Till huvudmenyn

Språkundervisning

I vårt studieprogram lägger vi stor vikt vid själva språkundervisningen eftersom det är språket som lägger grunden till studier av ett lands kultur. Svenskkursens mål är inte bara att ge hög språkkompetens utan också att utvidga kunskaperna om svenska realia och svenskt kulturliv.

Språkinlärningen brukar i allmänhet bedömas som framgångsrik om den studerande uppvisar hög kommunikativ kompetens, vilket något förenklat kan definieras som förmågan att kommunicera och interagera på språket i skiftande sammanhang. Eftersom studierna på vår avdelning har filologisk inriktning, lägger vi också stor vikt – vid sidan av hög kommunikativ kompetens – vid språklig korrekthet. Detta innebär att det inte räcker med att kunna göra sig förstådd i kommunikationen – språkundervisningens mål är att uppnå hög grammatisk och lexikal korrekthet så att studenterna använder språket inte bara på ett förståeligt utan också på ett idiomatiskt sätt. Att behärska språkets specifika grammatiska och lexikala strukturer underlättar kommunikationen och är en oskiljaktig del av kompetenser nödvändiga i tolkens och översättarens arbete.

Undervisningen i praktisk svenska har som mål att utveckla alla typer av språkfärdigheter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig framställning och skrivande. Ett viktigt inslag i undervisningen utgörs av uttalsövningar där vi strävar efter att uppnå ett uttal som i högsta möjliga grad närmar sig modermålstalarnas. Med tanke på undervisningens kvalitet spårar vi de nyaste trenderna inom svenskdidaktiken och våra läromedel uppdateras löpande. En stor del av undervisningen, särskilt i de högre årskurserna, sker med hjälp av eget undervisningsmaterial utarbetat individuellt av lärarna. Vår personal har också varit engagerad i författande av läroböcker och andra studiematerial.

Svenskundervisningen startar från nybörjarstadiet. Målet med språkkursen under kandidatstudierna (sammanlagt 780 timmar språkundervisning under 6 terminer) är att uppnå C1-nivån på Europarådets skala. Den intensiva språkinlärningen i början av studiegången gör det möjligt för studenterna att delta i undervisningen som sker nästan uteslutande på svenska i årskurs 3 samt under masterstudierna.

Under masterutbildningen (sammanlagt 300 timmar språkundervisning under 4 terminer) förväntas eleverna ha förvärvat språklig färdighet som motsvarar C2-nivån på Europarådets skala och som ger dem kapacitet att skriva masteruppsatser på svenska. Det sammanlagda antalet timmar i svenska under kandidat- och masterstudierna uppgår till 1080.

Det viktiga är dessutom att studieprogrammet även omfattar teorin om svenska språket vilket gör det möjligt för våra studenter att få beskrivande kunskap och metaspråkligt medvetande.  

Vid sidan av svenska läser studenterna ett valfritt främmande språk. Kan man redan tyska på nivå B1+ eller högre kan man fortsätta läsa tyska genom att följa tyska filologins studieprogram. Studenterna på avancerad nivå (masterprogram) väljer i sin tur danska eller isländska.

Vår erfarenhet visar att studenterna uppskattar det höga antalet undervisningstimmar och kvaliteten på svenskundervisningen. Avancerade språkkunskaper är utan tvekan en prioritering för de flesta. Språkundervisningens roll ökar också på grund av att allt fler utexaminerade får arbete på nordiska företag och andra institutioner. Många är dessutom verksamma som auktoriserade translatorer och allt fler som översättare av skönlitteratur. På den Nordenrelaterade arbetsmarknaden blir inte bara våra utexaminerade utan även masterstudenter eftersökta – bland dem får många anställning redan under studiegången.

Rent praktiskt fungerar undervisningen i svenska huvudsakligen tack vare Svenska institutet som förser oss med läromedel och didaktisk utrustning. Tack vare Svenska institutets stöd får våra studenter också möjligheter att fördjupa sina studier i Sverige genom generösa stipendier. Många studenter får plats vid svenska folkhögskolor och allt oftare, via det internationella utbytesprogrammet ERASMUS, även vid universiteten i Lund, Växjö och Oslo samt Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Några av våra utexaminerade har fått doktorandstipendier och fortsätter sina studier vid svenska universitet.