2012, s. 293–302.

Vad dillar du om? - om översättning av svenskt litterärt talspråk till polska. [w:] B. Bihl, P. Andersson, L. Lötmarker (red.) Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning. Karlstad. 2013, s. 285–295.

Att utforska översättarstil genom talspråksanalys – en svensk-polsk studie av två deckare. W: E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s.151-163.

O tłumaczeniu leksyki potocznej w dialogach literackich na przykładzie szwedzkich kryminałów i ich polskich przekładów. [w:] J. Dybiec-Gajer, A. Tereszkiewicz (red.) Język a komunikacja 34. Słowo – kontekst – przekład. Kraków 2014, s. 219-227.

Recensioner

G.B. Szewczyk, M. Płomińska (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011.

 „Bliżej Szwecji”. Studia Humanistyczne AGH. Tom 11/1. Kraków. S. 171-174.

Magdalena Wasilewska-Chmura

Böcker

Musik - metafor - modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion (Muzyka - metafora - modernizm. O poetologii szwedzkiego modernizmu lat 30. i 40.)

[seria:] Acta Universitatis Stockholmiensis, History of Literature, 41, Akademitryck Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2000.

Literatura i muzyka w przestrzeni intermedialnej. Muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2011.

Redaktion

Redakcja numeru szwedzkiego „Przekładańca” 1/2004 nr 12.

Wybór poezji: Tomas Tranströmer, Podsłuchany horyzont, seria: Liryka i metafizyka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

Redakcja tomu Tomas Tranströmer, Wiersze i proza 1954-2004, wyd. a5, Kraków 2012.

Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Krakow, red. E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Artiklar

Det musikaliska i Gunnar Ekelöfs poesi (Muzyczność w poezji Gunnara Ekelöfa), Tidskrift för litteraturvetenskap 1992, nr 4, s. 40–54.

Gun-Britt Sundströms roman 'För Lydia' som kvinnlig dialog med en manlig klassiker (Powieść Gun-Britt Sundström 'För Lydia' jako kobiecy dialog z męskim klasykiem), w: Literature as Resistance and Counter-Culture, red. Andras Masat, Budapest 1993, s. 520–523.

Werner Aspenström, Dekada Literacka 1993 nr 3, s. 4.

Tomas Tranströmer w przekładach Leonarda Neugera, Literatura na świecie 1995 nr 4, s. 329-338.

Erik Lindegren - człowiek w drodze, Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 34-37.

Biblijny romans (O powieści Torgny Lindgrena Batszeba), Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 56-59.

Czy to, co niewyrażalne, jest przekładalne? Kilka uwag o tłumaczeniu metafory w języku szwedzkim, Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 76-83.

Musik som metafor i den svenska modernismens poetologiska diskurs (Muzyka jako metafora w dyskursie poetologicznym szwedzkiego modernizmu), w: Internazionales Kolloquium - Dokumentation: "Skandinavistik i Östeuropa", Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 1995, s. 41-50.

Musik som lösning av den modernistiska diktens formproblem. Några aspekter på den estetiska debatten i Sverige på 1940-talet (Muzyka jako rozwiązanie problemu formy modernistycznego wiersza. Kilka aspektów szwedzkiej debaty estetycznej z lat czterdziestych), w: Arbeiten zur Skandinavistik. XII Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik in Greifswald, red. Walter Baumgartner, Hans Fix, Wien: Fassbaender 1996, s. 313-320.

Relationerna mellan musik och dikt i den svenska modernismens poetologiska diskurs (Związki muzyki i poezji w dyskursie poetologicznym szwedzkiego modernizmu), w: Fragmente einer skandinavistischen Poetikgeschichte, red. Heiko Uecker, [seria:] Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, 39, Frankfurt am Main: Peter Lang 1997, s. 71-87.

Scena psychologiczna Larsa Noréna. Kilka uwag o bardzo głośnej dramaturgii, w: Szwedzki dramat i film u progu XXI wieku. Materiały seminarium naukowego w Bibliotece Śląskiej z okazji Dni Szwedzkich w Katowicach 5-10 XI 1999, Katowice 1999, s. 41-51.

Musikalisk inspiration versus musikalisk suggestion. Några synpunkter på Erik Lindegrens dikt ”Arioso” (Muzyczna inspiracja a muzyczna sugestia. Kilka uwag na temat wiersza Erika Lindegrena „Arioso”), w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 113-122.

”A piszący jest wpół drogi do swego obrazu [...]”. O tłumaczeniu poezji Tomasa Tranströmera, Przekładaniec 2004, nr 1 (12), s. 52-80.

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania – pianista, z powołania – poeta. Tomas Tranströmer, Rzeczpospolita 12-13.11.2005, s. 7.

 Muzyczność dzieła literackiego jako problem tłumaczeniowy, w: Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, red. Maria Piotrowska, [seria:] Język a komunikacja 18, Kraków: Tertium 2007, s. 251-260.

Dikt – musik – partitur. Gränsöverskridande tendenser i svensk poesi mellan högmodernism och konkretism (Wiersz – muzyka – partytura. Tendencje przekraczania granic w poezji szwedzkiej między późnym modernizmem a konkretyzmem), w: Gränser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature, ed. Claes Zilliacus, vol 1., Åbo: Åbo Akademins förlag 2008, s. 209–219.

Diktens typografi/topografi. Konkretistiska strävanden i svensk poesi i intermedialt perspektiv (Typografia/topografia wiersza. Dążenia konkretystyczne w poezji szwedzkiej z perspektywy intermedialnej), w: Perspektiv på svenska språket och litteraturen, red. Piotr Bukowski, Grażna Pietrzak-Porwisz, Iwona Kowal, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 31-39.

Nowe drogi szwedzkiego literaturoznawstwa. (Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal), Acta Sueco-Polonica 2008/2009, nr 15, s. 49-59.

Från tid till rum – poesins performativitet (Od czasu do przestrzeni – performatywność poezji), w: Nordisk drama. Førnyelser og transgressioner. Nordic Drama. Renewal and Transgression, red. M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, E. Mrozek-Sadowska, A. Lubowicka, Gdańsk 2010, s. 252-260.

Poezja konkretna jako gatunek intermedialny – problem przekładalności, w: Tłumacz wobec problemów kulturowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, red. Maria Piotrowska, Kraków: Tertium 2010, s. 37-47.

Poezja awangardowa – inny wymiar słowa. Kilka uwag o mediach, materialności i lirycznym głosie, Acta Sueco-Polonica 2010-2011, nr 16, s. 65-78.

Tomasa Tranströmera „przedmowa do ciszy”, Acta Sueco-Polonica 2013 nr 19, s. 211–227.

„Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar”. Om färgerna i Tomas Tranströmers poetiska seende (Samogłoski były błękitnym niebem, a spółgłoski czarnymi gałązkami”. O kolorach w poetyckim widzeniu Tomasa Tranströmera), w: Filologiskt smörgåsbord 2, red. E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 165-179.

W stronę intermedialności. Szwedzka droga do neoawangardy a sprawa polska, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej, pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk-Haake, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie, tom 13, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno 2013, s. 111-138.

Natura jako kontekst kulturowy oraz kultura zapisana w naturze języka. Kilka uwag na temat specyfiki tłumaczenia liryki szwedzkiej, w: Słowo – kontekst – przekład, red. J. Dybiec-Gajer, A. Tereszkiewicz, Kraków: Tertium 2014, s. 159-168.

Tystnaden och stillheten i Tomas Tranströmers diktning. Signum 4. 2015, s. 28–33.

Recensioner

Kosmiczna wyprawa (rec. Ida Linde, Poleciały w kosmos, Kraków: Lokator 2016), „Nowe Książki” 2016, nr 7–8, s. 40–41.

Stopień zero czytania (rec. Sara Manheimer, Poziom zero, Kraków: WUJ 2016), „Nowe Książki” 2016, nr 10, s. 18.

„... nie będzie żadnego mimblowania” (rec. Tove Jansson, Listy, Warszawa: Marginesy 2016), „Nowe Książki” 2016 nr 11, s. 50–51.

Översättningar

 „Człowiek jest z gruntu zły.” Z Josifem Brodskim romawia Bengt Jangfeldt, w: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim, red. Jerzy Illg, Katowice: Książnica 1993, s. 149–156.

Lindegren, Erik, Nad morzem Shelleya, Arioso, Przechadzka w zimowym zmierzchu, Ikar, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 30-33.

Dagerman, Stig, Skazany na śmierć, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 38-48.

Nilson, Peter, Bogactwo, co przechodzi ludzkie pojęcie, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 60-69.

Tranströmer, Tomas, Epilog, Poranne ptaki, Formuły zimy, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 70-75.

Edelfeldt, Inger, Stworzenie, „Studium” 1999 nr 3-4, s. 167-177.

Larsson, Stig, Autyści, „Studium” 1999 nr 3-4, s. 143-150.

Tranströmer, Tomas, Epilog, Formuły podróży, Podróż, Po ataku, Pejzaż pogody, Cztery temperamenty, Szwedzkie domy na odludziu, Poranne ptaki, Tajemnice w drodze, Espresso, Ich dwoje, Formuły zimy, Syros, W ruchu, Na posterunku, „Przekładaniec” 1/2004 nr 12, s. 9-51.

Tomas Tranströmer, Epilog, szwedzkie domy na odludziu, Cztery temperamenty, Sjesta, Tajemnice w drodze, Kyrie, Po ataku, Dźwięk, Podróż, pałac, W delcie nilu, Szczyty, formuły zimy, Po czyjejś śmierci, W ruchu, Preludia I-III, Październikowy szkic, Na posterunku, Początek powieści późnojesiennej nocy, Wspomnienie zimy 1947, Miejsce w lesie, Funchal, Haiku 1-12, w: Tomas Tranströmer, Podsłuchany horyzont, seria: Liryka i metafizyka, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005.

Tomas Tranströmer, Pieśń, Elegia, Epilog, Szwedzkie domy na odludziu, Ten obudzony piosenką nad dachami, Pejzaż pogody, Cztery temperamenty, Caprichos, Sjesta, Izmir o trzeciej, Tajemnice w drodze, Kyrie, Po ataku, Formuły podróży, Ich dwoje, Drzewo i niebo, Twarzą w twarz, Dźwięk, Przez las, Listopad z połyskiem wytwornego futra, Podróż, Gdy znów ujrzeliśmy wyspy, Z góry, Espresso, Pałac, Syros, W delcie Nilu, Pływająca ciemna postać, Lamneto, Szczyty, Formuły zimy, Poranne ptaki, Samotność, Na peryferiach pracy, Po czyjejś śmierci, Oklahoma, Równina lata, Ulewa nad lądem, Pod ciśnieniem, Wytchnienie lipiec, Z nurtem rzeki, Peryferie, W ruchu, Nocny dyżur, Otwarte okno, Preludia I-III, Prosto, Z roztopów ’66, Październikowy szkic, Na posterunku, Siła odśrodkowa, Przejrzeć ziemię na wylot, Morza Bałtyckie I-VI, Polana, Początek powieści późnojesiennej nocy, Dla Matsa i Laili,  Wspomnienie zimy 1947, Poniżej zera, Łódź – wioska, Czarne góry, W stronę domu, Po długiej suszy, Miejsce w lesie, Funchal, Skała orłów, Fasady, Listopad, Haiku I-X, w: Tomas Tranströmer, Wiersze i proza 1954-2004, Kraków: Wydawnictwo a5,  2012.

Maciej Zaremba Bielawski, Leśna mafia. Szwedzki thriller ekologiczny. Warszawa 2015.

Essär

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania – pianista, z powołania – poeta. Tomas Tranströmer, „Rzeczpospolita” 12–13.11.2005, s. 7.

Uppslagsverksartiklar

1. Ibsen, Henryk, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

2. Hallnäs, Hilding, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

3. Holmboe, Vagn, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

4. Jersild, Jorgen, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

5. Müller-Zürich, Paul, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 6, PWM Kraków 2000.

6. Mojsisovics, Roderich Edler von, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 6, PWM Kraków 2000.

7. Pergament, Moses, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

8. Petterson-Berger, Wilhelm, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

9. Rangström, Ture, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

10. Riisager, Knudåge, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

11. Rosenberg, Hilding, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

12. Roman, Johan Helmich, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

13. Söderman, Johan August, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

14. Sjögren, Johan Gustaf Emil, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

15. Sinding, Christian August, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

16. Schall, Claus Nielsen, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

17-65. Andersson, Claes Jonas; Aspenström, Werner Karl; Benedictsson, Victoria Maria; Berglund, Anne-Marie; Boye, Karin; Carpelan, Bo; Dagerman, Stig Halvard; Delblanc, Sven Axel Herman; Edelfeldt, Inger; Ekelöf, Bengt Gunnar; Ekelund, Vilhelm Otto; Ekman, Kerstin; Enckell, Rabbe; Ferlin, Nils Johan Einar; Forssell, Lars; Forsström, Tua; Frostenson, Katarina; Fröding, Gustaf; Gyllensten, Lars; Harding, Gunnar; Heidenstam, Carl Gustav Verner von; Jäderlund, Ann; Jansson, Tove Marika; Karlfeldt, Erik Axel; Krusenstjerna, Agnes von; Lagerkvist, Pär Fabian; Lagerlöf, Selma; Lidman, Sara; Lindegren, Erik Johan; Lindgren, Astrid; Lo-Johansson, Ivar Karl; Martinson, Harry Edmund; Nilson, Peter; Norén, Lars; Palm, Göran; Pleijel, Agneta; Sjöberg, Birger; Sjöstrand, Östen; Söderberg, Hjalmar Emil Fredrik; Södergran, Edith Irene; Sonnevi, Göran; Taube, Evert Axel; Tikkanen, Märta; Tranströmer, Tomas Gösta; Trotzig, Birgitta; Vennberg, Karl Gunnar; Wägner, Elin; Wästberg, Per Erik; Wine, Maria; w: Słownik pisarzy świata, red. nauk. J. Maślanka, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2004.

66. Literatura szwedzka – synteza, w: Encyklopedia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2005, s. 252-256.

67-78. Literatura szwedzka – analizy dzieł: A. Strindberg, Panna Julia; A. Strindberg, Ojciec; S. Lagerlöf, Gösta Berling; S. Lagerlöf, Cudowna podróż; H. Martinson, Aniara; E. Johnson, Powieść o Olofie; P. Lagerkvist, Karzeł; P. Lagerkvist, Barabasz; S. Lidman, Dzieci gniewu; A. Lindgren, Fizia Pończoszanka; T. Jansson, Dolina Muminków, w: Encyklopedia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2005, s. 295, 302-303, 316-317, 342, 347, 365-66, 418, 426-27, 444, 487-488.

Varia

 „Sen, który budzę do życia”. Rozmowa z Tomasem i Moniką Tranströmerami, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 42, s. 41.

Laudacja na cześć Tomasa Tranströmera z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Suecia – Polonia” 2015, nr 1, s. 31–34.

Elżbieta Żurawska

Artiklar

Die biblische Parabel in Nattens lekar von Stig Dagerman. [w:] M. Kłańska, J. Kita-Huber & P. Zarychta (red.). Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, Dresden-Wrocław. 2009, s. 330-338.

Parabeln i svenskt 40-talsdrama. Exemplet Den dödsdömde av Stig Dagerman. [w:] M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, A. Lubowicka & E. Mrozek-Sadowska (red.): Nordisk Drama. Fornyelser og Transgressioner. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2010, s. 261-267.

Sfera obrazowa w noweli Larsa Ahlina Inga ögon väntar mig. [w:] E. Tabakowska & R. Rogowski (red.). Słowo i obraz, Kraków 2010, s. 37-44.

Der Mythos des Sisyphos in ausgewählten Novellen von Stig Dagerman. [w:] K. Jaśtal, A. Palej, A. Dąbrowska & P. Moskała (red.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, Wrocław 2011, s. 399-407.

Skazen i Stig Dagermans noveller. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 6. 2011, s.177-196.​

Folkdiktningen i Stig Dagermans noveller. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska Chmura (red.): Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, Kraków 2013, s. 197-206.

Nomadyzm w powieści łotrzykowskiej: Harry Martinson Droga do Klockrike, w: Aleksander Kiklewicz & Arkadiusz Dudziak (red.): Nomadyzm i nomadologia: rozważania i analizy, Olsztyn 2018, s. 102-112.

Recensioner

Jeszcze nie wieczór (rec. Tove Jansson, Słoneczne miasto, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 6, s. 21-22.

Ile ważą cykady (rec. Jussi Valtonen Nie wiedzą, co czynią, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 7-8, s. 108-109.

Ten szczupak nie życzy mi dobrze, czyli powieść o Maj (rec. Kristina Sandberg, Urodzić dziecko, Warszawa: Pruszyński Media 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 10, s. 28-29.

Eksperymentowanie z pamięcią (rec. Jonas Hassen Khemiri, Wszystko, czego nie pamiętam, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 12, s. 68-69.

Mój tata i ja (rec. Åsa Linderborg, Nikt mnie nie ma, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal 2017), „Nowe Książki” 2018 nr 3, s. 79-80.

Złoty wiek - druga polowa (rec. J. Guillou, Prawdziwe amerykańskie dżinsy, Katowice: Sonia Draga 2017), „Nowe Książki” 2018 nr 5, s. 81.

Komu bije islandzki dzwon? (rec. Sigríđur Hagalín Björnsdóttir, Wyspa, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018), „Nowe Książki” 2018, nr 6, s. 80-81.

Trylogia o Maj - tom drugi (rec. Kristina Sandberg, Być rodziną, Warszawa: Pruszyński i Media 2018), „Nowe Książki” 2018 nr 7-8, s. 112-113.

Terapia przez piłkę nożną (rec. Fredrik Backman, Britt-Marie tu była, Katowice: Sonia Draga 2018), „Nowe Książki” 2018 nr 9, s. 45-46.

 

Publikationer av våra tidigare medarbetare

Justyna Magiera

Artiklar

Analiza sytuacji prawno-politycznej Samów w czterech państwach Półwyspu Fennoskandzkiego. Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe 1. Kraków 2011, s.23-53.

Wpływ prawa międzynarodowego na zmianę sytuacji mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Kraków 2012, s. 69-96.

Parlament Samów w Szwecji - forma przejściowa czy ostateczna? [w:] Poliarchia 2. Kraków 2014, s. 181-198.

Narrativa strukturer i Sara Lidmans rapportbok Gruva. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016 t. 10 nr 4, s. 387-402.

Översättningar

Agneta Pleijel, Dlaczego Szwecja tak ją kocha? [w:] Nowa Dekada Krakowska 4/5. Kraków 2013, s. 32-39.

Böcker

P D A Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama, Stockholm 1987.

Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2005.

Artiklar

’Prolog’ P.D.A. Atterboma jako główny manifest romantyzmu szwedzkiego/ Warsztat 1 1982. s. 147–162

Filozofia wolności F. Schellinga w pismach P.D.A. Atterboma. Rocznik Historycznoliteracki PAN 21. 1984, s. 41–79

Nekyia som arketypiskt mönster i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Tidskrift för litteraturvetenskap 13/4. 1984, s. 4–26

Inicjacja i alchemia. Komentarz do poglądów M. Eliadego. Warsztat. 1985, s. 49–65

O początkach alchemii. Warsztat 2. 1985, s. 9–26

Metafizyka muzyki we wczesnych utworach P.D.A. Atterboma. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie 54. 1985, s. 19–32

Mellan nödvändighet och frihet. Om det tragiska i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Tidskrift för litteraturvetenskap 15/1. 1986, s. 38–58

Die Zeitmodalitäten in dem Märchen von der Insel der Glückseligkeit. [w:] U. & H.-A. Heindrichs (red.). Die Zeit im Märchen, Kassel. 1989, s. 62–67

Det romantiska i modernismen. [w:] A. Lien (red.) Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk fenomen og teoretisk problem. Trondheim. 1991, s. 57–61

Det metapoetiska i svensk 80-talspoesi. [w:] E. Marold & B. Glienke (red.) Arbeiten zur Skandinavistik. Kiel. 1992, s. 284–291

Kosmos återupprättat. Sex läsningar av Magnus Dahlströms prosa. Tidskrift för litteraturvetenskap 22/4 1993, s. 3–20

Om fosforisterna och autocensuren. [w:] A. Masát (red.) Literature as Resistance and Counter-Culture. Budapest. 1993, s. 91–95

Die provisorische Ordnung. Zu Magnus Dahlströms Prosa. [w:] K. Brynhildsvoll (red.) Presentationen. Schwedische Gegenwartsautoren. Reinhardt: Morsbach. 1994, 139–189

Mannen i/utanför den feministiska diskursen. [w:] H Kress (red.). Litteratur og kjønn i Norden. Háskólaútgáfan: Reykjavík. 1996, s. 557–562

Polyfont och monofont. Om Birgitta Trotzigs poetik. [w:] W. Baumgartner & H. Fix (red.) Arbeiten zur Skandinavistik. Verlag Fassbaender: Wien. 1996, 233–239

Program och porträtt. Birgitta Trotzigs poetologiska strategier. [w:] H. Uecker (red.) Fragmente einer skandinavistischen Poetikgeschichte, Frankfurt/M 1997, s. 119–128

Romantikens upplysningstid. [w:] H. Uecker  (red.) Opplysning i Norden. Peter Lang GmbH: Frankfurt/M. 1998, s. 121–126

Birgitta Trotzig och mystiken. [w:] Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 13–31

Varats avigsida. Om en ontisk tolkning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. Kritiker 17–18. 2010, s. 112–122

Subjektivitetens tätaste mörker. Om tolkning av bildkonst hos Birgitta Trotzig. [w:] T. Björk et al., (red.). Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar om konst och humaniora, Stockholms universitet: Stockholm. 2010, s. 13–19

Strategie archetekstualne w twórczości Astrid Lindgren. Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa 1. 2010, s. 78–96

Södergran och närläsningen. Några reflektioner. Acta Sueco-Polonica 16. 2010–11, s. 11–24

’Till översättningens lov’. Birgitta Trotzigs translatologiska credo, [w:] Th. Götselius, A. Olsson & B. Westin (red.) Vandring genom tiden. Stockholm-Stehag 2011, s. 19–26,

także w:

C.-G. Holmberg & P. E. Ljung (red.) IASS 2010. Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010, Lund University Open Access: Lund 2011, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/, s. 1–10

Material och tolkning i Birgitta Trotzigs ’Ormflickan’. [w:] M. Andersson, E. Druker & K. Hallberg (red.) I litteraturens underland. Makadam förlag: Göteborg-Stockholm. 2011, s. 350–362

Genreekvilibristen Astrid Lindgren. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 6. 2011, s. 7–28

Todorov and after. Kilka refleksji o współczesnych badaniach nad fantastyką. [w:] J. Kornhauser & D. Zając (red.) Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze. Scriptum: Kraków. 2012, s. 7–23

Fantasin i arbete. Om Gaston Bachelards telluriska onirism och Sara Lidmans Gruva. [w:] Ch. Johansson & P.A. Wiktorsson (red.) Litteraturens arbetare. Ellerström:  Lund 2012, s. 203–215

Den kluvna kärnan. Läsningar av Birgitta Trotzigs ’Ormflickan’, Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia 21. 2012, s. 87–118

Svaghetsegoism. Om Andreas Bjerres kriminalpsykologi i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 11–33.

What is Hidden in Västerbotten’s Stomach? On Augustine and Torgny Lindgren’s Minnen. Journal of Northern Studies 8/1. 2014, s. 91–142.

Psykologi och moral i Andreas Bjerres kriminalstudier. Arche 46–47. 2014, s. 220–231.

’Aequitas’ i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon. [w:] I. Orehovs, C. Wargelius (red.) Literatūra un likums/ Literature and Law. Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective. Ryga 2014, s. 102–111.

Vad döljer sig i Västerbottens mage? Om Augustinus och Torgny Lindgrens Minnen. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 135. 2014, s. 5–50.

Om ikonoklasmen hos Birgitta Trotzig, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 10. 2015, s. 275 – 297.

Odysseus und Sirenen in der schwedischsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts, [w:] Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta & Anna Dąbrowska (red.), Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur, Frankfurt am Main. 2016, s. 103 – 112.

Recensioner

Witold Maciejewski, Polsko-szwedzkie paralele romantyczne, Kwartalnik Neofilologiczny 31 1984, s. 254–259

Roland Lysell: Erik Lindegrens imaginära universum, Horisont 31/6. 1984, s. 113–116

Gustaf Fredén: Östan om solen Nordan om jorden, Tidskrift för litteraturvetenskap 13/4. 1984, s. 73–74

Literatury skandynawskie i bałtyckie w ’Dziejach literatur europejskich’, Nowe Książki 1985/2, s. 36–40 (rec. książki: Dzieje literatur europejskich II/2, red. W. Floryan)

Ryszard K. Nietschke & Zenon Ciesielski, Literatura szwedzka, Horisont 33/1. 1986, s. 83–85

Horace Engdahl: Den romantiska texten, Allt om Böcker 7/1. 1987, s. 57–58

När Olsson läser Trotzig, Vår Lösen 79/4. 1988, s. 284–293 (rec. książki: Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta)

Inge Suchsland: ’At elske og at kunne’. Weiblichkeit und symbolische Ordnung in der Lyrik von Edith Södergran, skandinavistik 22/2. 1992, s. 146–148

Bertil Romberg: Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk, Internationales Referateorgan zur Skandinavistik 1 1995, s. 75

Catharina Segerbank: Dödstanken i svensk romantik. Odödlighetstanke och uppståndelsetro hos tre svenska diktare: Per Daniel Amadeus Atterbom, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, Internationales Referateorgan zur Skandinavistik 1. 1995, s. 75–76

Stephan Michael Schröder: Literarischer Spuk. Skandinavische Phantastik im Zeitalter des Nordischen Idealismus, skandinavistik 26/1. 1996, s. 55–57

Johan Redin: Ars inventrix. En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis’) paraestetiska projekt, Tidskrift för litteraturvetenskap 32/3. 2003, s. 138–142

Anders Tyrberg: Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren, Samlaren 124. 2003, s. 409–415

Mattias Pirholt: Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, Tidskrift för litteraturvetenskap 35/2. 2006, s. 104–116

Essäer

Faustlegenden och initiation, Faust, red. W. Carlsson, Stockholm 1984, s. 14–21

Svartkonst och retorik, Allt om Böcker 5/2 1985, s. 34–37 (esej o Apulejuszu)

På spaning efter homo religiosus. Om Mircea Eliades fenomenologiska författarskap, Horisont 32/1 1985, s. 53–64

Initiation och magi. Om den senaste Faustforskningen, Horisont 33/5 1986, s. 52–60

Mellan dekonstruktion och romantik. Om Ulf Erikssons lyriska författarskap, Åttiotal 26/27 1987, s. 10–225

Novalis och den romantiserade romansen, Allt om Böcker 7/3 1987, s. 20–22

Polskhetens summa i diktens form, Göteborgs-Posten 29.4.1988 (esej o szwedzkim przekładzie Pana Tadeusza)

Det försummade upphöjt till utopi, Göteborgs-Posten 30.6.1990 (esej o twórczości Josepha Rotha)

Människan skapas i mötet, Dagens Nyheter 12.7.1990 (esej o m.in. Characterisation and Individuality in Greek Literature, red. C. Pelling 1990,)

Tyskland söker ny patriotism, Dagens Nyheter 13.9.1990 (esej o m.in. Deutscher Konservatismus 1990, Kurta Lenka)

Idéerna speglade i bilder, Dagens Nyheter 6.9.1990 (esej o m.in. The Medieval Translator. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, red. R. Ellis 1989, & S. Delany i Medieval Literary Politics. Shapes of Ideology 1990,)

Jungs tur att bli upphöjd och avsågad, Dagens Nyheter 3.6.1991 (esej o m.in. C.G. Jung and Humanities. Toward a Hermeneutics of Culture, red. K. Barnaby & P. d’Acierno 1990, i M.-L. von Franz, Själens speglingar. Projektion och inre samling i C.G. Jungs psykologi 1990,)

Folket bestulet på revolution, Dagens Nyheter 25.3.1991 (esej o książkach: Wolfgang Herles Nationalrausch. Szenen aus dem gesamtdeutschen Machtkampf 1990, i Michael Kunzes Der Freiheit eine Gasse. Traum und Leben eines deutschen Revolutionärs 1990,)

Metamorfozy Birgitty Trotzig, Noc transwestytów, red. J.C. Arnault, Warszawa 2004, s. 12–13

Svenska studenter har alla svar – men inga frågor, Dagens Nyheter 11.3.2013

(wraz z Aną Udovic) Att studera utan läsvana. [w:] A. Udovic, Generation ego. Att fostras i en narcissistisk kultur. Sztokholm 2014, s. 130–136.

Varia

Artykuły popularnonaukowe (w wyborze)

”Metamorfozy Birgitty Trotzig”, Noc transwestytów, red. J.C. Arnault, Warszawa 2004, s. 12–13

”Jungs tur att bli upphöjd och avsågad”, Dagens Nyheter 3.6.1991 (esej o m.in. C.G. Jung and Humanities. Toward a Hermeneutics of Culture, red. K. Barnaby & P. d’Acierno (1990) i M.-L. von Franz, Själens speglingar. Projektion och inre samling i C.G. Jungs psykologi (1990))

”Idéerna speglade i bilder”, Dagens Nyheter 6.9.1990 (esej o m.in. The Medieval Translator. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, red. R. Ellis (1989) & S. Delany i Medieval Literary Politics. Shapes of Ideology (1990))

”Människan skapas i mötet”, Dagens Nyheter 12.7.1990 (”esej o m.in. Characterisation and Individuality in Greek Literature, red. C. Pelling (1990))

”Det försummade upphöjt till utopi”, Göteborgs-Posten 30.6.1990 (esej o twórczości Josepha Rotha)

”Polskhetens summa i diktens form”, Göteborgs-Posten 29.4.1988 (esej o szwedzkim przekładzie Pana Tadeusza)

”Novalis och den romantiserade romansen”, Allt om Böcker 7/3 (1987), s. 20–22

”Mellan dekonstruktion och romantik. Om Ulf Erikssons lyriska författarskap”, Åttiotal 26/27 (1987), s. 10–225

”Initiation och magi. Om den senaste Faustforskningen”, Horisont 33/5 (1986), s. 52–60

”Faustlegenden och initiation”, Faust, red. W. Carlsson, Stockholm 1984, s. 14–21

”På spaning efter homo religiosus. Om Mircea Eliades fenomenologiska författarskap”, Horisont 32/1 (1985), s. 53–64

Svartkonst och retorik”, Allt om Böcker 5/2 (1985), s. 34–37 (esej o Apulejuszu)

Kulturdebatt

”Tyskland söker ny patriotism”, Dagens Nyheter 13.9.1990 (esej o m.in. Deutscher Konservatismus (1990) Kurta Lenka)

”Folket bestulet på revolution”, Dagens Nyheter 25.3.1991 (esej o książkach: Wolfgang Herles Nationalrausch. Szenen aus dem gesamtdeutschen Machtkampf (1990) i Michael Kunzes Der Freiheit eine Gasse. Traum und Leben eines deutschen Revolutionärs (1990))

Ponad 100 recenzji literackich, kronik, odpowiedzi na ankiety prasowe, wywiadów, tłumaczeń artykułów etc. w prasie codziennej (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten) i magazynach literackich (m.in. BLM, Allt om Böcker, Vår Lösen, Åttiotal/Nittiotal, Horisont, Nowe Książki). Moją pierwszą szwedzką publikacją był udział w ankiecie: ”Enkät om Ekelöf: vad han betytt för lyrik och andra” (Allt om Böcker 2/1984); wśród zaproszonych do udziału w ankiecie znaleźli się twórcy tej miary, co Johannes Edfelt, Olof Lagercrantz i Birgitta Trotzig. Recenzowałem m.in. wybitne dzieła literatury szwedzkiej: Lars Ahlin, De sotarna! De sotarna! (BLM 1990/5), Ulf Eriksson, I förut lugna rum (Horisont 1985/4), Lars Gustafsson, Biodlarens död (Nowe Książki 1983/5), Niklas Rådström, Berättat om natten (Göteborgs-Posten 3.10.1988), Steve Sem-Sandberg, De ansiktslösa (BLM 1987/6), Göran Sonnevi, Oavslutade dikter (BLM 1988/1), Carl-Johan Vallgren, Längta bort (BLM 1989/1). Przeprowadziłem wywiad m.in. z Astrid Lindgren (Nowe Książki 1985/10 & 1986/2) i Wisławą Szymborską (Allt om Böcker 1987/7). Tłumaczyłem artykuły o szwedzkiej literaturze dziecięcej, które znalazły się w przygotowanym przeze mnie numerze tematycznym (Nowe Książki 1985/10).

”Svenska studenter har alla svar – men inga frågor”, Dagens Nyheter 11.3.2013

”Universitetslarm”, Expressen 22.05.2013 [razem z Aną Udovic]

Jan Balbierz

Böcker

Det är inte alls nagon självbiografi. Hjalmar Bergmans roman Jag, Ljung och Medardus som självbiografisk text, Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet Nr 14: Stockholm, 2003.

Nowy kosmos. Strinberg nauka i znaki, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria: Gdańsk, 2009.

A propos Inferna. Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas: Kraków 2012.

Redaktion

Współredakcja monograficznego numeru czasopisma poświeconego kulturowym aspektom run: Studia Historyczne, R.LVI, 2013, Z. 3 (223).

Współredakcja bloku tekstów doktoranckich na temat Jamesa Joyce’a. Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 9. 2014.

Artiklar

Mellan tradition och modernism. En narratologisk studie i Hjalmar Bergmans roman En döds memoarer, w: Brushuvudet, Hj. Bergman Samfundets Skriftserie, Stockholm 1995, s.114–129.

Det är vad jag vill kalla en stum berättelse. Sprakets kris och filmens sprak hos Hj. Bergman, Tidskriften Parnass, 3/4 1995.

Georg Steiner, krytyk epoki po-słowia, w: Teksty drugie, 2/96.

"Pa Nova Zemblas fjäll". Utopi och antiutopi i Bengt Lidners "Grevinnan Spastaras död", w: Heiko Uecker (Hrsg.) Opplysning i Norden. Foredrag pa den XXI. studiekonferanse i IASS, Frankfurt a/M etc, 1998.

"Mitt öde är som det gamla Österrikets - dunkel aber sicher." Bergman, Freud och den centraleuropeiska kulturpessimismen, w: En sann europé - Hjalmar Bergman i ett internationellt perspektiv. Symposium i Örebro 1996, Stockholm 1998, s. 67-86.

Myślenie estetyczne Wolfganga Welscha, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod redakcją Ryszarda Nycza, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas, Kraków 1998, s.462-470.

"A New Cosmos". Strindberg, Science and Mimesis. w: Materiały polsko-szwedzkiej konferencji na temat modernizmu, Kraków 2001, Uppsala 2003 str. 115-124.

Linsen, smältdegeln och "ett slags halv verklighet". Om Strindberg experiment med fotografin 1886–1911. Materiały Konferencji strindbergowskiej w Berlinie 200, Berlin 2003 str. 263–278.

Strindberg bland hieroglyfer [w:] Strindbergiana. Tjugonde samlingen, red. Birgitta Steene, Stockholm 2005, s. 27–50.

Eine andere Wissenschaft, ein anderes Theater. August Strindberg und die europäische Naturphilosophie ind Ästhetik, materiały z 25 konferencji IASS w Wiedniu, 2–7 sierpień 2004 [w:] Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute, Sven Hakon Rossel (Hg.), Wien 2006, s. 125–133.

"Die Welt als Wille und Verstellung". Strindbergs naturvetenskapliga narrationer i Jardin des Plantes, En bla bok och Gröna Säcken, TijdSchrift voor Skandinavistiek, Amsterdam, Rocznik 31, Vol.1 2010, s. 63–77.

Men on the Edge on Nervous Breakdown. Some Remarks on Strindberg, Hamsun, Medicine and the City. DESHIMA. Revue d’histoire globale des pays du Nord, Strasbourg 2/2011 (numer monograficzny Ville sensible), s. 89-96.

Gunnar Ekelöf: Pound [w:] Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany prof. dr habilitowanej Elżbiecie Tabakowskiej. Red. Maria Piotrowska i inni. Tertium: Kraków 2012, s. 49-66.

Roy Andersson. Człowiek w przestrzeni. Acta Sueco-Polonica, nr. 19, rocznik 2013, s. 227-242.

Re-Mapping Runic Landscapes. An Introduction.

Studia Historyczne, R.LVI, 2013, Z. 3 (223), s.293-299.

Szuflady Leopolda Blooma. Ciało i dieta w kilku rozdziałach Ulissesa. Studia Litteraria Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis 9. 2014, s. 227–235.

Kroppen på vift. Diet och flanörskap i Knut Hamsuns Svält. [w:] E. Balzamo (red.) Flanörens världsbild. Sztokholm 2014, s.41-51.

Hjalmar Bergman i jego scenariusze filmowe. [w:] T. Szczepański (red.), Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej. Gdańsk 2014, s.45-62.  

Modernistische Dichtung als Kulturwissenschaft? Der Fall Gunnar Ekelöf. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 4. 2014, s. 275-284.

Multimedialność a kryzys reprezentacji. Wstępne rozpoznania. [w:] M. Kmiecik, M. Szumna (red.) Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje. Kraków 2014, s.13-36.

Biblioteka Morza Bałtyckiego. Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2015, Balticum nr 20, s. 166-173.

Dionizos wyzwolony. Ingmar Bergman inscenizuje „Bachantki” Daniela Börtza, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 11 2016, zeszyt 3, s. 139-153.

Coś w rodzaju „Peer Gynta”: Ingmar Bergman inscenizuje „Żywot rozpustnika” Igora Strawińskiego, Acta Sueco-Polonica, 2016 nr 20, s. 141-153.

Kraina Beckomberga, Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, 12/2016, s.117-127.

Recensioner

Z tekstu powstałeś i w tekst się obrócisz. Proza szwedzka 1980-1990, Literatura na Świecie 8/93.

Opowieści o królu Dawidzie. Recenzja powieści T.Lindgrena "Batszeba" oraz S.Heyma , Res Publica 6/94.

Milczenie Tomasa Tranströmera, Kresy 2/95.

O Czerwonym Pokoju Augusta Strindberga, Dekada Literacka 1/96.

Melancholia i rewolucja. Recenzja powieści T. Pynchona "49 idzie pod młotek" w: Dekada Literacka 10/96.

Dwaj moderniści szwedzcy [H. Martinson, A. Lundkvist], Dekada Literacka 1/97.

Sztukmistrz z Brooklynu. Recenzja powieści P.Austera "Trylogia nowojorska" w: Odra 2/1997.

Recenzja naukowa tomu "Äldre polska dramer. Jan Kochanowski, Avvisandet av de grekiska sändebuden; Julian Ursyn Niemcewicz, Riksdagsmannens hemkomst. Tolkade och kommenterade av Lennart Kjellberg. Acta Sueco-Polonica. Bokserie nr 3", Ruch Literacki 1/99, s.111–112.

Strindberg on the Beach. Recenzja "Gry snów" Strindberga w reżyserii Roberta Wilsona. Didaskalia 2/99.

Cóż to wszystko znaczy? Recenzja "Błękitnej księgi"Augusta Strindberga w inscenizacji Magnusa Florina i Lennarta Mörka oraz tomu "Köra och vända. Strindbergs efterlämnade papper i urval av Magnus Florin och Ulf Olsson", Didaskalia 10/99.

Wołanie z otchłani. Recenzja powieści P.O.Enquista "Biblioteka kapitana Nemo", Odra 5/99.v

Ogród Linneusza. Recenzja powieści Magnusa Florina "Ogród", Rzeczpospolita (dodatek Plus-Minus) 30.10/01.11.99.

Zeszyty zapisane w Kalkucie. Recenzja "Dziennika Indyjskiego" Mircei Eliadego,

Rzeczpospolita (dodatek Plus-Minus) 18/19.12.99.

Dni Szwecji w Krakowie-omówienie, Dekada Literacka 12/1999.

Końcówka Bergmana, recenzja "Sonaty Widm" Strindberga w reżyserii Ingmara Bergmana, Didaskalia 6-8/2000.

Inferno Augusta Strindberga, Rzecz o książkach, Rzeczpospolita, nr. 1/2001.

Upiory Bergmana, recenzja "Upiorów" Ibsena w reżyserii Ingmara Bergmana, Didaskalia 6-8 2002.

Prawo do buntu; recenzja „Antygony” Sofoklesa w reżyserii Jasenko Selimovica, Didaskalia 4-8 2003

Recenzja naukowa monografii Stena Wistranda "Att slas till insikt. Hjalmar Bergmans roman Clownen Jac", Skandinavistik 1/2003.

Praopowieści Ingmara Bergmana. Recenzja książki Maaret Koskinen, I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap, Tygodnik Powszechny. Nr 52-52/2003.

Dyskretny urok prowincji. Recenzja powieści Mikaela Niemi, Muzyka pop z Vittuli, Dekada Literacka 1/2004.

Sen o czystości. Recenzja powieści P. O. Enqvista Wizyta królewskiego konsyliarza, Rzeczpospolita (dodatek Rzecz o książkach) 11/2005.

Stambuł. Anatomia Melancholii. Recenzja książki Orhana Pamuka Istanbul. Memories of a City. Tygodnik o Książkach 2/2007.

Okiem proroka (o twórczości Strindberga) Tygodnik Powszechny 10/2010, dodatek Książki w Tygodniku, s.14-15.

Chrzest samotności, (o twórczości Paula Bowlesa), Tygodnik Powszechny 49/2010, dodatek Książki w Tygodniku, s.8-9.

Czego nie da się włożyć między okładki książki. Nowa proza (auto)biograficza ze Szwecji, Dekada Literacka 4/5 2010, s.39-46.

Posłowie do powieści Genlemani Klasa Ostergrena, Dodo Editor, Kraków 2010, s.487-500.

Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, red. Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska, Katowice 2011, Wyd. Śląsk, s. 205-213.

Imperium kłamstw. O twórczości Steve Sem-Sandberga, Tygodnik Powszechny 44/2011, dodatek Conrad 04.

Astrid Regnell, Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. ellerströms. Lund 2009, Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Vol. 133/ 2012.

Recenzja naukowa książki Tron är mitt lokalbatteri, red. Martin Hellström.

Tidskrift för litteraturvetenskap, Sztokholm 2013: 3–4, s.173-175.

Recenzja wydawnicza tomu Filologiskt smörgåsbord 2, WUJ. 2013

Noty na temat Antologii prozy szwedzkiej (Dekada Literacka), książki Lecha Sokoła,

Witkacy i Strindberg,tomu poetyckiego T.Tranströmera, Gondola żałobna Odra.

Wywiad z reżyserem Bo Widerbergiem, Kino.

Wywiad z aktorem Erlandem Josephsonem, Kino.

Leksykon miast intymnych: swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki; Nowy York: od Mannahatty do Ground Zero, Andruchowycz Jurij, Rittenhouse Magdalena Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2015, Galicja po Galicji = Galicia after Galicia nr 21, s. 179-181.

Dublineska, Enrique Vila-Matas

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2016, Miasto jako dzieło sztuki = The city as a work of art nr 22-23, s. 338-340.

Översättningar

Ingmar Bergman, Kraków 1994 (współredakcja i przekłady).

Bo Widerberg, Kraków 1995 (współredakcja i przekłady).

Yvan Goll, Kinodram [w:] Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Kraków 1995.

Rudolf Leonhard, Uwagi o estetyce i socjologii filmu [w:] Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Kraków 1995.

Anders Olsson i Daniel Birnbaum, Czarna żółć. Melancholia klasyczna, Literatura na Świecie 3/95.

Gershom Scholem, Walter Benjamin, Literatura na Świecie 3/95.

Wolfgang Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod redakcją Ryszarda Nycza, Kraków 1998.

Renate Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Brunona Schulza, Teksty drugie 6/1999 [59], s. 103-120.

Arne Melberg, Mimesis Platona, Pamiętnik Literacki 2/2001, s. 5-36.

Arne Melberg, Teorie mimesis, seria: Horyzonty nowoczesności, Universitas, Kraków 2002.

Ögonblickets anatomi/Anatomia momentu, katalog wystawy współczesnej grafiki polskiej, Mariefred/Kraków 2003.

Reversed Art and Engeneering, katalog wystawy współczesnej sztuki polskiej, Skulpturens hus, Sztokholm, Warszawa 2004.

Sven Nykvist, Kult światła, Świat Literacki, Izabelin 2006.

Anders Bodegård, Jak czytano Szymborską w Szwecji Nowa dekada krakowska, nr. 5/6 2013, s. 40-45.

Anders Bodegård, Jak czytano Szymborską w Szwecji, [w:] A. Papieska (red.) Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Warszawa 2014, s. 37-43. [Wcześniej publikowane w Dekadzie Krakowskiej]

Essäer

Enfant terrible wiersza, esej na temat poezji Larsa Gustafssona. Tygodnik Powszechny, 04 listopada 2013, dodatek: ”Szwecja w Książkach”.

Miasto jak świat. William Dalrymple, Tygodnik Powszechny, 2016 nr 17 (3485), s. 62-63.

Niespieszy wszechświat opowieści. Javier Marias, Tygodnik Powszechny: Magazyn Literacki, 2016 nr 44 (3512), s. 22-23.

Piotr de Bończa Bukowski

Böcker

Ordnungsschwund - Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche Expressionismus. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 2000.

Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2006.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Bukowski, P. & Heydel, M. (red.) Znak: Kraków, 2009

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2013

Kształty nowoczesności, Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Bukowski, P. & Szewczyk-Haake, K. (red.). Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno, 2013

Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac. De Bończa Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015.

Artiklar

Zum Hölderlingedicht von Erik Lindegren, Zeszyty Naukowe UJ, Prace historycznoliterackie, z. 91, 1996, s. 19-27.

Słowo o poezji Gunnara Björlinga, Dekada Literacka, 7-8/1996, s. 14.

Opowiedzieć Szwecji Szymborską, Dekada Literacka, 10/1996, s. 9.

Objawienia i rytuały Birgitty Trotzig, Dekada Literacka, 1/1997, s.4.

U granic języka, Didaskalia nr 22, 1997, s. 62-68.

Kalla länder. Om Marcin Świetlickis poesi, BLM nr 6, 1998, s. 51.

Genealogia Procesu literackiego modernizmu H.R.Jaussa, w: Odkrywanie modernizmu. Pod red. R.Nycza, Universitas: Kraków 1998, s. 60-70.

August Strindberg and the Expressionist Aesthetics of Pär Lagerkvist in "Modern Theater", w: Expressionism and Modernism. New Approaches to August Strindberg, Eds. M.Robinson and S.V.Rossel, Edition Praesens: Wien 1999, s. 47-52.

Od Szczęśliwego Piotra do Czarnej Rękawiczki. O nieznanej w Polsce dramaturgii Augusta Strindberga, Didaskalia nr 33, 1999, s. 62-68.

Allmacht und Ohnmacht der Väter - Pär Lagerkvist und die deutschen Expressionisten. Eine vergleichende Motivstudie, Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft, Band 34, Heft 1, 1999, s. 20–34.

Ku topologii nowożytnej podmiotowości, Teksty drugie 1/2 [54/55] 1999, s. 109-120.

Sztuka pastiszu. Dwie dekady prozy szwedzkiej, STUDIUM nr 3-4 (17-18), 1999, s. 139-142.

Die Maske des Vaters. Ein Deutungsversuch von August Strindbergs Fadren, Edda - Hefte 4, 2000, s. 320-333.

[z E. Datą-Bukowską] Deskrypcja i porządek wrażeń. Problem obrazowania w szwedzkim przekładzie Doliny Issy Czesława Miłosza, Acta Sueco-Polonica nr 8/9 (1999-2000), s. 17-31.

Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w Czerwonym pokoju Augusta Strindberga i Próchnie Wacława Berenta, Teksty drugie 2 [67] 2001, s. 78-100.

August Strindberg's Inferno and the Absence of the Work, w: Strindberg and Fiction, ed. G.Rossholm et al., Stockholm, 2001, s. 97-104.

Tytus Czyżewskis formistische Lyrik und die Poetik des deutschen Expressionismus. Prolegomena zu einer integrativen Vergleichsstudie, w: Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Kunst um 1900, Hg. von H. Kircher, M. Kłańska, E. Kleinschmidt, Köln-Weimer-Wien, 2002, s. 159-176.

Spelet och maskerna i August Strindbergs En dåres försvarstal, Folia Scandinavica Posnaniensia vol 7/2003, s. 65–88.

August Strindberg's Discourse of Authority. The Problem and its Contexts, w: Polish-Swedish Modernism. Literature - Language - Culture, eds. M.A. Packalén and S. Gustavsson, Almqvist & Wiksell: Stockholm 2003, s. 103-113.

„Dzieło i wyobraźnia”, w: Olof Lagercrantz, Emanuel Swedenborg. Poemat o życiu w zaświatach, przełożył, przypisami i posłowiem opatrzył Piotr Bukowski, Świat Literacki: Izabelin 2003, s. 166-174.

The Prophet's Authority on Trial. The Image of Emanuel Swedenborg's Word in August Strindberg's Inferno and Legender, w: Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, Pod red. W. Waleckiego, z. 97-98, Pod red. W. Waleckiego, s. 47-64.

Über die Mehrdimensionalität der Goethe-Rezeption in Strindbergs Spätwerk [O wielowymiarowości recepcji Goethego w późnej twórczości Augusta Strindberga], w: Strindberg and his Media, edited by K. Wechsel, Kirchhof & Franke: Berlin 2003, s. 325-340.

Między konwencją a niezwykłością. Kilka uwag o metaforze na marginesie próby przekładu wiersza Valborgsnatt Karin Boye, Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, 1/2004, nr 12, s. 124-138.

[z E. Datą-Bukowską] Vid översättlighetens gräns. Unga översättare inför ett kultur-språkligt betingat översättningsproblem, w: Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G., Kowal, I. (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. WUJ: Kraków 2008, s. 87–99.
[z G. Pietrzak-Porwisz i I. Kowal] Inledning, w: Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G., Kowal, I. (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. WUJ: Kraków 2008, s. 7-10.

 O udanych spolszczeniach szwedzkiej liryki, w: Szewczyk, G.B., Płomińska, M. (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, red. G. B. Szewczyk, M. Płomińska, ATUT: Wrocław 2008, s. 27-39.

[z M. Heydel] Przekład - język – literatura, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, s. 5-37.

R. Jakobson; J. Levy; A. Popovic; A. Neubert; W. Koller; Ch. Nord; H.-G. Gadamer; G. Steiner; F. Paepcke; R. Stolze; P. Riceour; J. Derrida; G. Spivak, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, strony 41–42; 71; 87-88; 123-124; 143-144; 173-174; 319-320; 327-328; 335-336; 347-348; 357-358; 373-374; 403-404.

Słowo wstępne, w: Szwecja – od początków państwa dobrobytu do współczesności, red. W. Michałkiewicz, Skandynawistyczne Koło Naukowe, Kraków 2009, s. 9.

Krytyka przekładu w teorii i praktyce. Przypadek deskryptywistów, w: Piotrowska, M. (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych, Tertium: Kraków 2010, s. 133-141.

Słowo wstępne, w: „se.kultura”, Skandynawistyczne Koło Naukowe, Kraków 2010, s. 9-10.

Heros, nadczłowiek, demon. Mit Karola XII w literaturze szwedzkiej, w: Szewczyk, G.B., Płomińska, M. (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, Tom 2, Śląsk: Katowice 2011, s. 15-31.

[z K. Czok i J. Magierą] Zakład Filologii Szwedzkiej przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia Humanistyczne AGH, tom 10/1, 2011, s.  229-233.

Słowo wstępne: nowy półrocznik, nowa filologia, Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, Nr 1, Kraków 2011, s. 5-6.

Skazany na nieprzekładalność? O tłumaczeniu liryki Erika Axela Karlfeldta na język polski, Acta Sueco-Polonica, Nr 16 (2010-2011), s.  81-90.

W przestrzeni przekładu. Czesława Miłosza i Emanuela Swedenborga tłumaczenia rzeczy ostatecznych, Teksty Drugie, 2011, nr 5 [131], s. 122-136

Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu, w: Piotrowska, M., Dybiec-Gajer, J. (red.), Przekład – teorie, terminy, terminologia, Tertium: Kraków 2012, s. 17-28.

Interdyscyplinarne aspekty przekładoznawstwa, w: Chmielewski, A., Dudzikowa, M., Grobler, A. (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, Impuls: Kraków 2012, s. 181-198.

Hermeneutyczne kompetencje tłumacza, w: Kompetencje tłumacza. Tom dedykowany Profesor Elżbiecie Tabakowskiej, pod red. M. Piotrowskiej, S. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy, Tertium: Kraków 2012, s. 125-139.

Nihilizm, autorytet i autonomia: w kręgu filozofii nadczłowieka Friedricha Nietzschego, w: Nihilizm i nowoczesność. Pod red. E. Partygi o M. Januszkiewicza, Errata: Warszawa 2012, s. 49-64.

Skandynawski „Brand”, w: Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, nr 2 (1) /2012, s. 5-7.

“Harmony and Openness to Many Levels of Reality” – the Thought of Emanuel Swedenborg in the Writings of Czeslaw Milosz, Arcadia. International Journal of Literary Culture, 2012, Volume 47, Number 2, s. 328-344.

Niełatwy dialog. O korespondencji Karla Dedeciusa i Czesława Miłosza, Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, nr 27/2013, s. 203-216.

Czeslaw Milosz Reads Swedenborg – Some Preliminary Remarks, w: Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a „World Memory”. Context, Content, Contribution, The Royal Swedish Academy of Sciences/Swedenborg Foundation Press: Stockholm- West Chester 2013, s. 268-278.

[z M. Heydel] Polska myśl przekładoznawcza. Badacze – teorie – paradygmaty, w: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel, Wydawnictwo UJ: Kraków 2013, s. 7-38.

Nietzsche we wczesnej recepcji Augusta Strindberga i Stanisława Przybyszewskiego. Próba konfrontacji, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk–Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno 2013, s. 31-62.

[z K. Szewczyk-Haake] Słowo wstępne, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej. Pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk–Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań-Gniezno 2013, s. 7-10.

Heresiarchs and Modern Prophets. Czeslaw Milosz on Dostoevsky and Swedenborg, w: Filologiskt smörgåsbord 2, Red. Ewa Data Bukowska, Magdalena Wasilewska-Chmura, Jagiellonian University Press: Kraków 2013, s. 35-49.

Skandynawistyka interdyscyplinarna, Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe, 3. 2014, s. 7-8.

Słowo w retorycznej teorii przekładu, w: Słowo – kontekst – przekład, pod red. J. Dybiec-Gajer i A. Tereszkiewicz, Tertium: Kraków 2014, s. 15-26.

Georg Brandes und August Strindbergs Nietzsche-Rezeption 1888-1890, w: Influx. Der deutsch-skandinavische Kulturaustausch um 1900, Søren R. Fauth / Gísli Magnússon (Hg.),

Königshausen & Neumann: Würzburg 2014, s. 305-316.

[z M. Heydel] Polish Translation Studies: Toward a Transdisciplinary Research, Europa Orientalis, vol. XXXIII (2014) [Translation Theories in the Slavic Countries, ed. by A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Diddi], s. 143-158.

[z M. Heydel] Słowa i obrazy. Przekładoznawcze prace Elżbiety Tabakowskiej, w: Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac. De Bończa Bukowski, P. & Heydel, M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015, s. 7-19.

[z M. Heydel] Polish Studies in Translation: Re-Mapping an Interdisciplinary Field, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3/2015. Translatologica Pragensia IX, editors: J. Kralova, D. Mracek, S. Rubas, s. 39-54.

Zwischen Platon und christlicher Kunst. Zu Friedrich Schleiermachers Verständnis der Übersetzung in seinen frühen Jahren, w: Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur. Festschrift für Prof. Dr. Maria Kłańska zum 65. Geburtstag. Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta, Anna Dąbrowska (Hrsg.), Peter Lang: Frankfurt am Main 2015, s. 195-204.

Ptaki Tarjei Vasaasa w adaptacji Witolda Leszczyńskiego. O genezie arcydzieła filmowego, Folia Scandinavica Posnaniensia, Volume 19, Poznań 2016, s. 57-73.

Friedrich Schleiermacher's Theory of Translation From a New Perspective, 6. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum, Weltliteraturen - Meisterwerke: Shakespeare und Cervantes 2016, Networking Guide, s. 64-65.

Recensioner

W kleszczach tekstu [rec. H.James: W kleszczach lęku], Dekada Literacka, 1/1995, s. 13.
Klucz do przestrzeni [rec. M.Tulli: Sny i kamienie oraz N.Goerke: Fractale] , Dekada Literacka, 4/1995, s. 12.

Nowe szaty Elektry [rec. I.Noll: Die Häupter meiner Lieben], Dekada Literacka, 8/1995, s. 13.

Krytyk na obczyźnie: Marcel Reich-Ranicki [rec. P.Wapnewski (red.): Betrifft Literatur. Über Marcel Reich-Ranicki], Dekada Literacka, 1/1996, s. 13.

Krytyk zasłuchany: Horace Engdahl [rec. H.Engdahl: Beröringens ABC], Dekada Literacka, 3/1996, s. 18.

Literatura i dialog [rec. K.Dedecius: O Polsce, Europie, literaturze], Dekada Literacka, 9/1996, s. 11.

Miron Białoszewski: od siebie, do siebie [rec. M.Białoszewski: Wybór poezji], Dekada Literacka, 1/1997, S. 10.

Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, XVI-XVII, 1997, s. 255-264.

A.A.Wallas: Zeitschriften und Anthologien des Expressionismus in Österreich, CONVIVIUM. Germanistisches Jahrbuch - Polen, DAAD 1997, s. 473-475.

Bacz, by nazbyt się nie spoufalić [rec. J.W.Goethe, Faust I], Gazeta Wyborcza ("Gazeta w Krakowie") 3.06.1997.

Obecność nieobecnego. Ernst Jünger w Polsce [rec. W.Kunicki / K.Polechoński: Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998], Dekada Literacka, 2-3/2000, s. 22.

O pożytku płynącym z rocznic. Z niemieckich księgarni, Dekada Literacka, 1-2/2001, S. 98-102.

Rajski język i grzech pierworodny [rec. Übersetzen: Walter Benjamin, Hg. Ch. Hart Nibbrig], Dekada Literacka, 3-4/2002, s. 100-104.

Översättningar

Edmund Husserl: List do Hugo von Hofmannsthala, Teksty drugie 2-3/1996, s. 255-258.

Wiersze G. Ekelöfa, G. Björlinga, E. Lindegrena i K. Frostenson, w: Klasycy nowoczesnej poezji szwedzkiej, Antologia pod red. P. Bukowskiego i E. Niewiarowskiej, Dni Kultury Szwedzkiej we Wrocławiu - grudzień 1997. [Broszura, 53 strony]

Hans Robert Jauss: Proces literackiego modernizmu od Rousseau do Adorno, w: Odkrywanie modernizmu. Pod red. R.Nycza, Universitas, Kraków, 1998, s. 21-59.

Heiner Müller: W imię teatru, który wierzy w historię, Didaskalia nr 25/26, 1998, s. 106-108.

Aris Fioretos: Tu i tam, Studium Nr 3-4 (17-18), 1999, s. 182-187.

Katarina Frostenson i Magnus Florin: O Gombrowiczu. Dialog w ośmiu aktach, Dekada Literacka 4/1999, s. 8-9.

Magnus Florin: Szczególne miejsca Katariny Frostenson, w: K. Frostenson: 4 monodramy - Sala P, Przeł. L. Neuger, Księgarnia Akademicka, Kraków, 1999, s. 7-15.

Vera Croghan: Język szwedzki dla początkujących, Przekład i adaptacja Piotr Bukowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1999, stron 362.

Walter Benjamin: Trzy fragmenty o sztuce opowiadania, Teksty drugie 3/2000, s. 235-237.

Olof Lagercrantz, Emanuel Swedenborg. Poemat o życiu w zaświatach, przełożył, przypisami i posłowiem opatrzył Piotr Bukowski, Świat Literacki: Izabelin 2003

Radegundis Stolze, Tłumaczenie jako proces ewolucyjny, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak: Kraków 2009, s. 349-355.

Friedrich Schleiermacher: Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens / O różnych metodach tłumaczenia [tekst zródłowy i przekład na język polski], przełożył Piotr Bukowski, w: Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, 1/2009, nr 21 [WUJ: Kraków 2010], s. 8-29.

Varia

Samtal

"Na scenie stoję sam" Z Franzoblem rozmawiają Małgorzata Sugiera i Piotr Bukowski, Didaskalia, nr 36, 2000, s. 91-92.

Czy ja robię refrakcję? Rozmawiają P. Bukowski, M. Heydel, J. Jarniewicz, M. Łukasiewicz, Ł. Sommer, M. Szuster, w: Literatura na Świecie, nr 3-4/2012, s. 351-376.

Próba wytłumaczenia przekładu. Rozmowa z Piotrem de Bończa Bukowskim o teorii i praktyce przekładu. Fragile. Pismo kulturalne, nr 3 (21) 2013, s. 10-16.

Notiser

Gunnar Ekelöf 1907-1968, Dekada Literacka, 5/1995, s. 4.

Werner Aspenström 1918-1997, Dekada Literacka, 1/1997, s. 5.

Erik Lindegren, Dekada Literacka, 1–2/1998, s. 14.

Katarina Frostenson, Dekada Literacka, 3/1998, s. 17.

 

Ewa Data-Bukowska

Böcker

Zaimki wskazujące w języku szwedzkim – analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. TEXT: Kraków, 2005.

Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim – perspektywa kognitywna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2016. ISBN 978-83-233-4108-6.

Redaktion

Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Data-Bukowska, E. & Wasilewska-Chmura, M. (red.) Jagiellonian University Press: Kraków, 2013

Artiklar

Finlandsvenskan vid vägval. Svenskt i Finland 1997, Kuggom, Finlandia, 1996, s. 40–44.

Zaimki wskazujące den här (ten tu) / den där (ten tam) w języku szwedzkim jako kategoria radialna. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 119, (red.) S. Stachowski, Kraków, 1999, s.7-24.

Znaczenie zaimków wskazujących samma i densamma w języku szwedzkim - analiza kognitywna. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 120, (red.) S. Stachowski, Kraków. 2000, s.37-60.

(wraz z: Bukowski, Piotr) Deskrypcja a porządek wrażeń. Problem obrazowania w szwedzkim przekładzie Doliny Issy. Acta Sueco-Polonica 8-9 1999-2000. 2000. s.17-31.

Problem rzekomej synonimii niektórych zaimków wskazujących w języku szwedzkim i jego konsekwencje glottodydaktyczne. [w:] W. Maciejewski (red.) Język polski w Szwecji – język szwedzki w Polsce, Polskan i Sverige och svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000r., Poznań, 2001, s. 81-90.

Bounding as an Element of Semantic Structure of Demonstratives: a Case Study of the Swedish Language. [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz (red.) Cognitive Linguistics Today, Peter Lang: Frankfurt/Main. 2001, s. 553-569.

(wraz z: Holmqvist, Kenneth) Semantisk struktur hos demonstrativa pronomen denna och den här. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123. 2006, s.19-31.

The World from Afar – the World in Close-up. Some Thoughts on Manifestations of Viewing in Translations of Swedish Texts into Polish. [w:] W. Chłopicki, A. Pawelec & A. Pokojska (red.) Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, Tertium: Kraków, 2007, s. 290-311.

Obrazy ukryte w małych rzeczach – o różnych sposobach tworzenia nowych pojęć w języku polskim. [w:] W. Chłopicki (red.) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. Język a komunikacja 19, Tertium: Kraków, 2007, s. 71-79.

O funkcjonowaniu zaimkowych odniesień anaforycznych w języku polskim – analiza z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125. 2008, s. 51-65.

(wraz z: Bukowski, Piotr) Vid översättlighetens gräns. Unga översättare inför ett kultur-språkligt betingat översättningsproblem. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I.  Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 2008, s. 87-99.

From gesture to adverbial – Swedish det as an example of linguistic polysemy. Biuletyn PTJ 64. 2008, s. 125-142.

>>Nie mogę zacząć próbować wyjaśniać<< – początkujący tłumacze wobec asymetrii językowych. [w:] M. Piotrowska (red.) Tłumacz wobec problemów kulturowych, Język a komunikacja 26, Tertium: Kraków. 2010, s. 177-187.

O dziesięciu sposobach widzenia przedstawionej w oryginale rzeczywistości – na przykładzie tłumaczeń z języka szwedzkiego na język polski. [w:] K. Hejwowski K. (red.) Tłumaczenie: leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa. 2010, s. 90-100.

O konceptualizacjach kreatywności w translatologii. [w:] P. Fast, A. Car & W. M. Osadnik (red.) Historyczne oblicza przekładu, Śląsk: Katowice, 2011.    s. 77-113.

Eksplicytacja jako uniwersalium translatorskie - na przykładzie tłumaczeń szwedzko-polskich. Acta Sueco-Polonica 16. 2011, 91-112.

O błędach łatwych do uniknięcia – krótkie zestawienie niedociągnięć translatorskich w tłumaczeniach szwedzko-polskich. [w:] M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.) Przekład –teorie, terminy, terminologia, Tertium: Kraków: Tertium, 2012, s.273-283.

Can the concept of creativity be of any use in translator education? [w:] A. Szczepaniak-Kozak, H. A. Lankiewicz (red.) The creative potential of the word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile, 2013, s.187-202.

Text Creation in non-professional Translation: The case of repetition. [w:] E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord  2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 51-66.

Dlaczego akurat akkurat? O różnych stopniach pragmatykalizacji w leksykalnej przyjaźni polsko-norweskiej. [w:] W. Chłopicki, A. Knapik, P. Chruszczewski (red.) Słowo w kontekście. Język a komunikacja 35. Tertium: Kraków. 2013, s. 77-88. 

On Avoiding and Adding Repetitions in Translation. Acta Sueco-Polonica 19. 2013, s. 53-72.

Kształtowanie kompetencji kulturowej w przekładzie – ciągle aktualne wyzwanie dydaktyczne. [w:] E. Wąsikiewicz-Firlej, H. A. Lankiewicz, A. Szczepaniak-Kozak (red.) Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy. Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile: Piła. 2014, s. 39-54.

The Norwegian lexical item ‘akkurat’ and the Polish ‘akurat’: A Cognitive Semantic Analysis. Studia Kognitywne/Cognitive Studies 14. 2014, s. 219–235.

Ett litet språks spår i översättarvärlden – på jakt efter ett svensk-polskt översättningsspråk. Folia Scandinavica Posnaniensia 16. 2014, s. 4-16.

Analiza sieci wyborów jako narzędzie kształtowania kreatywności w przekładzie. . [Choice Network Analysis as a Tool in Training Creativity in Translation] inTRAlinea 16. Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy. Maria Piotrowska i Sergiy Tyupa (red.). 2014, s. 1-8. Permanent URL: http://www.intralinea.org/specials/article/2015.

Metadiscourse in an Emerging Discipline: On Writer-Reader Interaction in Polish Translation-related Research Articles. [w:] M. Zabielska, E. Wąsikiewicz-Firlej, A. Szczepaniak-Kozak, (red.) Discourse in Co(n)text. The Many Faces of Specialised Discourse. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. 2014, s. 276–304.

Do Translators Get Attached to Constructions? On the Pivotal Role of the Minimax Strategy in Translation. Linguistica Silesiana 36. 2015, s. 231-251.

Sprzeczne motywacje. O powtórzeniach w „trzecim kodzie” z perspektywy kognitywnej. Acta Sueco-Polonica 20. 2015, s. 56–68.

Translating What is Blurred – Evidence from Swedish –to-Polish Translations, w: L. Ilynska, M. Platonova (red.) Meaning in Translation: Illusion of Precision. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Thyne. 2016, s. 435–452.

Dominik Dziedzic

Artiklar

Polityczny projekt feministycznej krytyki literackiej – krytyka osobista Nancy K. Miller, w: Women Online Writing. Fifteen shades of Polish feminism(s): literature, culture and gender discourses in Polish academia, nr 3, London 2014, s. 33–42.

Den skräckelfyllda kroppen. Feminism och hysteri i Carina Rydbergs ’Nattens amnesti’, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, red. C. Juda, Anna Car, nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014, s. 45–60.

Idealism och kroppsligt begär i Viktor Rydbergs Vapensmeden, w: Źródła humanistyki europejskiej, red. K. Korus, A. Andrzejewska, K. Pszczoła, A. Rój, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014. s. 147–172.

Tekst literacki w perspektywie studiów nad homoseksualnością, w: Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, red. E. Tabakowska, G. Borowski, A. Cierpich, K. Wąsala, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2015, s. 179–185.

Monika Jazowy-Jarmuł

Artiklar

Uttryck för futuralitet genom tempusformer i svenskan, w: Zeszyty Naukowe UJ z. 120,  Kraków 2000. s.97-112

Zur Wiedergabe der schwedichsen Futurformen im Polnischen, w: Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag, Wydawnictwo WSP: Rzeszów 2000. s.221-232

O złożeniach nominalnych w języku szwedzkim i ich polskich odpowiednikach tłumaczeniowych, w: Piotrowska Maria (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych, seria Język a komunikacja 26, Tertium: Kraków 2010, s. 209-218.

Om demonstrativa pronomen i attributiv funktion – ett svensk-polskt studium, w: Data-Bukowska Ewa, Wasilewska-Chmura Magdalena, Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, 2013, Kraków, s. 83–93.

O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim, w: Knapik Aleksandra, Chłopicki Władysław, Chruszczewski Piotr, Słowo w kontekście, Język a komunikacja 35, 2013, Kraków, s. 119-128.

Czy gramatyka kontrastywna potrzebna jest tłumaczowi? O zadaniach gramatyki kontrastywnej na usługach teorii przekładu w: inTRAlinea  2014, M.Piotrowska&S. Tyupa „Challenges in Translation Pedagogy”, http://www.intralinea.org/specials/translation_pedagogy.

Czy du oznacza ty? O uwarunkowaniach wyborów translatorskich w procesie tłumaczenia szwedzkich zaimków osobowych na język polski, w: Biedrzyńska Anna, Palmowski Michał, Language in culture – culture in language, 2014, Nowy Sącz, s. 105-113.

Iwona Kowal

Böcker

Struktura tekstu narracyjnego w języku polskim i szwedzkim. ARCANA: Kraków, 2006. (wydanie 2. w 2007 roku).

Kieszonkowy słownik szwedzko-polski, polsko-szwedzki. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe: Kraków, 2008.

The Dynamics of Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Development. Jagiellonian University Press: Kraków, 2016.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.).Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Artiklar

What do false-starts and self repairs tell us about narrative structure. Psychology of Language and Communication. 1999, s. 75-82.

Spójność referencjalna w opowiadaniach 9 - 15-latków. [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia pragmalingwistyczne, 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa. 2002, s. 84-101.

Funkcje zdań i konstrukcji względnych w polskich i szwedzkich mówionych tekstach narracyjnych. Biuletyn PTJ. 2003 s. 75–96.

Omstarter och självkorrektioner i svenska berättelser. [w:] Filologiskt smörgåsbord. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 65-78.

Partizipialkonstruktionen im narrativen Diskurs. Linguistica Silesiana. 2007, s. 97-104.

Czy falstart może być oznaką manipulacji – o autopoprawkach uczestników obrad komisji śledczej. [w:] G. Habrajska & A. Obrębska (red.) Mechanizmy perswazji i manipulacji. Piktor: Łódź 2007, s. 275–286.

Att mäta språklig medvetenhet. En datorstödd analys av självkorrigeringar. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008, s. 185-194.

(wraz z P. Bukowskim i G. Pietrzak-Porwisz). Inledning [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 7-10

O wyrażaniu kontrastu czyli jak język szwedzki radzi sobie bez a? [w:] G. B. Szewczyk & M. Płomińska (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku. Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2008, s. 49–57.

De första stegen att bilda en sammanhållen text. [w:] J. Granfeldt, G. Håkansson, M. Källkvist & Suzanne Schlyter. Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8–9 november 2007. ASLA: Lund 2008, s. 115–125.

Bedömning av metaspråklig medvetenhet. En longitudinell studie. [w:] P. Juvonen, (red.). ASLA 22. Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm 7–8 november 2008. Language and learning. Papers from the ASLA symposium in Stockholm 7-8 November 2008 ASLA: Stockholm 2009, s. 157–171.

Wpływy interjęzykowe na początkowym etapie nauki języka szwedzkiego [w:] G. B. Szewczyk, M. Płomińska (red.) Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku. Śląsk. Sp. o.o. Wydawnictwo Naukowe: Katowice. 2011, s. 167-186.

Online Revisions in FL Writing. General Rules and Individual Differences [w:] J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.) Individual Learner Differences in SLA. Bristol: Multilingual Matters, 2011, s. 309–320.

Målar grammatikböcker fan på väggen? Inlärning av en 'svår' kategori i svenskan [w:] A. Ylikiiskilä & M. Westman (red.) ASLA 23. Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12–13 november 2010. Language for the Future. Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010. ASLA: Falun, 2011, s. 98-111.

Wpływ dynamiki i struktury grupy na proces nauki i nauczania języka obcego. Neofilolog. 39/2. 2012, s. 131–146

Svenska utifrån – Sverige inifrån? Lärobok som kunskapsförmedlare och attitydskapare.  [w:] C. Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (red.) ASLA 24. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11–12 maj 2012.  ASLA: Linköping/Växjö. 2013, s. 61–71

Utveckling av lexikal och syntaktisk komplexitet i svenska som främmande språk. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s. 105-118 

Die Sprachsituation in Schweden. Linguistica Silesiana Vol. 34. 2013, s. 75-93

Fluency in second language writing: A developmental perspective. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 131(3). 2014, s. 229–246

Tvärspråkligt inflytande under utveckling. Samspel av språk vid inlärningen av svenska som L3. Acta Sueco-Polonica 20 (2015–2016), 2016, s. 9–28

Översättningar

[wraz z E. Wojciechowską] Maskowski, P., Machcewicz, A., Pawlicki, A. På upptäcktsfärd i Polen. Departament Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: Warszawa, 2003

Podlecki, J. Wieliczka – den gamla saltgruvan. Wydawnictwo Karpaty - Andrzej Łączyński: Kraków, 2004

[wraz z Winfriedem Spinlerem] Kuczman, K. Krakau: Ein Bildführer. Kier: Kraków, 2005

Dattke, J. Szkoła Montessori – Jedna szkoła dla wszystkich. Pedagogika Montessori – proces edukacyjny i wychowawczy jako pomoc w życiu. [w]: Surma, B. (red.) Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Łódź: Wydawnictwo Palatum, 2009, s. 89–205.

Fichtenhofer, B. (2009). Superwizja. [w]: Bielańska, A. (red.) Psychodrama. Elementy teorii i praktyki, ENETEIA: Warszawa, 2009, s. 331–340

Hellbrügge, T. Pedagogika Montessori jako pomoc terapeutyczna. Zalety pedagogiki montessoriańskiej w placówkach integracyjnych. [w]: Surma, B. (red.) Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Palatum, 2009, s. 15–24.

Grażyna Pietrzak-Porwisz

Böcker

Metonimia i metafora w strukturze semantycznej szwedzkich somatyzmów hjärta ‘serce’, ansikte ‘twarz’ i hand ‘ręka’. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2007.

Redaktion

Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Bukowski, P., Pietrzak-Porwisz, G. & Kowal, I. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008.

Artiklar

Między biegunem światła i biegunem mroku, Literatura na Świecie 8, 1993, s. 70-79.

Metonymi i samspel med metafor, w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2004, s. 79-93.

Metonimia w ujęciu kognitywnym, Prace Językoznawcze VIII, 2006, s. 29-39.

Semantyka bieli w języku polskim i szwedzkim, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123, 2006, s. 135-154.

Semantyka czerwieni w języku szwedzkim, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124, 2007, s. 103-117.

Så länge hjärtat slår – om hjärtmetaforiken i svenskan, w: Marianne Nordman, Siv Björklund, Christer Laurén, Karita Mård-Miettinen & Nina Pilke (red.), Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007, (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70), Vasa 2008, s. 220–229.

En värld av ljus och mörker. Om konceptuella ljus- och mörkermetaforer i svenskan, w: Piotr Bukowski, Grażyna Pietrzak-Porwisz, Iwona Kowal (red.), Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 167–175.

Podstawowa nazwa barwy różowej w języku szwedzkim – rosa czy skär?, w: Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska  (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku,  Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie wydawnictwo Oświatowe: Wrocław 2008, s. 71-84.

Nie bierz do ust koniaku chłodniejszego niż 18 i cieplejszego niż 21 stopni Celsjusza. Semantyka określeń temperatury w języku polskim i szwedzkim (znaczenia konkretne), Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125, 2008, s. 133-150.

Gorące głowy, zimne dranie, ciepłe kluchy. Metaforyka ciepła i chłodu w języku polskim i szwedzkim, w: Chłopicki Władysław, Jodłowiec Maria (red.), Język a komunikacja 25: Słowo w dialogu międzykulturowym, Tertium: Kraków 2010, s. 217-232.

Så långt ögat når. Visuell perception som metaforfält i svenskan, w: Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm (red.), Svenskans beskrivning 30. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet: Stockholm 2010, s. 281–290.

Czy małe znaczy mało? O tłumaczeniu wykrzykników, w: Hejwowski Krzysztof (red.), Tłumaczenie – leksyka, frazeologia, styl. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa 2010, s. 34-43.

Dranie, którzy różnią się przymiotnikami. Stopnie policyjne jako problem przekładowy, Acta Sueco-Polonica 17 /„Kultura Popularna” 2, 2012, s. 154-163.

Tjälknul, oxdans och Falu rödfärg på polska. Översättningstekniker vid återgivning av svenska kulturreferenser i polska översättningar, w: Bihl Björn, Andersson Peter & Lötmarker Lena (red.), Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning Karlstad den 13–14 oktober 2011, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet: Karlstad 2013, s. 244-255.

Pary wyrazowe w języku szwedzkim: wybrane aspekty semantyczne i stylistyczne, w: Jodłowiec Maria, Tereszkiewicz Anna (red.), Język a komunikacja 33: Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, Tertium: Kraków 2013, s. 125-132.

”Goddag, jag heter Fröjd” – om översättning av semantiskt laddade figurnamn i skönlitterära texter, w: Data-Bukowska Ewa, Wasilewska-Chmura Magdalena (red.), Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, Jagiellonian University Press: Kraków 2013, s. 137–150.

Jakiego koloru są szwedzkie „czerwone domy”? O technikach tłumaczenia leksyki nacechowanej kulturowo, w: Dybiec-Gajer Joanna, Tereszkiewicz Anna (red.), Język a komunikacja 34: Słowo – kontekst – przekład, Tertium: Kraków 2014, s. 137-145.

Mellan domesticering och exotisering. Kulturreferenser i äldre och nyare översättningar av Maj Sjöwalls och Per Wahlöös romaner till polska, Folia Scandinavica Posnaniensia 17, 2015, s. 19–34.

[z Beatą Walczak-Larsson] Vart har det unika och särpräglade tagit vägen? Hummelhonung av Torgny Lindgren i polsk språkdräkt, Acta Sueco-Polonica 20, 2016, s. 27–140.

Recensioner

Pietrzak-Porwisz, Grażyna: [A. Uggla: Från politik till litteratur. Sveriges väg till den polska nationella diktningen], Ruch Literacki 4–5, 1990, s. 374-5.

Pietrzak-Porwisz, Grażyna: Historia miłości nieodwzajemnionej, czyli o recepcji szwedzkiej literatury dla dzieci w Polsce i polskiej w Szwecji [E. Teodorowicz-Hellman: Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży], Przekładaniec 1, 2006, s. 211-218.

Översättningar

Kristina Ohlsson: Niechciane (powieść, oryg. tytuł Askungar), Prószyński i S-ka: Warszawa 2010, 392 s.

Kristina Ohlsson: Odwet (powieść, tytuł oryg. Tusenskönor), Prószyński i S-ka: Warszawa 2011, 397 s.

Inger Frimansson: Dobranoc, kochanie (powieść, tytuł oryg. God natt min älskadeBuchmann: Warszawa 2011, 320 s.

Inger Frimansson: Wyspa nagich kobiet (powieść, tytuł oryg. De nakna kvinnornas ö.

Agnieszka Proszewska – doktorand

Artiklar

Amor Dei Intellectualis – miłość do Boga czy umiłowanie Natury? Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe 3, 2014, Kraków, s. 60-80.

Amor Dei Intellectualis – kärleken till Gud eller till Naturen? Filosofisk tidskrift 4, 2016, Stockholm, s. 3–15.

Marta Rey-Radlińska

Artiklar

Puola on toista maata: kommunismi vapautti voimat (”Polska jest inna. Komunizm uwolnił siły”), wspólnie z Ollim Mäkinenem, Kirjakauppalehti, 2004, s. 14-17

Positiivinen sankari ja dekadenssi – ideologista dialektiikkaa Ita-Euroopan taiteessa („Bohater pozytywny i dekadencja – ideologiczna dialektyka w sztuce Wschodniej Europy”), wspólnie z Ollim Mäkinenem i Hanną Mäkinen, Kanava 1/2005, s. 52-56

Sagi islandzkie i ich przekłady na język polski.  [w:] A.Achtelik & D. Halmer (red.) Na polsko-skandynawskichścieżkach historii, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Rybnik – Zabrze, 2009, s. 35-52

”The Old-Norse Narrative Audunar þáttr vestfirzka as a Parabolic Fiction”. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2011, s. 95-110

Wstęp do wyboru wierszy Larsa Gustafssona Dziwne drobne przedmioty. Wybór wierszy,

Znak: Kraków. 2013, s. 5-8

Þættir – krótkie formy narracyjne. [w:] J. Morawiec, Ł. Neubauer (red.). Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015, s. 40-61.

Översättningar

Przekład z islandzkiego: ”Opowieść o Auðunie z Zachodnich Fiordów” („Auðunar þáttr verstfirzka”) uzupełniony komentarzem, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2008.

Carina Wolff-Brandt, ”Wyspa Trolli”, DW Bellona (”Vinden vänder på Trollskär”), 2004

Eva Rönnblom, ”Owoce egzotyczne”, DW Bellona (”Sätt kärnor, frön och knölar) 2006

Jan Jäger, Juha Saarinen, ”Moja pierwsza książka o golfie”, Wydawnictwo REA (”Första

golfboken”), 2008

Pia Hagmar, ”Straszny plan”, Wydawnictwo REA (”En hemsk plan”), 2009

Seria książek dla dzieci (18 tomów), Marie Louise Rudolfsson, Wydawnictwo REA, 2009-2012

Thomas Kanger, ”Mężczyzna, który przychodził w niedziele”, Wydawnictwo Czarne

(”Söndagsmannen”) 2009

Thomas Kanger, ”Pogranicze”, Wydawnictwo Czarne (”Gränslandet” ), 2010

Lars Kepler, ”Hipnotyzer”, Wydawnictwo Czarne (”Hypnotisören”). 2011

Lars Kepler, ”Kontrakt Paganiniego”, Wydawnictwo Czarne (”Paganinikontraktet”), 2012

Lars Kepler, „Świadek”, Wydawnictwo Czarne („Eldvittnet”), 2013

Lars Kepler, „Piaskun”, Wydawnictwo Czarne („Sandmannen”), 2014

Lars Kepler, „Stalker”, Wydawnictwo Czarne („Stalker”), 2016

Per Nilsson, „Zakochałem się w Milenie”, Wydawnictwo Zakamarki („Flickan jag älskar heter Milena”), 2016

Emma Adbåge, “Liczymy na spacerze”, Wydawnictwo Zakamarki (“Räkna med naturen”), 2016

Per Nilsson, „Inny niż wszyscy”, Wydawnictwo Zakamarki („Inte som alla andra”), 2017

Lina Bengtsdotter, „Annabelle”, Wydawnictwo Burda Książki („Annabelle”), 2017

Lars Kepler, „Plac zabaw”, Wydawnictwo Czarne („Playground”), 2017

Marta Stasiak-Górna

Artiklar

Det svenska verbet stå och dess motsverigheter i polskan – en studie ur kognitivt perspektiv. [w:] P. Bukowski, G. Pietrzak-Porwisz & I. Kowal (red.) Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. 2008, s. 155–166.

 Talspråk som ett översättningsproblem - en studie av talspråk i Åsa Larssons kriminalroman Solstorm och dess polska översättning. Acta Sueco Polonica nr 16 2010-2011,. Warszawa. 201, s. 149-166.

’Det är också skit samma’ – Nic nie szkodzi. O sposobach tłumaczenia szwedzkich wulgaryzmów w przekładzie szwedzkiej literatury współczesnej. [w:] M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.) Język a komunikacja 30. Przekład – teorie, terminy, terminologia. Tertium: Kraków. 2012, s. 293–302.

Vad dillar du om? - om översättning av svenskt litterärt talspråk till polska. [w:] B. Bihl, P. Andersson, L. Lötmarker (red.) Svenskans beskrivning 32. Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning. Karlstad. 2013, s. 285–295.

Att utforska översättarstil genom talspråksanalys – en svensk-polsk studie av två deckare. W: E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura (red.) Filologiskt smörgåsbord. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Jagiellonian University Press: Kraków. 2013, s.151-163.

O tłumaczeniu leksyki potocznej w dialogach literackich na przykładzie szwedzkich kryminałów i ich polskich przekładów. [w:] J. Dybiec-Gajer, A. Tereszkiewicz (red.) Język a komunikacja 34. Słowo – kontekst – przekład. Kraków 2014, s. 219-227.

Recensioner

G.B. Szewczyk, M. Płomińska (red.), Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011.

 „Bliżej Szwecji”. Studia Humanistyczne AGH. Tom 11/1. Kraków. S. 171-174.

Magdalena Wasilewska-Chmura

Böcker

Musik - metafor - modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion (Muzyka - metafora - modernizm. O poetologii szwedzkiego modernizmu lat 30. i 40.)

[seria:] Acta Universitatis Stockholmiensis, History of Literature, 41, Akademitryck Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2000.

Literatura i muzyka w przestrzeni intermedialnej. Muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2011.

Redaktion

Redakcja numeru szwedzkiego „Przekładańca” 1/2004 nr 12.

Wybór poezji: Tomas Tranströmer, Podsłuchany horyzont, seria: Liryka i metafizyka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

Redakcja tomu Tomas Tranströmer, Wiersze i proza 1954-2004, wyd. a5, Kraków 2012.

Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Krakow, red. E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Artiklar

Det musikaliska i Gunnar Ekelöfs poesi (Muzyczność w poezji Gunnara Ekelöfa), Tidskrift för litteraturvetenskap 1992, nr 4, s. 40–54.

Gun-Britt Sundströms roman 'För Lydia' som kvinnlig dialog med en manlig klassiker (Powieść Gun-Britt Sundström 'För Lydia' jako kobiecy dialog z męskim klasykiem), w: Literature as Resistance and Counter-Culture, red. Andras Masat, Budapest 1993, s. 520–523.

Werner Aspenström, Dekada Literacka 1993 nr 3, s. 4.

Tomas Tranströmer w przekładach Leonarda Neugera, Literatura na świecie 1995 nr 4, s. 329-338.

Erik Lindegren - człowiek w drodze, Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 34-37.

Biblijny romans (O powieści Torgny Lindgrena Batszeba), Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 56-59.

Czy to, co niewyrażalne, jest przekładalne? Kilka uwag o tłumaczeniu metafory w języku szwedzkim, Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3, s. 76-83.

Musik som metafor i den svenska modernismens poetologiska diskurs (Muzyka jako metafora w dyskursie poetologicznym szwedzkiego modernizmu), w: Internazionales Kolloquium - Dokumentation: "Skandinavistik i Östeuropa", Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 1995, s. 41-50.

Musik som lösning av den modernistiska diktens formproblem. Några aspekter på den estetiska debatten i Sverige på 1940-talet (Muzyka jako rozwiązanie problemu formy modernistycznego wiersza. Kilka aspektów szwedzkiej debaty estetycznej z lat czterdziestych), w: Arbeiten zur Skandinavistik. XII Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik in Greifswald, red. Walter Baumgartner, Hans Fix, Wien: Fassbaender 1996, s. 313-320.

Relationerna mellan musik och dikt i den svenska modernismens poetologiska diskurs (Związki muzyki i poezji w dyskursie poetologicznym szwedzkiego modernizmu), w: Fragmente einer skandinavistischen Poetikgeschichte, red. Heiko Uecker, [seria:] Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, 39, Frankfurt am Main: Peter Lang 1997, s. 71-87.

Scena psychologiczna Larsa Noréna. Kilka uwag o bardzo głośnej dramaturgii, w: Szwedzki dramat i film u progu XXI wieku. Materiały seminarium naukowego w Bibliotece Śląskiej z okazji Dni Szwedzkich w Katowicach 5-10 XI 1999, Katowice 1999, s. 41-51.

Musikalisk inspiration versus musikalisk suggestion. Några synpunkter på Erik Lindegrens dikt ”Arioso” (Muzyczna inspiracja a muzyczna sugestia. Kilka uwag na temat wiersza Erika Lindegrena „Arioso”), w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 113-122.

”A piszący jest wpół drogi do swego obrazu [...]”. O tłumaczeniu poezji Tomasa Tranströmera, Przekładaniec 2004, nr 1 (12), s. 52-80.

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania – pianista, z powołania – poeta. Tomas Tranströmer, Rzeczpospolita 12-13.11.2005, s. 7.

 Muzyczność dzieła literackiego jako problem tłumaczeniowy, w: Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, red. Maria Piotrowska, [seria:] Język a komunikacja 18, Kraków: Tertium 2007, s. 251-260.

Dikt – musik – partitur. Gränsöverskridande tendenser i svensk poesi mellan högmodernism och konkretism (Wiersz – muzyka – partytura. Tendencje przekraczania granic w poezji szwedzkiej między późnym modernizmem a konkretyzmem), w: Gränser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature, ed. Claes Zilliacus, vol 1., Åbo: Åbo Akademins förlag 2008, s. 209–219.

Diktens typografi/topografi. Konkretistiska strävanden i svensk poesi i intermedialt perspektiv (Typografia/topografia wiersza. Dążenia konkretystyczne w poezji szwedzkiej z perspektywy intermedialnej), w: Perspektiv på svenska språket och litteraturen, red. Piotr Bukowski, Grażna Pietrzak-Porwisz, Iwona Kowal, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 31-39.

Nowe drogi szwedzkiego literaturoznawstwa. (Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal), Acta Sueco-Polonica 2008/2009, nr 15, s. 49-59.

Från tid till rum – poesins performativitet (Od czasu do przestrzeni – performatywność poezji), w: Nordisk drama. Førnyelser og transgressioner. Nordic Drama. Renewal and Transgression, red. M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, E. Mrozek-Sadowska, A. Lubowicka, Gdańsk 2010, s. 252-260.

Poezja konkretna jako gatunek intermedialny – problem przekładalności, w: Tłumacz wobec problemów kulturowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, red. Maria Piotrowska, Kraków: Tertium 2010, s. 37-47.

Poezja awangardowa – inny wymiar słowa. Kilka uwag o mediach, materialności i lirycznym głosie, Acta Sueco-Polonica 2010-2011, nr 16, s. 65-78.

Tomasa Tranströmera „przedmowa do ciszy”, Acta Sueco-Polonica 2013 nr 19, s. 211–227.

„Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar”. Om färgerna i Tomas Tranströmers poetiska seende (Samogłoski były błękitnym niebem, a spółgłoski czarnymi gałązkami”. O kolorach w poetyckim widzeniu Tomasa Tranströmera), w: Filologiskt smörgåsbord 2, red. E. Data-Bukowska, M. Wasilewska-Chmura, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 165-179.

W stronę intermedialności. Szwedzka droga do neoawangardy a sprawa polska, w: Kształty nowoczesności. Studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej, pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk-Haake, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie, tom 13, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno 2013, s. 111-138.

Natura jako kontekst kulturowy oraz kultura zapisana w naturze języka. Kilka uwag na temat specyfiki tłumaczenia liryki szwedzkiej, w: Słowo – kontekst – przekład, red. J. Dybiec-Gajer, A. Tereszkiewicz, Kraków: Tertium 2014, s. 159-168.

Tystnaden och stillheten i Tomas Tranströmers diktning. Signum 4. 2015, s. 28–33.

Recensioner

Kosmiczna wyprawa (rec. Ida Linde, Poleciały w kosmos, Kraków: Lokator 2016), „Nowe Książki” 2016, nr 7–8, s. 40–41.

Stopień zero czytania (rec. Sara Manheimer, Poziom zero, Kraków: WUJ 2016), „Nowe Książki” 2016, nr 10, s. 18.

„... nie będzie żadnego mimblowania” (rec. Tove Jansson, Listy, Warszawa: Marginesy 2016), „Nowe Książki” 2016 nr 11, s. 50–51.

Översättningar

 „Człowiek jest z gruntu zły.” Z Josifem Brodskim romawia Bengt Jangfeldt, w: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim, red. Jerzy Illg, Katowice: Książnica 1993, s. 149–156.

Lindegren, Erik, Nad morzem Shelleya, Arioso, Przechadzka w zimowym zmierzchu, Ikar, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 30-33.

Dagerman, Stig, Skazany na śmierć, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 38-48.

Nilson, Peter, Bogactwo, co przechodzi ludzkie pojęcie, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 60-69.

Tranströmer, Tomas, Epilog, Poranne ptaki, Formuły zimy, „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3, s. 70-75.

Edelfeldt, Inger, Stworzenie, „Studium” 1999 nr 3-4, s. 167-177.

Larsson, Stig, Autyści, „Studium” 1999 nr 3-4, s. 143-150.

Tranströmer, Tomas, Epilog, Formuły podróży, Podróż, Po ataku, Pejzaż pogody, Cztery temperamenty, Szwedzkie domy na odludziu, Poranne ptaki, Tajemnice w drodze, Espresso, Ich dwoje, Formuły zimy, Syros, W ruchu, Na posterunku, „Przekładaniec” 1/2004 nr 12, s. 9-51.

Tomas Tranströmer, Epilog, szwedzkie domy na odludziu, Cztery temperamenty, Sjesta, Tajemnice w drodze, Kyrie, Po ataku, Dźwięk, Podróż, pałac, W delcie nilu, Szczyty, formuły zimy, Po czyjejś śmierci, W ruchu, Preludia I-III, Październikowy szkic, Na posterunku, Początek powieści późnojesiennej nocy, Wspomnienie zimy 1947, Miejsce w lesie, Funchal, Haiku 1-12, w: Tomas Tranströmer, Podsłuchany horyzont, seria: Liryka i metafizyka, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005.

Tomas Tranströmer, Pieśń, Elegia, Epilog, Szwedzkie domy na odludziu, Ten obudzony piosenką nad dachami, Pejzaż pogody, Cztery temperamenty, Caprichos, Sjesta, Izmir o trzeciej, Tajemnice w drodze, Kyrie, Po ataku, Formuły podróży, Ich dwoje, Drzewo i niebo, Twarzą w twarz, Dźwięk, Przez las, Listopad z połyskiem wytwornego futra, Podróż, Gdy znów ujrzeliśmy wyspy, Z góry, Espresso, Pałac, Syros, W delcie Nilu, Pływająca ciemna postać, Lamneto, Szczyty, Formuły zimy, Poranne ptaki, Samotność, Na peryferiach pracy, Po czyjejś śmierci, Oklahoma, Równina lata, Ulewa nad lądem, Pod ciśnieniem, Wytchnienie lipiec, Z nurtem rzeki, Peryferie, W ruchu, Nocny dyżur, Otwarte okno, Preludia I-III, Prosto, Z roztopów ’66, Październikowy szkic, Na posterunku, Siła odśrodkowa, Przejrzeć ziemię na wylot, Morza Bałtyckie I-VI, Polana, Początek powieści późnojesiennej nocy, Dla Matsa i Laili,  Wspomnienie zimy 1947, Poniżej zera, Łódź – wioska, Czarne góry, W stronę domu, Po długiej suszy, Miejsce w lesie, Funchal, Skała orłów, Fasady, Listopad, Haiku I-X, w: Tomas Tranströmer, Wiersze i proza 1954-2004, Kraków: Wydawnictwo a5,  2012.

Maciej Zaremba Bielawski, Leśna mafia. Szwedzki thriller ekologiczny. Warszawa 2015.

Essär

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania – pianista, z powołania – poeta. Tomas Tranströmer, „Rzeczpospolita” 12–13.11.2005, s. 7.

Uppslagsverksartiklar

1. Ibsen, Henryk, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

2. Hallnäs, Hilding, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

3. Holmboe, Vagn, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

4. Jersild, Jorgen, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 4, PWM Kraków 1993.

5. Müller-Zürich, Paul, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 6, PWM Kraków 2000.

6. Mojsisovics, Roderich Edler von, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 6, PWM Kraków 2000.

7. Pergament, Moses, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

8. Petterson-Berger, Wilhelm, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

9. Rangström, Ture, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

10. Riisager, Knudåge, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

11. Rosenberg, Hilding, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

12. Roman, Johan Helmich, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 7, PWM Kraków 2004.

13. Söderman, Johan August, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

14. Sjögren, Johan Gustaf Emil, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

15. Sinding, Christian August, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

16. Schall, Claus Nielsen, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, tom 8, PWM Kraków 2007.

17-65. Andersson, Claes Jonas; Aspenström, Werner Karl; Benedictsson, Victoria Maria; Berglund, Anne-Marie; Boye, Karin; Carpelan, Bo; Dagerman, Stig Halvard; Delblanc, Sven Axel Herman; Edelfeldt, Inger; Ekelöf, Bengt Gunnar; Ekelund, Vilhelm Otto; Ekman, Kerstin; Enckell, Rabbe; Ferlin, Nils Johan Einar; Forssell, Lars; Forsström, Tua; Frostenson, Katarina; Fröding, Gustaf; Gyllensten, Lars; Harding, Gunnar; Heidenstam, Carl Gustav Verner von; Jäderlund, Ann; Jansson, Tove Marika; Karlfeldt, Erik Axel; Krusenstjerna, Agnes von; Lagerkvist, Pär Fabian; Lagerlöf, Selma; Lidman, Sara; Lindegren, Erik Johan; Lindgren, Astrid; Lo-Johansson, Ivar Karl; Martinson, Harry Edmund; Nilson, Peter; Norén, Lars; Palm, Göran; Pleijel, Agneta; Sjöberg, Birger; Sjöstrand, Östen; Söderberg, Hjalmar Emil Fredrik; Södergran, Edith Irene; Sonnevi, Göran; Taube, Evert Axel; Tikkanen, Märta; Tranströmer, Tomas Gösta; Trotzig, Birgitta; Vennberg, Karl Gunnar; Wägner, Elin; Wästberg, Per Erik; Wine, Maria; w: Słownik pisarzy świata, red. nauk. J. Maślanka, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2004.

66. Literatura szwedzka – synteza, w: Encyklopedia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2005, s. 252-256.

67-78. Literatura szwedzka – analizy dzieł: A. Strindberg, Panna Julia; A. Strindberg, Ojciec; S. Lagerlöf, Gösta Berling; S. Lagerlöf, Cudowna podróż; H. Martinson, Aniara; E. Johnson, Powieść o Olofie; P. Lagerkvist, Karzeł; P. Lagerkvist, Barabasz; S. Lidman, Dzieci gniewu; A. Lindgren, Fizia Pończoszanka; T. Jansson, Dolina Muminków, w: Encyklopedia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa 2005, s. 295, 302-303, 316-317, 342, 347, 365-66, 418, 426-27, 444, 487-488.

Varia

 „Sen, który budzę do życia”. Rozmowa z Tomasem i Moniką Tranströmerami, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 42, s. 41.

Laudacja na cześć Tomasa Tranströmera z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Suecia – Polonia” 2015, nr 1, s. 31–34.

Elżbieta Żurawska

Artiklar

Die biblische Parabel in Nattens lekar von Stig Dagerman. [w:] M. Kłańska, J. Kita-Huber & P. Zarychta (red.). Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, Dresden-Wrocław. 2009, s. 330-338.

Parabeln i svenskt 40-talsdrama. Exemplet Den dödsdömde av Stig Dagerman. [w:] M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, A. Lubowicka & E. Mrozek-Sadowska (red.): Nordisk Drama. Fornyelser og Transgressioner. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2010, s. 261-267.

Sfera obrazowa w noweli Larsa Ahlina Inga ögon väntar mig. [w:] E. Tabakowska & R. Rogowski (red.). Słowo i obraz, Kraków 2010, s. 37-44.

Der Mythos des Sisyphos in ausgewählten Novellen von Stig Dagerman. [w:] K. Jaśtal, A. Palej, A. Dąbrowska & P. Moskała (red.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, Wrocław 2011, s. 399-407.

Skazen i Stig Dagermans noveller. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 6. 2011, s.177-196.​

Folkdiktningen i Stig Dagermans noveller. [w:] E. Data-Bukowska & M. Wasilewska Chmura (red.): Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, Kraków 2013, s. 197-206.

Nomadyzm w powieści łotrzykowskiej: Harry Martinson Droga do Klockrike, w: Aleksander Kiklewicz & Arkadiusz Dudziak (red.): Nomadyzm i nomadologia: rozważania i analizy, Olsztyn 2018, s. 102-112.

Recensioner

Jeszcze nie wieczór (rec. Tove Jansson, Słoneczne miasto, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 6, s. 21-22.

Ile ważą cykady (rec. Jussi Valtonen Nie wiedzą, co czynią, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 7-8, s. 108-109.

Ten szczupak nie życzy mi dobrze, czyli powieść o Maj (rec. Kristina Sandberg, Urodzić dziecko, Warszawa: Pruszyński Media 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 10, s. 28-29.

Eksperymentowanie z pamięcią (rec. Jonas Hassen Khemiri, Wszystko, czego nie pamiętam, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2017), „Nowe Książki” 2017 nr 12, s. 68-69.

Mój tata i ja (rec. Åsa Linderborg, Nikt mnie nie ma, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal 2017), „Nowe Książki” 2018 nr 3, s. 79-80.

Złoty wiek - druga polowa (rec. J. Guillou, Prawdziwe amerykańskie dżinsy, Katowice: Sonia Draga 2017), „Nowe Książki” 2018 nr 5, s. 81.

Komu bije islandzki dzwon? (rec. Sigríđur Hagalín Björnsdóttir, Wyspa, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018), „Nowe Książki” 2018, nr 6, s. 80-81.

Trylogia o Maj - tom drugi (rec. Kristina Sandberg, Być rodziną, Warszawa: Pruszyński i Media 2018), „Nowe Książki” 2018 nr 7-8, s. 112-113.

Terapia przez piłkę nożną (rec. Fredrik Backman, Britt-Marie tu była, Katowice: Sonia Draga 2018), „Nowe Książki” 2018 nr 9, s. 45-46.

 

Publikationer av våra tidigare medarbetare

Piotr Cieśla 

Artiklar

Strindberg a emancypacja kobiet i wychowanie dziecka. [w:] Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe  2, Kraków 2012, s. 9-26.

Justyna Magiera

Artiklar

Analiza sytuacji prawno-politycznej Samów w czterech państwach Półwyspu Fennoskandzkiego. Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe 1. Kraków 2011, s.23-53.

Wpływ prawa międzynarodowego na zmianę sytuacji mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Kraków 2012, s. 69-96.

Parlament Samów w Szwecji - forma przejściowa czy ostateczna? [w:] Poliarchia 2. Kraków 2014, s. 181-198.

Narrativa strukturer i Sara Lidmans rapportbok Gruva. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2016 t. 10 nr 4, s. 387-402.

Översättningar

Agneta Pleijel, Dlaczego Szwecja tak ją kocha? [w:] Nowa Dekada Krakowska 4/5. Kraków 2013, s. 32-39.