Professor Lars Lönnroth, som besökte svenska institutioner runt i världen, skrev följande efter sitt studiebesök i Krakow:

"Särskilt imponerad blev jag vid ett besök på den skandinaviska avdelningen vid det ärevördiga Jagellonska universitetet i Kraków, där polska litteraturvetare undervisar på perfekt svenska om metaforanvändningen i fyrtiotalistisk lyrik, modern litteraturteori och andra avancerade ämnen" (SvD 5.6.2001).

Institutionen för svenska språket och litteraturen, som professor Lönnroth lovordar, bildades 1974 av professor Aleksander Szulc, dåvarande prefekt för Institutionen för germanistik vid Jagellonska universitetet i Kraków. Den första lektorn i svenska var fil.mag. Andrzej Siudut. Så småningom anställdes också modersmålstalande lektorer. Under årens lopp har institutionen utvecklats till ett betydelsefullt centrum för svensk undervisning och forskning i Polen. Den har också bedrivit samarbete med universiteten i Uppsala, Stockolm, Lund, Växjö, Bonn och Oslo. Institutionens mångåriga chef, prof. Genowefa Sadalska, bidrog till dess växande internationella rykte på det vetenskapliga planet. Hennes efterföljare, docent Sławomira Kaleta-Wojtasik och docent Piotr de Bończa Bukowski, förstärkte dess inre struktur och moderniserade den genom att anpassa studierna till Bolognasystemet och införa nya forsknings- och undervisningsområden inriktade på de andra skandinaviska ländernas kultur och språk (först och främst Norge och Island). Det didaktiska utbudet vid institutionen omgestaltas ständigt för att uppfylla samtidens krav.

Sedan 1970-talet har ett flertal forskare doktorerat och meriterat sig vidare inom språk- och litteraturvetenskapen; deras monografier (sex docentböcker och fyra doktorsavhandlingar) har publicerats i Sverige, Tyskland och i Polen. Dessutom har tre samlingsvolymer med bidrag av nuvarande och tidigare medarbetare kommit ut: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków (2004) som gavs ut till institutionens 30-årsjubileum, Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków (2013) och Filologiskt smörgåsbord 3. Språk - översättning - litteratur (2018) Den internationella konferens som organiserades i Kraków 2007 resulterade i samlingsvolymen Perspektiv på svenska språket och litteraturen (2008). Några böcker som ska presentera pågående forskning kommer att publiceras under de kommande åren. Tillsammans med Svenska institutet och Sveriges ambassad organiserade vi Svenska Språkdagar 2015 – en konferens för svenskstuderande och svensklärare från polska lärosäten. Bland våra konferenser finns även Symposium Tranströmers gränser och konferenser Strindberg och västerländsk kanon, INGMAR/BERGMAN/INTER/MEDIA samt studentkonferensen Mellan Polen och Sverige. Språk, översättning, kultur. 

Våra lärares forskningsinsatser har uppmärksammats av inhemska och utländska institutioner och nämnder i form av stipendier och priser, bl.a. två internationella SWEA-stipendier, ett SWEA-Warszawastipendium, ett Alexander von Humboldt-stipendium, ett Fulbright-stipendium och tre priser utdelade av Svenska Akademien.

Vid sidan av sina akademiska uppgifter är institutionens lärare verksamma som auktoriserade translatorer i svenska samt översättare av svensk skönlitteratur; denna verksamhet har resulterat i bl.a. flera översättningar av svensk litteratur till polska och tre temanummer av litterära tidskrifter ägnade åt Sverige. Knuten till vår institution var den världskände översättaren av svensk litteratur till polska, Anders Bodegård. De anställda samarbetar dessutom som föreläsare med lokala avdelningar av polsk-svenska föreningar, organiserar visningar av svenska filmer, översättartävlingar, luciafirande m.m. Från början av sin verksamhet har institutionen också fått stöd av Svenska institutet. Studenterna vid institutionen är aktiva inom den skandinavistiska studentkåren SKON (Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ) som har till syfte att sprida kunskap om Sverige och Norden i Polen, bl.a. på sin hemsida (skonuj.wordpress.com samt www.facebook.com/skonuj) och genom att ge ut egna publikationer i ämnet - Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe.

Forskningskontakterna med de svenska universiteten utvecklas genom talrika studiebesök och gästföreläsningar. Ett tätt samarbete har också etablerats med Riksföreningen Sverigekontakt och Stiftelsen Lützenfonden (Tyskland) för föreläsningar om Sveriges historia och realia som är mycket uppskattade av studenterna. Ett viktigt inslag i studierna av svenska är författarbesök av bl.a. Tomas Tranströmer, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren, Göran Tunström, Steve Sem-Sandberg och Ulf Peter Hallberg.

Fotot nedan:

År 2000 besökte poeten Tomas Tranströmer tillsammans med hustru vår institution och deltog i seminarieundervisning i litteraturvetenskap hållen av prof. Magdalena Wasilewska-Chmura. Studenterna fick berätta om sina masteruppsatser.