Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Informacje dla magistrantów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

1. Student zobowiązany jest do

- wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;

Serwis AP jest związany z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.ap.uj.edu.pl.

- złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP – student przesyła oświadczenie mailem do sekretariatu dydaktycznego;

- wprowadzenia do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora;

Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- złożenia wniosku o dyplom w języku obcym (lub tylko w j. polskim) – student przesyła wniosek mailem do sekretariatu dydaktycznego;

2. Po złożeniu przez studenta wniosku o dyplom sekretariat przesyła na adres mailowy studenta (w domenie UJ) zlecenie zapłaty z systemu  USOS (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo dyplom tylko w języku angielskim kosztuje 40 zł - razem 100 zł).

(Promotor pracy przekazuje do sekretariatu – najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, imiona i nazwiska recenzentów. Promotor ma przekazać dane do sekretariatu IFG najpóźniej do 7 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.)

Uwaga!

Ważna jest numeracja stron w pracy. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do AP.

 • Promotor może wycofać pracę z systemu AP
 • Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem JSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie JSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie
 • Promotor zatwierdza pracę w systemie AP, jeżeli wprowadzony do systemu AP plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów.
 • Recenzje w AP są obowiązkowe.
 • Recenzenci (promotor i recenzent) uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza składają w sekretariacie.
 • Praca nie może być broniona dopóki wszystkie recenzje nie zostaną wypełnione i zatwierdzone w AP.
 • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy oraz informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora IFG oraz  dziekana.
 • Skierowanie pracy do oceny przez recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca roku akademickiego.
 • W przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie AP, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP.
 • Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status: „5-praca gotowa do obrony”.

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa.

Egzamin magisterski

(filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia szwedzka)

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym w głównym języku specjalności  i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

 • otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od promotora
 • otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od recenzenta
 • losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium magisterskiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

Sesja egzaminacyjna w roku 2019/20 w czasie obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim wynikającego z rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy.

 • Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej.
 • Studenci są zobowiązani do realizacji wszelkich formalności zdalnie. 
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Filologicznego  dopuszcza organizację egzaminów dyplomowych w czerwcu i w lipcu 2020 w formie stacjonarnej jedyniena  prośbę studenta przesłaną do dyrekcji instytutu  mailem z konta w domenie UJ w terminie do 7 dni przed planowanym egzaminem. Każdy członek komisji jest wówczas proszony o wyrażenie zgody na udział w egzaminie przeprowadzanym w trybie stacjonarnym. W przypadku braku zgody któregokolwiek z członków komisji, egzamin jest przeprowadzany w formie zdalnej
 • W razie egzaminów stacjonarnych na terenie Instytutu należy przestrzegać wszelkich wytycznych ministerialnych wynikających z rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim (2020/21)

Filologia germańska i filologia germańska z językiem angielskim

Seminarium Prof. dr hab. Zofii Berdychowskiej

Seminarium Prof. dr hab. Marii Kłańskiej

Seminarium dra hab. Andrzeja Fereta, prof. UJ

Seminarium dr hab. Agnieszki Palej, prof. UJ

Seminarium dra Pawła Zarychty

Filologia szwedzka

Seminarium dr. hab. Piotra de Bończy Bukowskiego, prof. UJ

Seminarium dr hab. Magdaleny Wasilewskiej-Chmury, prof UJ