Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Informacje dla magistrantów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

1. Student zobowiązany jest do:

- wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;

Serwis AP jest związany z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.ap.uj.edu.pl.

- następnie wprowadzenia do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora;

Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- złożenia w sekretariacie w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl na adres poczty elektronicznej pracownika obsługującego tok studiów następujące dokumenty:

1. Wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1) o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, zgodnie z Zarządzeniem nr 3.

2. Wypełnione oświadczenie (załącznik nr 2) o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów.

3. WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 (wzór w języku polskim i angielskim) (wnioski nr 3)

lub

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020 (wzór w języku polskim i angielskim) (wnioski nr 3)

Wnioski dostępne są w formie elektronicznej (obowiązują dwa wzory wniosków – w zależności od daty rozpoczęcia studiów). Po wypełnieniu powinny być jednak wydrukowane i podpisane (dopuszczalne jest przesłanie skanu z podpisem z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl).

Nowe wnioski składają osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2021 r.

Informacje dotyczące odpisów dyplomów

Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. (pismo nr 4) dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Zarządzenie dotyczy dokumentów wymaganych dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS – wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IFG.

Potwierdzenie opłaty za wydanie odpisu dyplomu wymagane jest tylko w sytuacji gdy płatność nie została zaksięgowana w systemie USOS, najpóźniej dwa dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

Po obronie magisterskiej należy zwrócić legitymację studencką, natomiast po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymację do końca października.

W momencie odbierania dyplomu absolwent musi być rozliczony z biblioteką.

(Promotor pracy przekazuje do sekretariatu – najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, imiona i nazwiska recenzentów. Promotor ma przekazać dane do sekretariatu IFG najpóźniej do 7 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.)

Jeżeli student nie będzie mógł osobiście odebrać dyplomu wraz z suplementem, zobligowany jest do złożenia w sekretariacie „upoważnienia do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem”, które musi być zweryfikowane przez pracownika administracyjnego (upoważnienie dostępne jest na stronie: www.studiuje.uj.edu.pl, zakładka: wzory pism)

Uwaga!

Ważna jest numeracja stron w pracy. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do AP.

 • Promotor może wycofać pracę z systemu AP
 • Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem JSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie JSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie
 • Promotor zatwierdza pracę w systemie AP, jeżeli wprowadzony do systemu AP plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów.
 • Recenzje w AP są obowiązkowe.
 • Recenzenci (promotor i recenzent) uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza składają w sekretariacie.
 • Praca nie może być broniona dopóki wszystkie recenzje nie zostaną wypełnione i zatwierdzone w AP.
 • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy oraz informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora IFG oraz  dziekana.
 • Skierowanie pracy do oceny przez recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca roku akademickiego.
 • W przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie AP, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP.
 • Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status: „5-praca gotowa do obrony”.

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa.

Egzamin magisterski

(filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia szwedzka)

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym w języku kierunku i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

 • otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od promotora
 • otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od recenzenta
 • losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium magisterskiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

Zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim (2023/24)

Filologia germańska i filologia germańska z językiem angielskim

 

Seminarium dr hab. Magdaleny Filar

Seminarium prof. dr hab. Katarzyny Jaśtal 

Seminarium dr hab. Magdaleny Sitarz, prof. UJ

 

Filologia szwedzka

Seminarium dr. hab. Krzysztofa Baka, prof. UJ

Seminarium dr hab. Ewy Daty-Bukowskiej, prof. UJ