Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Konferencje organizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

2023

Regionen der Erinnerung: Raum und Gedächtnis in Mitteleuropa [12.-14.07.2023]

Seminarium naukowe "Aspects of Power in Viking Age Scandinavia"  [07.06.2023]

2022

„... für die bevorstehende Sammlung zu benutzen.“ Poetologisch-ästhetische, literaturarchivalische und literaturhistorische Perspektiven auf Dokumente von Schriftstellerinnen in der Sammlung Varnhagen  [03.-05.11.2022]

Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North [08.-09.04.2022]

2021

„All Ihre Briefe....“  Schreiben, Sammeln, Überliefern – Rahel Varnhagen und die Varnhagensammlung [21.-23.10.2021]

2019

Międzynarodowa konferencja "(Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii" [29.-30. 03. 2019]

"Was man alles nicht sagen muss". Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum [20.-21. 05. 2019]

2017

Topografie poezji Georga Trakla [14. 11. 2017]

Autobiografie in der Literatur und den Künsten [19.-22. 10. 2017]

Nur Frauen können Briefe schreiben. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750  [3.-5. 03. 2017]

STRINDBERG OCH VÄSTERLÄNDSK KANON [1.-4. 06. 2017]

2016

Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur [13. 05. 2016]

Phraseologie als Schnittstelle von Lexik, Grammatik, Pragmatik und Kultur [09.-11. 05. 2016]

Mapy i geografie Paula Celana [14. 04. 2016]

2015

Textanfänge II - Semantische Aspekte von Textanfängen [7.-8. 07. 2015]

2012

Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik [19.-20. 10. 2012]

2011

Heinrich von Kleist und die Briefkultur um 1800 [27.-30. 09. 2011]

RE-mapping Runic Landscapes [we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011]

2010

Mythen (in) der Literatur [17.-19. 09. 2010]

2008

Bibel und Literatur [21.-25. 09. 2008]

2007

II. Internationaler Kongress der Krakauer Germanistik [10.-14. 10. 2007]

2006

I. Internationaler Kongress "Deutsche Grammatik im europäischen Dialog" [20.-22. 09. 2006]

Tagung des Germanistik-Instituts: Franz Kafka und Bruno Schulz. Lektüren und Kontexte aus deutsch-polnisch-jüdischjer Perspektive [7. 04. 2006]

Instytut Filologii Germańskiej jako współorganizator konferencji naukowych

Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich

W dniach od 10 do 12 maja 2013 r. w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod honorowym patronatem JM Rektora tejże uczelni, prof. Wojciecha Nowaka, odbyła się doroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich nt. „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche" . W obradach wzięło udział wraz ze słuchaczami 147 osób, zaś germaniści z kraju i zagranicy wygłosili 100 referatów. Współorganizatorem konferencji był Instytut Filologii Germańskiej UJ, zaś partnerami zagranicznymi Instytut Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Kolonii, a także Instytut Germanistyki Uniwersytetu Martina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Swoje konferencje naukowe SGP poświęca tradycyjnie aktualnymzagadnieniom dyskutowanym w środowisku germanistycznym i procesom zachodzącym w otaczającym nas świecie. Organizatorom przyświecały w tym roku dwa podstawowe cele. Z jednej strony uczestnicy konferencji mieli mieć tradycyjnie możliwość zaprezentowania wyników swych aktualnych badań podczas obrad plenarnych oraz w sekcjach (językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej oraz politologicznej), tak by możliwe było dokonanie przeglądu stanu i zakresu badań germanistycznych w Polsce. Z drugiej strony w ramach osobnego panelu dyskusyjnego prowadzonego i przygotowanego przez honorowego przewodniczącego SGP, prof. Franciszka Gruczę, zachęcono uczestników konferencji do zasadniczej dyskusji o współczesnej kondycji badań germanistycznych tak w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w kontekście zmian i reform dokonujących się w szkolnictwie wyższym. Dyskusja dotyczyła rozwoju nie tylko paradygmatów i metodologii badań, ale także przede wszystkim przemian, jakie dokonują się w kształceniu na uczelniach w związku z wprowadzeniem krajowych ram kwalifikacji, zmieniającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy, a także słabnącym zainteresowaniem nauką i nauczaniem języka niemieckiego w szkołach podstawowych i średnich. Podkreślano, że z jednej strony zmieniająca się rzeczywistość akademicka stwarza nieznane dotąd problemy, jak choćby coraz większy dysonans między badaniami naukowymi a kształceniem zgodnie z wymogami rynku pracy, czy konieczność dostosowania programów kształcenia germanistycznego do coraz mniejszej liczby absolwentów szkół dobrze władających językiem niemieckim. Z drugiej strony wskazywano, że zmiany stanowią wyzwanie i stwarzają okazję do poszukiwania innowacji, a także nowych możliwości, jakie niesie ze sobą większa autonomia programowa instytutów germanistycznych. W związku z dużym zainteresowaniem i ożywionymi reakcjami, jakie wywołał panel dyskusyjny, postanowiono, że podczas przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w Rzeszowie, tej właśnie tematyce poświęcony zostanie cały blok podczas obrad plenarnych.

Podczas konferencji w auli Collegium Maius odbyła się również uroczystość wręczenia Honorowych Statuetek Stowarzyszenia Germanistów Polskich dla osób szczególnie zasłużonych dla środowiska germanistycznego w Polsce. W tym roku wyróżniono dr Giselę Janetzke z Fundacji Alexandra von Humboldta, a także prof. Heinza Vatera z Kolonii. Podczas uroczystości UJ reprezentowała prorektor ds. rozwoju prof. Maria-Jolanta Flis.
Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsulatom Niemiec i Austrii w Krakowie.

Zjazd SNJN

Instytut Filologii Germańskiej UJ był współorganizatorem 10. Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który odbył się w dniach 23-26.08.2006 w Krakowie. W Zjeździe aktywnie uczestniczyli pracownicy IFG.
Wykład inauguracyjny w Auditorium Maximum wygłosił ówczesny dyrektor IFG dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ.
Pracownicy Zakładu Współczesnego Języka Niemieckiego prowadzili warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli:

 • dr Agnieszka Kubiczek - Arbeit mit authentischen Texten im Fremdsprachenunterricht ;
 • dr Małgorzata Stypińska - Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht ;
 • dr Małgorzata Zimmermann - Prozessorientiertes Schreiben.

Konferencja TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV

W dniach 9-12 marca 2006 odbyła się konferencja TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV, której jednym ze współorganizatorów był IFG UJ.
Celem konferencji jest integrowanie środowiska neofilologicznego w dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też i na temat metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

Z IFG w konferencji wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Zofia Berdychowska (przewodnictwo w obradach plenarnych)
 • dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ (udział w dyskusji panelowej Koncepcje kształcenia językowego na studiach filologicznych w trzecim tysiącleciu)
 • dr Andrzej S. Feret: Dysleksja jako element codzienności szkolnej
 • dr Monika Jazowy-Jarmuł: O polskich odpowiednikach tłumaczeniowych rodzajnika określonego i nieokreślonego (na przykładzie języka szwedzkiego)
 • dr Halina Podgórni: Zadania typu C-test
 • dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer: Metaleksykograficzna analiza niemiecko-polskiego słownika techniki sanitarnej
 • mgr Joanna Konieczna: O przekładzie okazjonalizmów frazeologicznych
 • mgr Agnieszka Olszewska: Pozycja podmiotu w zdaniu pojedynczym w języku niemieckim i w języku polskim.

Konferencja SGP

W dniach 22. – 24. 04. 2005 odbyła się w Krakowie doroczna międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP).
Z IFG UJ w konferencji wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ: Interkulturalität in der Linguistik
 • prof. dr hab. Maria Kłańska: Interkulturelle Aspekte der deutschsprachigen Literatur der Bukowina
 • dr hab. Zofia Berdychowska, dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ, prof. dr hab. Olga Dobijanka-Witczakowa, dr hab. Józef Górka, prof. dr hab. Maria Kłańska, prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, dr Małgorzata Stypińska, dr hab. Sławomira Kaleta: uczestnictwo w dyskusji panelowej Interkulturalität in der Aus- und Fortbildung von Lehrern.

Polnisch-deutsche Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik

Organizator: dr hab. Zofia Berdychowska

Rocznicowa międzynarodowa konferencja germanistyki krakowskiej w Zakopanem

Organizatorzy: Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, dr hab. Antoni Dębski

Konferencja Grenzgänge und Grenzgänger in der österreichischen Literatur (Austria-Polska)

Konferencja Nationale Identität (Francja-Polska)

Konferencja w Kolonii "Avantgarden in Ost und West"

Kongres Das Verbindende der Kulturen

Kongres w Wiedniu Das Verbindende der Kulturen  ;[7-9 listopada 2003]. Sekcja 3.5.: Wechselbeziehungen zwischen der jüdischen, der slawischen und der deutschen Kultur. Kierownik sekcji: Prof. dr hab. Maria Kłańska, referaty wygłosiły: Prof. Maria Kłańska, dr Magdalena Sitarz, mgr Agata Starowicz.