Przejdź do głównej treści

Nauka języka

W programie studiów kładziemy duży nacisk na praktyczne nauczanie języka szwedzkiego, ponieważ to właśnie znajomość języka stwarza podstawę do studiowania kultury danego kraju. Celem praktycznych zajęć językowych jest nie tylko zapewnienie wysokiego stopnia opanowania języka, lecz także poszerzanie wiedzy o społeczeństwie szwedzkim i życiu kulturalnym w Szwecji.

Obecnie w nauce języka obcego najczęściej miarą sukcesu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej, co oznacza – najprościej ujmując – umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach. Ponieważ nasz kierunek studiów ma profil filologiczny, obok biegłości komunikacyjnej kładziemy duży nacisk na poprawność struktur językowych. Nie wystarczy zatem „umieć się dogadać" – naszym celem jest umożliwienie studentom osiągnięcia jak najwyższego stopnia  poprawności gramatycznej i leksykalnej, umiejętności porozumiewania się nie tylko w sposób zrozumiały, lecz także idiomatyczny. Poprawne opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych nie tylko ułatwia komunikację, lecz jest również nieodłączną częścią kompetencji koniecznych do wykonywania zawodu tłumacza.

Praktyczne zajęcia z języka szwedzkiego służą rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania.  Bardzo istotnym elementem nauki jest dążenie do nabycia wymowy zbliżonej do wymowy rodzimych użytkowników języka. W trosce o efektywność edukacji językowej śledzimy na bieżąco nowości z zakresu nauczania języka szwedzkiego, uzupełniając zasoby dydaktyczne Zakładu o najnowsze materiały. Duża część zajęć, zwłaszcza na starszych latach, odbywa się w oparciu o materiały autorskie sporządzone przez prowadzących. Nasi wykładowcy zaangażowani byli również w opracowywanie podręczników i innych materiałów dydaktycznych do nauki języka.

Nauczanie języka szwedzkiego rozpoczyna się od poziomu początkowego. Celem nauki języka na I stopniu studiów (łącznie 780 godzin w ciągu 6 semestrów) jest osiągnięcie poziomu C1 w skali przyjętej przez Radę Europy. Intensywna nauka języka szwedzkiego na pierwszych latach umożliwia studentom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w większości po szwedzku na III roku oraz podczas studiów II stopnia. 

Zakłada się, że w trakcie studiów II stopnia (łącznie 300 godzin w ciągu 4 semestrów) studenci zdobywają sprawność językową w stopniu odpowiadającym poziomowi C2, co umożliwia im napisanie pracy magisterskiej w języku szwedzkim. Łączna liczba godzin języka szwedzkiego w ciągu studiów I oraz II stopnia wynosi 1080. 

Obok języka szwedzkiego studenci uczą się również wybranego języka obcego. Jeśli zdecydują się na naukę języka niemieckiego od poziomu co najmniej B1, będą mogli ją odbywać w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Na studiach drugiego stopnia studenci mają obowiązkowe zajęcia z języka duńskiego lub islandzkiego.

Z naszych doświadczeń wynika, iż studenci cenią sobie dużą liczbę praktycznych zajęć językowych oraz doceniają poziom nauczania języka szwedzkiego. Dla większości z nich sprawą priorytetową jest zdobycie umiejętności językowych na wysokim poziomie. Rola nauczania języka zwiększa się także w związku z tym, że coraz więcej absolwentów znajduje pracę w firmach i innych instytucjach skandynawskich. Wielu z nich wykonuje zawód tłumaczy przysięgłych, jak również coraz częściej tłumaczy szwedzką literaturę piękną. Na rynku pracy poszukiwani są już studenci II stopnia, spośród których wielu znajduje w trakcie nauki zatrudnienie w dziedzinach związanych ze Skandynawią. 

Efektywne nauczanie języka szwedzkiego umożliwia Zakładowi Filologii Szwedzkiej wsparcie Instytutu Szwedzkiego, który zapewnia naszej jednostce pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny. Dzięki Instytutowi Szwedzkiemu nasi studenci mają również możliwość pogłębienia swoich umiejętności językowych w Szwecji. Wielu z nich otrzymuje stypendia na pobyt w szwedzkich uniwersytetach ludowych. Studenci korzystają też coraz częściej z wyjazdów do Szwecji i Norwegii w ramach europejskiego programu wymiany stypendialnej ERASMUS – na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo oraz do Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Kilkoro spośród naszych absolwentów otrzymało stypendia doktoranckie i kontynuuje studia na uniwersytetach szwedzkich.