Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Konferencje organizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019

Międzynarodowa konferencja "(Nie)widzialność tłumacza. Jak badania nad rolą tłumaczy przyczyniają się do humanizacji translatologii" [29.-30. 03. 2019]

"Was man alles nicht sagen muss". Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum [20.-21. 05. 2019]

2017

Topografie poezji Georga Trakla [14. 11. 2017]

Autobiografie in der Literatur und den Künsten [19.-22. 10. 2017]

Nur Frauen können Briefe schreiben. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750 [3.-5. 03. 2017]

STRINDBERG OCH VÄSTERLÄNDSK KANON [1.-4. 06. 2017]

2016

Odysseen des Humanen. Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur [13. 05. 2016]

Phraseologie als Schnittstelle von Lexik, Grammatik, Pragmatik und Kultur [09.-11. 05. 2016]

Mapy i geografie Paula Celana [14. 04. 2016]

2015

Textanfänge II - Semantische Aspekte von Textanfängen [7.-8. 07. 2015]

2012

Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik [19.-20. 10. 2012]

2011

Heinrich von Kleist und die Briefkultur um 1800 [27.-30. 09. 2011]

RE-mapping Runic Landscapes [we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011]

2010

Mythen (in) der Literatur [17.-19. 09. 2010]

2008

Bibel und Literatur [21.-25. 09. 2008]

2007

II. Internationaler Kongress der Krakauer Germanistik [10.-14. 10. 2007]

2006

I. Internationaler Kongress "Deutsche Grammatik im europäischen Dialog" [20.-22. 09. 2006]

Tagung des Germanistik-Instituts: Franz Kafka und Bruno Schulz. Lektüren und Kontexte aus deutsch-polnisch-jüdischjer Perspektive [7. 04. 2006]

Instytut Filologii Germańskiej jako współorganizator konferencji naukowych

Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich

W dniach od 10 do 12 maja 2013 r. w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod honorowym patronatem JM Rektora tejże uczelni, prof. Wojciecha Nowaka, odbyła się doroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich nt. „Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche". W obradach wzięło udział wraz ze słuchaczami 147 osób, zaś germaniści z kraju i zagranicy wygłosili 100 referatów. Współorganizatorem konferencji był Instytut Filologii Germańskiej UJ, zaś partnerami zagranicznymi Instytut Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Kolonii, a także Instytut Germanistyki Uniwersytetu Martina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Swoje konferencje naukowe SGP poświęca tradycyjnie aktualnymzagadnieniom dyskutowanym w środowisku germanistycznym i procesom zachodzącym w otaczającym nas świecie. Organizatorom przyświecały w tym roku dwa podstawowe cele. Z jednej strony uczestnicy konferencji mieli mieć tradycyjnie możliwość zaprezentowania wyników swych aktualnych badań podczas obrad plenarnych oraz w sekcjach (językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej oraz politologicznej), tak by możliwe było dokonanie przeglądu stanu i zakresu badań germanistycznych w Polsce. Z drugiej strony w ramach osobnego panelu dyskusyjnego prowadzonego i przygotowanego przez honorowego przewodniczącego SGP, prof. Franciszka Gruczę, zachęcono uczestników konferencji do zasadniczej dyskusji o współczesnej kondycji badań germanistycznych tak w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w kontekście zmian i reform dokonujących się w szkolnictwie wyższym. Dyskusja dotyczyła rozwoju nie tylko paradygmatów i metodologii badań, ale także przede wszystkim przemian, jakie dokonują się w kształceniu na uczelniach w związku z wprowadzeniem krajowych ram kwalifikacji, zmieniającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy, a także słabnącym zainteresowaniem nauką i nauczaniem języka niemieckiego w szkołach podstawowych i średnich. Podkreślano, że z jednej strony zmieniająca się rzeczywistość akademicka stwarza nieznane dotąd problemy, jak choćby coraz większy dysonans między badaniami naukowymi a kształceniem zgodnie z wymogami rynku pracy, czy konieczność dostosowania programów kształcenia germanistycznego do coraz mniejszej liczby absolwentów szkół dobrze władających językiem niemieckim. Z drugiej strony wskazywano, że zmiany stanowią wyzwanie i stwarzają okazję do poszukiwania innowacji, a także nowych możliwości, jakie niesie ze sobą większa autonomia programowa instytutów germanistycznych. W związku z dużym zainteresowaniem i ożywionymi reakcjami, jakie wywołał panel dyskusyjny, postanowiono, że podczas przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w Rzeszowie, tej właśnie tematyce poświęcony zostanie cały blok podczas obrad plenarnych.

Podczas konferencji w auli Collegium Maius odbyła się również uroczystość wręczenia Honorowych Statuetek Stowarzyszenia Germanistów Polskich dla osób szczególnie zasłużonych dla środowiska germanistycznego w Polsce. W tym roku wyróżniono dr Giselę Janetzke z Fundacji Alexandra von Humboldta, a także prof. Heinza Vatera z Kolonii. Podczas uroczystości UJ reprezentowała prorektor ds. rozwoju prof. Maria-Jolanta Flis.
Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsulatom Niemiec i Austrii w Krakowie.

Zjazd SNJN

Instytut Filologii Germańskiej UJ był współorganizatorem 10. Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który odbył się w dniach 23-26.08.2006 w Krakowie. W Zjeździe aktywnie uczestniczyli pracownicy IFG.
Wykład inauguracyjny w Auditorium Maximum wygłosił ówczesny dyrektor IFG dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ.
Pracownicy Zakładu Współczesnego Języka Niemieckiego prowadzili warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli:

 • dr Agnieszka Kubiczek - Arbeit mit authentischen Texten im Fremdsprachenunterricht;
 • dr Małgorzata Stypińska - Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht;
 • dr Małgorzata Zimmermann - Prozessorientiertes Schreiben.

Konferencja TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV

W dniach 9-12 marca 2006 odbyła się konferencja TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV, której jednym ze współorganizatorów był IFG UJ.
Celem konferencji jest integrowanie środowiska neofilologicznego w dyskusji na temat teorii i praktyki komunikacji językowej w różnych kulturach i mediach, jak też i na temat metod nauczania języków w ścisłym zespoleniu z badaniami lingwistycznymi.

Z IFG w konferencji wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Zofia Berdychowska (przewodnictwo w obradach plenarnych)
 • dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ (udział w dyskusji panelowej Koncepcje kształcenia językowego na studiach filologicznych w trzecim tysiącleciu)
 • dr Andrzej S. Feret: Dysleksja jako element codzienności szkolnej
 • dr Monika Jazowy-Jarmuł: O polskich odpowiednikach tłumaczeniowych rodzajnika określonego i nieokreślonego (na przykładzie języka szwedzkiego)
 • dr Halina Podgórni: Zadania typu C-test
 • dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer: Metaleksykograficzna analiza niemiecko-polskiego słownika techniki sanitarnej
 • mgr Agnieszka Gaweł: Ikoniczność w gramatyce generatywnej
 • mgr Joanna Konieczna: O przekładzie okazjonalizmów frazeologicznych
 • mgr Agnieszka Olszewska: Pozycja podmiotu w zdaniu pojedynczym w języku niemieckim i w języku polskim.

Konferencja SGP

W dniach 22. – 24. 04. 2005 odbyła się w Krakowie doroczna międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP).
Z IFG UJ w konferencji wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ: Interkulturalität in der Linguistik
 • prof. dr hab. Maria Kłańska: Interkulturelle Aspekte der deutschsprachigen Literatur der Bukowina
 • dr hab. Zofia Berdychowska, dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ, prof. dr hab. Olga Dobijanka-Witczakowa, dr hab. Józef Górka, prof. dr hab. Maria Kłańska, prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, dr Małgorzata Stypińska, dr hab. Sławomira Kaleta: uczestnictwo w dyskusji panelowej Interkulturalität in der Aus- und Fortbildung von Lehrern.

PROGRAM KONFERENCJI SGP

Polnisch-deutsche Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik

Organizator: dr hab. Zofia Berdychowska

Rocznicowa międzynarodowa konferencja germanistyki krakowskiej w Zakopanem

Organizatorzy: Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, dr hab. Antoni Dębski

Konferencja Grenzgänge und Grenzgänger in der österreichischen Literatur (Austria-Polska)

Konferencja Nationale Identität (Francja-Polska)

Konferencja w Kolonii Avantgarden in Ost und West

Kongres Das Verbindende der Kulturen

Kongres w Wiedniu Das Verbindende der Kulturen [7-9 listopada 2003]. Sekcja 3.5.: Wechselbeziehungen zwischen der jüdischen, der slawischen und der deutschen Kultur. Kierownik sekcji: Prof. dr hab. Maria Kłańska, referaty wygłosiły: Prof. Maria Kłańska, dr Magdalena Sitarz, mgr Agata Starowicz.

Data opublikowania: 15.10.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł